Toplu İş Hukuku Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, hangi tarihten itibaren geçerlidir?


Talep tarihinden

Talep tarihinden 1 ay önce

Talep tarihinden 1 ay sonra

Talep tarihinden 15 gün sonra

Talep tarihinden 15 gün önce


2.Soru

Sendikaların yapmamaları gereken faaliyetler vardır bunların adı “yasak faaliyetlerdir” bunlar yasada belirlenmiştir ve çeşitli hükümlerde sayılmıştır aşağıdakilerden hangisi sendikaların “yasak faaliyetlerinden” birisi değildir?


Sendikalar tüzüklerinde belirtilen amaçlar dışında faaliyette bulunamazlar.

Sendikalar toplu ticaret yapabilirler, pazar esnaflığı yapamazlar.

İşçi kuruluşları işveren kuruluşlarına işveren kuruluşları da işçi kuruluşlarına üye olamazlar.

Sendikalar siyasi partilerin ad, amblem, rumuz ya da işaretlerini kullanamazlar.

Temsilcilerle, mensuplarıyla ya da araya koyacakları kimselerle, işçiler de işverenler de biri diğerinin kuruluşunun kurulmasına, yönetimine ve faaliyetlerine müdahale edemez.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sendika ya da konfederasyon üyeliğinin üyeye yüklediği yükümlerden biridir?


Faaliyetlerde yer alma borcu
Yönetime katılma borcu
Sadakat borcu
Temsil borcu
Aidat ödeme borcu

4.Soru

Uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarının Türkiye’de temsilcilik açabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin izni gereklidir?


İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı


5.Soru

İşverenin kontrolü altında kurulan veya faaliyette bulunan sendikaya ne ad verilir?


Sarı sendika
Siyah sendika
Bağımlı sendika
Bağlı sendika
Yetkili sendika

6.Soru

Kuruluşlar, tüm nakdi gelirlerini aşağıdakilerden hangi yöntemle tutmakla zorunludurlar?


Bankaya yatırmak

Yönetim kuruluna vermek

Genel kurula vermek

İşçilere devretmek

İşverene devretmek


7.Soru

200 işçinin çalıştığı bir işyerinde en fazla kaç adet işyeri sendika temsilci görev yapmak zorundadır?


2

3

4

5

6


8.Soru

Sendika üyeliğinin güvencesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


İşçilerin işe alınmaları, genel olarak veya belli bir sendikaya üye olup olmamaları ya da mevcut üyeliklerini devam ettirip ettirmemeleri şartına bağlanamaz.

Bir işyerindeki (işletmedeki) toplu iş sözleşmesinin paraya ilişkin hükümlerinden kural olarak o işyerindeki tüm işçiler yararlanır.

Sendikal nedenle iş sözleşmesi feshedilen işçi iş güvencesi kapsamında olsun veya olmasın feshin geçersizliği ve işe iade davası açabilir.

İşveren, sözleşmenin feshi bağlamında sendikal kökenli haksız-ayırımcı işlemiyle karşılaşan işçiye, işverenin işçinin ücretinin bir yıllık tutarından az olmamak üzere öder.

Sendikal tazminata baz alınacak ücret, işçiye haksız-ayırımcı işlemin gerçekleştiği tarihte ödenmesi gereken ücrettir.


9.Soru

I. Üyeliğin kendiliğinden son bulması,

II. Üyeliğin iradi biçimde son bulması,

III. Üyelikten çıkma (istifa),

IV. Üyelikten çıkarma (ihraç), 

Yukarıdakilerden hangileri sendika üyeliğini sona erdiren hallerdendir?


I ve II

I ve III

II ve III

III ve IV

Hepsi


10.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sendika genel kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir?


Organları seçimi
Tüzük değişikliği
Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun ibrası
Bütçenin kabulü
Sendikada çalışacak işçilerin işe alınması

11.Soru

Toplu iş sözleşmesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Toplu sözleşme bağıtlama yetkisinin sadece işçi sendikalarına tanınması Anayasa’ya aykırıdır.

Toplu iş sözleşmesi esas itibariyle kolektif bir norm sözleşmesidir, ancak taraflar arasında borçlar hukuku sözleşmesi niteliği taşıyan hükümler de içerebilir.

Toplu iş sözleşmeleri ile Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırı hükümler konulabilir.

İşçi ve işverenlere tanınan çalışma koşullarını serbestçe belirleme hak ve yetkisine toplu iş sözleşmesinin saflığı denir.

Toplu iş sözleşmeleri iş hukukunun özel kaynakları içinde iş sözleşmelerinin altında yer almaktadır.


12.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre, sendikalar en az kaç işçi veya işveren tarafından kurulabilir?


3
4
5
6
7

13.Soru

Sendikalar bakanlıkça yapılacak işbirliği protokolü çerçevesinde, kadın istihdamını destekleyici faaliyetler kapsamında kullanılmak şartıyla Bakanlığa, ayni ve nakdi yardımda bulunabilirler.

Sendikalar nakit mevcudunun yüzde kaçını aşmamak kaydıyla Bakanlığa, ayni ve nakdi yardımda bulunabilirler?


Yüzde beş

Yüzde on

Yüzde yirmi

Yüzde otuz

Yüzde kırk


14.Soru

(S) sendikasının tüzüğünde fesih kararının üyelerinin beşte üçünün kararıyla alınacağı yazmaktadır. (S) sendikası genel kurulu fesih kararı almak üzere toplanmıştır. Toplantıya üyelerin tamamı katılmış ve üye tam saysının üçte ikisi bu yönde oy kullanmıştır.  Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


(S) sendikasının fesih kararı toplantıya katılanların üçte birinin bu yöndeki oyuyla alınabilir.

(S) sendikasının fesih kararı toplantıya katılanların beşte birinin bu yöndeki oyuyla alınabilir.  

(S) sendikasının fesih kararı toplantıya katılanların beşte ikisinin bu yöndeki oyuyla alınabilir.  

(S) sendikası mahkeme kararıyla feshedilir. 

(S) sendikası feshedilmiştir. 


15.Soru

Kuruluşların tüzüğünün ne şekilde olması gerekir?


Sözlü kuruluş yeterlidir.

Tüzüğün adi yazılı şekilde olması gerekir.

Tüzüğün noter huzurunda düzenlenmiş olması gerekir.

Tüzüğün noter tarafından onaylanmış olması gerekir.

Tüzüğün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanması gerekir.


16.Soru

İş hukuku, 18. ve 19. yüzyıllarda batı Avrupa’da Sanayi Devrimine paralel olarak aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasıyla birlikte doğmuştur?


Konfederasyon

İşçi sınıfı

Lokavt 

Sendikalar

Grev 


17.Soru

(A) sendikası tüzüğünde sendika üyelik aidatı aylık 10 TL olarak belirlenmiştir. Bu tüzükte dayanışma aidatı en fazla ne kadar olarak belirlenebilir?


2,5 TL

5 TL

7,5 TL

10 TL

12,5 TL


18.Soru

İşçi (İ), üyesi olduğu sendika genel kurulunda alınan kararın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştur. Buna göre (İ)'nin hangi hakkına dayanarak dava açtığı söylenebilir?


Örgütün tesis ve faaliyetlerinden yararlanma hakkı

Örgütün yönetimine katılma hakkı

Korunma hakkı 

Örgütün düzenine uyma hakkı 

Kâr payı alma hakkı. 


19.Soru

Kuruluşu en üst düzeyde denetleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?


Genel kurula 

Yönetim kuruluna

İşçi temsilcisine

Mali müşavire

Yeminli muhasebeciye


20.Soru

Sendikalar en az kaç işçi veya işverenin biraraya gelmesiyle kurulur?


3
5
7
8
9