Toplu İş Hukuku Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşçiler ile işçi sendika ve konfederasyonlarının Sendikalar Kanununa veya diğer kanunlara göre kurulu işveren kuruluşlarına, işverenler ve işveren kuruluşlarının da işçi sendika ve konfederasyonlarına üye olamamalarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye verilen addır?


Sendikanın Ayrılması İlkesi

Sendikanın Saflığı İlkesi

Sendikanın Bütünlüğü İlkesi

Sendikanın Evrensel İlkesi

Sendikanın Birlik İlkesi


2.Soru

Kuruluşun organları dışında kalan kurum ya da kişiler tarafından yapılan denetime ne ad verilir?


Dahili denetim
Geçici denetim
Temsili denetim
İç denetim
Dış denetim

3.Soru

..............., işyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda, işveren veya işveren
vekili tarafından kendi kararıyla veya bir kuruluşun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasıdır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Grev

Lokavt

İşten Çıkarma

Pazarlık Yapma

Mutabakatsızlık


4.Soru

Sendikal kuruluşların temsil organı aşağıdakilerden hangisidir?


Genel kurul
Yönetim kurulu
Disiplin kurulu
Denetim kurulu
Ceza kurulu

5.Soru

İşçi sendikası (S); işveren (İ)'ye başvurarak, işçilerin aidatlarının ücretlerinden kesilmesini talep etmiştir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Aidatın ücretten kesilmesi yöntemine yalnızca işveren sendikaları başvurabilir. 

(S) sendikası sarı sendika olarak adlandırılır. 

(S) sendikasının üyelik aidatı işçinin ücretinin binde birini geçemez. 

Aidatın ücretten kesilmesi yönetimine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayıyla başvurulabilir. 

Aidatın ücretten kesilmesine check off adı verilir. 


6.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre, sendikal tazminatın miktarı nedir?


İşçinin ücretinin en az 1 yıllık tutarı
İşçinin ücretinin en az 1 aylık tutarı
İşçinin ücretinin en az 6 aylık tutarı
İşçinin ücret tutarı
İşçinin kıdem tazminatı tutarı

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sendika üyeliği nedeniyle üyenin sahip olduğu haklardan biri değildir?


Sendikanın yönetimine katılma hakkı
Sendikanın faaliyetlerinden yararlanma hakkı
Aidat ödeme hakkı
Sendikanın tesislerinden yararlanma hakkı
Üyenin korunma hakkı

8.Soru

Türk hukukunda serbest kuruluş ilkesi benimsenmiştir bir kuruluş olan sendikalar için de bu ilke geçerli bir ilkedir aşağıdakilerden hangisi “serbest kuruluş ilkesi” için yanlıştır?


Serbest kuruluş ilkesine göre sendikalar ve konfederasyonlar tüzel kişilik kazanabilmek için hiç bir makamın iznini almak zorunda değildirler.

Sendikalar yetkili bir makamın sendika ve konfederasyonların tüzüklerinin kanuna uygunluğunu denetlemesine gerek yoktur.

Sendikalar kuruluşa ilişkin hükümlerde yer alan aidatları, bağışları ve mesleki faaliyetler için gerekli olan mali denetim iznini aldıktan sonra tüzel kişilik kazanırlar.

Sendikalar kurucularının merkezin bulunacağı ilin valiliğine dilekçelerine ekli olarak kuruluş tüzüğünü vermeleriyle tüzel kişilik kazanırlar.

Sendikaların tüzel kişilik kazanabilmeleri valiliğin bir ön inceleme yapmasına ya da izin vermesine bağlı değildir.


9.Soru

Aşağıdaki sözleşme türlerinden hangisine göre çalışanlar Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ikinci ve altıncı bölümleri bakımından işçi sayılmaz?


Komisyon

Ödünç

Adi şirket

Yayın

Eser


10.Soru

Kuruluşların kendi organları tarafından yürütülen denetime ne ad verilir?


Harici denetim
Geçici denetim
Temsili denetim
Dış denetim
İç denetim

11.Soru

01.01.2016 tarihinde kurulan (S) işçi sendikasının; 01.01.2019 tarihi itibariyle üst üste iki kez olağan genel kurul yapmadığı tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


(S) sendikası kendiliğinden sona ermiştir.

(S) sendikası feshedilmiştir. 

(S) sendikası, üç ay içinde yeni bir genel kurul yapabilir. 

(S) sendikası faaliyetlerine genel kurul toplantısı yapmadan devam eder. 

(S) sendikası yalnızca denetim kurulu kararıyla faaliyetlerine devam edebilir. 


12.Soru

Sendika veya konfederasyonların tüzel kişiliğini sona erdirme kararını veren organ aşağıdakilerden hangisidir?


Disiplin kurulu
Bakanlar kurulu
Denetim kurulu
Yönetim kurulu
Genel kurul

13.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sendikanın zorunlu organlarından biridir?


Başkanlar kurulu
Yönetim kurulu
Koordinasyon kurulu
Sağlık kurulu
Danışma kurulu

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanuna göre kuruluşların gelirlerinden biri değildir?


Üyelik ve dayanışma aidatları
Siyasi partilerin bağışları
Malvarlığı gelirleri
Ticaret gelirleri
Tüzüklerine göre yapabilecekleri faaliyetlerinden sağlanacak gelirler

15.Soru

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre sendikaların gelir ve giderleriyle ilgili en geç iki yılda bir yapılan mali denetimi kimler yapar?


Yeminli mali müşavirler

İç denetçiler

Bakanlık müşavirleri

İşbirliği protokolüne göre Bakanlık yetkilileri

Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası denetçileri


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  iş sözleşmesini tanımlayan unsurlardır?


İş görme, ücret, bağımlılık ilişkisi

Ücret, işçi, lokavt.

Grev, ücret, işçi.

İşveren, işçi, lokavt.

Grev, işçi, lokavt.


17.Soru

Lokavt ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Lokavt bir iş mücadelesi aracı olarak açıkça tanınmıştır.

Lokavt 1982 Anayasası'nda hak olarak tanınmıştır.

Türk hukukunda saldırı lokavtı kabul edilmiştir.

Lokavt ekonomik bir hak olarak kabul edilmektedir.

Kanuni lokavtta işçilerin iş sözleşmeleri sona erer.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel kurulun görev ve yetkilerinden değildir?


Organların seçimi

Bütçenin kabulü

Tüzük değişikliği

Üyelikten çıkarma dışındaki tüzükte öngörülen disiplin cezalarını vermek

Uluslararası kuruluşun kurucusu olma kararı verme


19.Soru

Kuruluşların ilk genel kurul toplantısının tüzel kişilik kazanmalarından itibaren "............" ay içerisinde yapılması gerekir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


2

3

4

5

6


20.Soru

İşçi (İ), (S) sendikasına üye olmak için 01.01.2019 tarihinde başvuru yapmıştır. Sendika 15.02.2019 tarihi itibariyle başvuru hakkında cevap vermemiştir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


(İ)'nin üyeliği (S)'nin kabulüne bağlı değildir.  

(İ), ancak mahkeme kararıyla üye olabilir. 

(İ), 15.01.209 tarihi itibariyle üyeliği kazanmıştır. 

(S) otuz günlük süreyi sessiz geçirdiğinden (İ)'nin üyeliği örtülü olarak kabul edilmiştir. 

(İ), yetkili bakanlığın kararıyla üye olabilir.