Ticaret Hukuku 2 Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin tanımında belirtilen özelliklerinden biri değildir?


İktisadi konularda faaliyette bulunmak
Pay sahiplerinin birbirlerine karşı sorumluluğu bulunmak
Ticaret unvanına sahip olmak
Belirli ve paylara bölünmüş sermayesi olmak
Borçlarından dolayı yalnızca mal varlığıyla sorumlu bulunmak

2.Soru

Anonim şirketlerde ileride çıkarılacak hisse senetleriyle değiştirilmek üzere hisse senetlerinin yerine geçici olarak çıkarılan, kıymetli evrak niteliğindeki senetlere ne denir?


İntifa Senetleri

Kupon

İlmühaberler

Nama Yazılı Hisse Senetleri

Hamiline Yazılı Hisse Senetleri


3.Soru

Anonim şirket yönetim kurulunda herhangi bir sebeple bir üyelik boşaldığında, ilgili üyeliğe geçici olarak atama yapmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?


Genel kurul

Bağımsız denetçi

Asliye ticaret mahkemesi

Yönetim kurulu

Denetim kurulu


4.Soru

Halka açık olmayan anonim şirketler gerekli şartları haiz olmadıkları takdirde, hangi Bakanlıktan izin alarak kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilir?


Maliye

Hazine

Ekonomi

Başbakanlık

Gümrük ve Ticaret


5.Soru

Bir anonim şirketin kendiliğinden halka arz edilmiş sayılabilmesi için en az kaç ortağının bulunması gerekir?


250

500

750

1000

1500


6.Soru

Sorumlu kişiler içerisinde şirketle sözleşme ilişkisi içinde bulunan kurucu, yönetim kurulu üyesi, şirket çalışanı gibi kişiler yönünden hangi sorumluluk söz konusudur?


Kusur sorumluluğu,

Akdi sorumluluk

Müteselsil sorumluluk

Haksız fiil sorumluluğu

Cezai sorumluluk


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri sermaye arttırım türlerindendir?

I. Esas sermaye sisteminde artırım

II. Kayıtlı sermaye sisteminde artırım

III. Şarta bağlı sermaye artırım


Yalnız III

I,II

II,III

I,III

I,II,III


8.Soru

Genel kurulda, bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar ile şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararların % kaç ile alınması gerekir?


%35

%50

%65

%75

%100


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde sınırlı sorumluluk ilkesine ilişkin verilen yanlış bir bilgidir?


Tüzel kişiliğe sahip olan anonim şirketler borçlarından dolayı kendi mal varlığıyla sorumludur.
Ortaklar şirketin borcundan dolayı sorumlu değildirler.
Şirkete karşı sermaye borcu bulunan ortaklar, sermaye taahhüdünü yerine getirdiğinde anonim şirkete karşı da borcu kalmayacaktır.
Anonim şirket ortağı şirketin kamu borçlarından dolayı sorumlu tutulamaz.
Şirketten alacağını tahsil edemeyen alacaklının sermaye borcunu yerine getirmemiş ortağa başvuru hakkı vardır.

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi durumunda yönetim kurulu üyelerinin münferit sorumluluğu söz konusu değildir?


Yetkilerin bölünmesi ve devri halinde sorumluluk

Özen ve sadakat yükümlülüğünün ihlalinden doğan sorumluluk

Görüşmelere katılma yasağından doğum sorumluluk

Rekabet etme yasağından doğan sorumluluk

Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olmasından doğan sorumluluk


11.Soru

Anonim şirketlerde her bir payın en az itibari değeri ne kadardır?


1 Kuruş
10 Kuruş
1 Lira
10 Lira
100 lira

12.Soru

Aşağıdakilerden hangileri esas sermeyenin azaltılması şekillerindendir?

I. Kurucu veya Efektif Azaltma

II. Açıklayıcı veya Basit Azaltma

III. Sermayenin Azaltılması ve Tekrar Mevcut Tutara Yükseltilmesi


Yalnız I

I ve II

I ve III

I, II ve III

II ve III


13.Soru

Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kıymetli evraka ne ad verilir?


Çek

Senet

Bono

Poliçe

Menkul kıymet


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde kuruluştaki hukuka aykırılık nedeniyle fesih davası açma yetkisine sahip olan kişilerden değildir?


Pay sahibi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

 

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

İlgili alacaklı


15.Soru

Yönetim kurulu üyeliğinin kendinden sona ermesi Türk Ticaret Kanunun hangi maddesinde yer almaktadır?


m. 363

m. 410

m. 364

m. 334

m. 371


16.Soru

Payı temsil etmeyen ve ortaklık hakkı vermeyen ancak sahiplerine net kâra, tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma hakları veren kıymetli evraklara ne ad verilir?


İlmühaber

Kupon

İntifa senetleri

Tahvil

Bono


17.Soru

Anonim şirketlerde sermaye borcunu yerine getirmeyen ortağa uygulanabilecek en etkili yaptırım nedir?


Temerrüt Faizi,

Iskat

Sözleşme Cezası

Tazminat

Dava


18.Soru

Kanunda ve esas sözleşmede gösterilen bir sebebin gerçekleşmesiyle ayrıca bir karara gerek olmadan şirketin kendiliğinden sona ermesi ne adı verilir?


İnfisah

Fesih

İflas

Tescil

Tasfiye


19.Soru

Anonim şirket hisse senetlerinin itibari değerlerinin şirket temettülerinden ayrılan para ile ortaklara ödenmesine ne ad verilir?


Bedelli pay

Bedelsiz pay

Payın itfası

İmtiyazlı pay

Değişken pay sahibi


20.Soru

Bazı anonim şirketlerin kuruluşunun ve esas sözleşme değişikliklerinin bakanlık iznine tabi olması hangi ilke ile ilgilidir?


Eşit işlem ilkesi

Kamuyu aydınlatma ilkesi

Devletin ilgilenmesi ilkesi

Dışarıdan denetleme ilkesi

Malvarlığının korunması ilkesi