Toplu İş Hukuku Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre, işçilerin topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla, aralarında anlaşarak işi bırakmalarına ne ad verilir?


Zorlayıcı eylem 
Meşru eylem 
Boykot 
Lokavt 
Grev 

2.Soru

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre, değişik işkollarında en az beş sendikanın biraraya gelerek meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara ne ad verilir?


Sendika
Konfederasyon
Vakıf 
Birlik 
Dernek 

3.Soru

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda işçi ve işverenlerin oluşturdukları örgütsel yapıları ifade etmek üzere genel olarak aşağıdaki kavramlardan hangisine yer verilmiştir?


Kuruluş

İşçi

İşveren

Lokavt

Grev


4.Soru

Sendika üyeliğinden çıkarma kararı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?


Sendika genel başkanı
Genel kurul
Yönetim kurulu
Denetim kurulu
Sendika genel sekreteri

5.Soru

(A) İşçi Sendikası aşağıdakilerden hangisinden bağış kabul edebilir?


Siyasi Parti

Barolar Birliği

Ziraat Odası

Merkez Bankası

Dernek


6.Soru

Sendikaların yargılama hukukuyla ilgili olarak yapabilecekleri faaliyetler vardır bunlar Sendikalar Kanunu’nun 26 maddesinde düzenlenmiştir, aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?


Sendikalar üyelerinin yazılı başvuruları ile iş sözleşmesinden ve çalışma ilişkilerinden doğan hakları için üyeleri ve mirasçılarını temsilen dava açabilir.

Sendikalar üyelerinin yazılı başvurusu ile sosyal güvenlik hakkında üyeleri ve mirasçıları temsilen dava açabilir.

Sendikalar iş sözleşmeleri ve çalışma ilişkileri ile ilgili üyelerinin açtığı davalarda davayı takip edebilirler.

Sendikalar çeşitli protokollerle kadın hakları ve kadınların karşılaştıkları zorlukları çözmek için Bakanlıktan yetki alabilir.

Sendikalar çalışma hayatından, mevzuattan, örf ve adetten doğan uyuşmazlıklarda üyelerinin açtığı davalarda davayı takip edebilirler.


7.Soru

İşçi sendikasına üyeliğin en doğal yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Kuruluşta üyelik

Yargı yoluyla üyelik

Olağan yol ile üyelik

Katılma yolu ile üyelik

Birleşme yolu ile üyelik


8.Soru

Bir işçi sendikası kurucusu olabilmek için ilk şart nedir?


Belirli süreli çalışmış tam zamanlı işçi olmak

İş sözleşmesi yapmış işçi olmak.

İşletmenin bütününü yöneten işverenlerle aynı oy hakkına sahip işçi olmak.

İşveren adına işletmenin yarısına sahip işçi olmak.

İşçi niteliğine sahip olmak.


9.Soru

Bir işkolunda birden fazla sendika kurulabilir buna “sendika çokluğu ilkesi denir” bu ilke dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


İşçilerin ya da işverenlerin kendi işkolunda kurulu bulunan işçi ya da işveren sendikalarından birini seçmeleri beklenen bir durumdur.

İşçilerin ya da işverenlerin kendi işkolunda kurulu bulunan işçi ya da işveren sendikalarından birine üye olmaları olumlu sendika özgürlüğünün bir sonucudur.

İşçiler ya da işverenler kendi iş kollarında kurulu bulunan sendikalardan birine üye olmak istemediklerinde yeni bir sendika kurulabilir.

İşçi sendikalarının kurucuları için sermaye yeterliyse ve işverenlerin kurucuları için mali denetim raporları tamamsa yeni bir sendika kurulabilir.

Her iş kolu için geçerli olmak üzere bir işkolunda birden fazla sendika kurulabilir.


10.Soru

İşveren sendikası kurucusunun tüzel kişi olması halinde tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişinin aşağıdaki suçlardan hangisinden hüküm giymiş olması onun kurucu olmasını engeller?


Hakaret

Taksirle yaralama

Dolandırıcılık

Organ veya doku ticareti

Tehdit


11.Soru

Sendikaların kuruluşunda izlenecek yöntemler ele alındığında ilk konu “tüzüğün hazırlanmasıdır” burada aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Sendikaların kuruluşu için öncelikle tüzüğün hazırlanması gereklidir

Tüzük sendikanın iç yapısını, faaliyetlerini ve işleyişini düzenleyen temel hukuk kaynağıdır.

Tüzük sendikanın anayasası gibidir.

Tüzükte sendikanın faaliyet gösterdiği işkolunun büyüklüğüne göre üst kurulu bulunur.

Tüzükte sendikanın adı, merkezi, adresi ve amacı gibi zorunlu unsurlar bulunur.


12.Soru

Kurucu sayısı olarak sendikalar en az yedi işçi ya da işverenin bir araya gelerek kurmuş olmaları gerekliyken, “konfederasyonlar” kaç sendika ile kurulurlar?


Bir üst kuruluş ile birlikte en az üç sendika ile

Değişik işkollarından en az beş sendika ile

Üyelik ve üyelikten çekilenlerle birlikte en az yedi sendika ile.

Aynı iş kolundan olmak şartıyla en az altı sendika ile.

Benzer işkolları da dahil edilerek toplam on sendika ile.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işçi sendikasına üyeliğin gerçekleşme şartlarından biri değildir?


Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu anlamında işçi olunması
Çalıştığı işyerinin girdiği işkolundaki bir sendikaya üye olunması
Sendika tüzüğünde aranan koşullara sahip olunması
Üyeliğin kazanılmış olması
Sendikanın en az bir faaliyetine katılmış olunması

14.Soru

İşçi (İ),  01.01.2018 tarihinde (S) sendikasına üye olmak üzere başvurmuştur. (S)'nin red kararı 01.02.2018 tarihinde (İ)'ye tebliğ edilmiştir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


(İ), red kararına karşı asliye hukuk mahkemesinde dava açmalıdır. 

(İ), 01.07.2018 tarihine kadar görevli ve yetkili mahkemeye başvurmalıdır. 

(İ), 15.03.2018 tarihine kadar görevli ve yetkili mahkemeye başvurmalıdır. 

Görevli ve yetkili mahkemenin kararı kesindir. 

(İ)'nin üyeliği mahkeme kararına göre, 01.01.2018 tarihinde kazanılmış olur. 


15.Soru

İşveren sendikasının kurulabilmesi için en az kaç kişinin bir araya gelmesi gereklidir?


3

5

7

9

1


16.Soru

I. Gıda sanayii

II. Madencilik ve taş ocakları

III. İletişim

IV. İnşaat

Yukarıdakilerden hangileri Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda belirtilen işkollarındandır?


I ve II

I ve III

II ve III

III ve IV

Hepsi


17.Soru

6556 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda sendikaların kuruluşunda tabi olduğu üç ilke vardır bunlardan ikisi “işkoluna göre sendikalaşma ilkesi” ve “serbest kuruluş ilkesidir” üçüncüsü aşağıdakilerden hangisidir?


Sendika çokluğu ilkesi

Birden fazla sendika ilkesi

Toplu iş sözleşmesi ilkesi

Sendikaların istisnaları ilkesi

Türkiye çapında faaliyette bulunma ilkesi


18.Soru

“Sarı sendika” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?


İşveren güdümündeki sendika
İşçi güdümündeki sendika
Özerk sendika
Zorunlu sendika
Uluslararası sendika

19.Soru

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda belirtilen bazı olaylar olduğunda hiçbir karara gerek olmadan sendikanın tüzel kişiliği kendiliğinden sona erer “kendiliğinden sona erme” 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun hangi hükmündedir?


Bir hüküm yoktur.

Bir hüküm vardır.

31. Hüküm

7. Hüküm

87. Hüküm


20.Soru

Grev ve lokavt hakları anayasalarda ne zaman tanınmaya başlamıştır?


Sanayi Devriminden önce
I.Dünya Savaşından önce
II.Dünya Savaşından sonra
1970-1980 arası dönemde
Sanayi Devriminden hemen sonra