Ticaret Hukuku 2 Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?


Kambiyo senetleri mutlaka bir para alaca­ğını içerirler

Kambiyo senetleri kanunen emre yazılı senetlerdendir

Kambiyo senetleri somut kıymetli evraktır

Kambiyo senetleri sıkı şekil şartlarına tabidir

Kambiyo senetlerinde imzaların ba­ğımsızlığı ilkesi geçerlidir


2.Soru

Bir toplantının yapılabilmesi veya karar alınabilmesi için gerekli sayıya ne ad verilir?


Nisap

Rüçhan Hakk

Akdi Sorumluluk

Mutlak teselsül

Farklılaştırılmış teselsül


3.Soru

Bonoda bedel ödenmesi için üzerine adı yazılan kişiye ne denir?


Aval

Ciranta

Fiil ehliyeti

Muhatap

Lehtar


4.Soru

Çekte yer alan düzenleyen imzasının, düzenleyene veya onun yetkili temsilcisine ait olmaması durumuna ne ad verilir?


Tahrif edilmiş çek

Bloke çek

Sahte çek

Tacir çeki

Hamiline çek


5.Soru

I. Ortaklarının sorumluluğu sınırlıdır.

II. Ortak olma ve ayrılma kolaydır.

III. En fazla 8 ortaklı olabilir.

Yukarıda anonim şirketlerle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


6.Soru

Limited Şirket sözleşmesinde esas sermaye paylarının itibarî değerleri en az kaç Türk Lirası olarak belirlenebilir?


10

20

25

40

50


7.Soru

Senet metninden anlaşılamayan, bu nedenle de senedin geçersizliğine yol açmayan, ancak senette imzası bulunan bazı kişilerin taahhütlerini geçersiz kılan defiler hangi defilerdir?


Açısından mutlak defiler

Nisbi defiler

Senet metninden anlaşılan defiler

Senetteki bir taahhüdün geçersizliğine ilişkin defiler

Şahsi defiler


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi menfi emre kaydı konulmak üzere yazılan çek türüdür?


Nama yazılı çek

Emre yazılı çek

Hamiline çek

Tacir çeki

Tacir olmayan çek


9.Soru

Kıymetli evrakta tür değiştirme konusundaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Tür değiştirme usulünün uygulanabilmesi için öncelikle kıymetli evrakın tedavüle çıkmış olması gerekir.

Nama veya emre yazılı kıymetli evrakın hamiline yazılı kıymetli evraka dönüştürülebilmesi için kendisine hak verdiği veya borç yüklediği son kişinin muvafakatinin bulunması yeterlidir.

Türü değişen kıymetli evrakın yeni türde de düzenlenmesi mümkün olan bir senet olması gerekir.

Nama veya emre yazılı kıymetli evrakın hamiline yazılı kıymetli evraka dönüştürülebilmesi için kendisine hak verdiği veya borç yüklediği tüm kişilerin muvafakatinin bulunması gerekir.

Hamiline yazılı kıymetli evrakın nama veya emre yazılı kıymetli evraka dönüştürülebilmesi için de kendisine hak verdiği veya borç yüklediği tüm kişilerin muvafakati bulunmalıdır.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’na göre banka aracılığı ile muhataba kayıtsız şartsız belirli bir tutarın ödenmesi için düzenlenmiş bir ödeme emridir?


Çek

Bono

Poliçe

Hisse senedi

Tahvil


11.Soru

Pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına ilgisiz kalması nedeniyle ortaya çıkan, örgütlü küçük bir azınlığın yönetimi ele geçirip şirketi kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmesine sebep olabilecek duruma ne denir?


Kurumsal yapı
Sınırlı sorumluluk
Tekelleşme
Yetki devri
Güç boşluğu

12.Soru

Bir taşıma sözleşmesinin yapıldığını ispatlayan, eşyanın taşıyan tarafından teslim alındığını veya gemiye yüklendiğini gösteren ve taşıyanın eşyayı, ancak onun ibrazı karşılığında teslimle yükümlü olduğu senede ne ad verilir?


Konişmento

Emtia

Çek

Poliçe

Bono


13.Soru

Kambiyo senetlerinde, kabulden veya ödemeden yahut kabul şerhinde tarih belirtmekten kaçınma durumlarını belgelemek üzere noter tarafından düzenlenen resmi belgeye ne ad verilir?


Çek

Senet

Bono

Protesto

Poliçe


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde, pay sene­di bastırılıncaya kadar pay senetlerinin ye­rine geçmek üzere çıkarılan kıymetli evrak niteliğindeki senetlerdir?


İrat senedi

İpotekli borç senedi

İlmühaber

Konişmento

Varant


15.Soru

Bir taşınmaz üzerinde taşınmaz yükü şeklinde kurulmuş bir alacak hakkı meydana getiren kıymetli evraka ne ad verilir?


İpotekli borç senedi

İrat senedi

Konişmento

İlmühaber

Ortaklık senedi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar kişilerdendir?

I. Yönetim Kurulu
II. Tasfiye Memurları
III. Pay Sahipleri
IV. Kayyım


Yalnız II

Yalnız III

I,III,IV

II,III,IV

I,II,III,IV


17.Soru

Bankalar veya diğer finansal kuruluşlarda bulunan, çek ve senet gibi ödeme araçlarından doğan borç ve alacakları nakit para kullanılmadan muhasebe işlemleri ile karşılıklı olarak tasfiye edilmesini sağlayan birime ne ad verilir?


Takas odası

 

İbraz

 

Yetkili temsilci

 

Çek cirosu

 

Faiz birimi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi limited şirket ortaklarının kişisel nitelikteki hak ve borçlarından birisidir?


Kar payı hakkı

Sermaye koyma borcu

Ek Ödeme Yükümlülüğü

Rüçhan hakkı

Bağlılık yükümlülüğü


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin esas sözleşmesine isteğe bağlı olarak eklenebilecek hususlardan biridir?


Genel kurulun toplantıya nasıl çağrılacağı
Bazı paylara imtiyaz tanınması
Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı
Şirketin hesap dönemi
Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları

20.Soru

Kayıtlı sermayeli anonim şirketlerin sahip olmaları zorunlu olan asgari sermaye tutarına ne ad verilir?


Çıkarılmış sermaye
Esas sermaye
Ödenmiş sermaye
Başlangıç sermayesi
Ayni sermaye