Toplu İş Hukuku Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kuruluşu en üst düzeyde denetleme yetkisi aşağıdaki organlardan hangisine aittir?


Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

Disiplin Kurulu

Yöneticiler Kurulu


2.Soru

Kuruluşlar aşağıdakilerden hangisinden yardım ve bağış alabilirler?


Kuruluşlar, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan bakanlığa önceden bildirimde bulunmak suretiyle yardım ve bağış alabilirler.

Kamu kurum ve kuruluşlarından

Siyasi partilerden

Esnaf ve küçük sanatkar kuruluşlarından

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından


3.Soru

İşçi (i), (S) sendikasına üye olduktan sonra aynı iş kolundaki (A) iş koluna üye olmaya karar vermiştir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


(İ), aynı iş kolundaki en çok üç sendikaya üye olabilir. 

(İ), farklı iş kolundaki en çok iki sendikaya üye olabilir. 

(İ)'nin (S) sendikası üyeliği, (A) sendikasına başvuru tarihinde sona erer. 

(İ)'nin (S) sendikası üyeliği, (A) sendikasına üye olduğu tarihte sona erer. 

(İ)'nin (A) sendikasına üyeliği geçersizdir. 


4.Soru

İşyeri sendika temsilcileri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


İşveren veya işveren sendikalarının işyerlerinde görevlendirdiği kişilerdir.
Sadece toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işvereni temsil ederler.
Yetkili işçi sendikası tarafından atanan ve işçilerle işveren arasında köprü görevi gören kişilerdir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işyerlerinde görevlendirdiği temsilcilerdir
Konfederasyona üye olan sendikaları konfederasyonlarda temsil eden kişilerdir.

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işçi sendikasın üyelik yöntemlerinden biri değildir?


Noter aracılığıyla üyelik
Kuruluşta üyelik
Olağan yol ile üyelik
Yargı yoluyla üyelik
Birleşme yoluyla üyelik

6.Soru

Sendikalar ve Toplu İŞ Sözleşmesi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sendika ve konfederasyon tüzüklerinde bulunması gereken zorunlu unsurlardan değildir?


Adı, merkezi ve adresi
Amacı
Sendikanın faaliyet göstereceği işkolu
Sendika yöneticilerinin ücret ve özlük hakları
Üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın koşulları

7.Soru

Sendikaların nasıl kurulacağı ve tanımının açıklandığı 6556 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda 2.maddede açıklanan konular için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Profesyonel işler dışında ve ücret karşılığı iş görülen tüm mesleklerde kurulur.

İşçi ya da işverenlerin çalışma ilişkilerinde kullanmak için kurulur.

İşçi ya da işverenlerin ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için kurulur.

En az yedi işçi ya da işverenin bir araya gelmesiyle oluşturulur.

Belli bir işkolunda faaliyette bulunmak için oluşturulmuş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.


8.Soru

İşyerindeki işçi sayısının 2000'den fazla olması durumunda en çok kaç temsilci atanabilir?


6

7

8

9

10


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanuna göre sendika kuruluşunun ve şubelerinin zorunlu organlarından biri değildir?


Başkanlar kurulu
Genel kurul
Yönetim kurulu
Denetleme kurulu
Disiplin kurulu

10.Soru

İşveren (A) 20.10.2014 tarihinde (B) Sendikasına üye olmaya karar vermiş, 22.10.2014 tarihinde üye olmak için E-Devlet üzerinden başvurmuş, Sendika üyelik başvurusunu 30.10.2014 tarihinde reddetmiş, İşveren (A) ise red kararına karşı 03.11.2014 tarihinde dava açmış, Mahkeme ise 23.11.2014 tarihinde red kararının iptali yönünde karar vermiştir. İşveren (A) sendika üyeliğini hangi tarihte kazanmıştır?


23.11.2014

03.11.2014

30.10.2014

22.10.2014

20.10.2014


11.Soru

Bir işçi sendikasının kurulması için en az kaç işçinin bir araya gelmesi gerekmektedir?


5

6

7

8

10


12.Soru

Sendikal kuruluşların en üst karar ve denetim organı aşağıdakilerden hangisidir?


Disiplin kurulu
Ceza kurulu
Genel kurul
Denetleme kurulu
Yönetim kurulu

13.Soru

İşverenin  işyeri sendika temsilcisinin çalıştığı işyerini değiştirmesi için gerekli olan işlem nedir?


Mahkeme kararı

Disiplin kurulu kararı

Noterden gönderilen ihtarname

İşyeri sendika temsilcisinin yazılı onayı

Yönetim kurulu kararı


14.Soru

Uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarının Türkiye'deki konfederasyonlara üye olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinden izin almaları gerekir?


Bakanlar Kurulu
Dışişleri Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Çalışma Müdürlükleri

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işveren sendikasına üyeliğin gerçekleşme şartlarından biri değildir?


Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu anlamında işveren olunması
Ehliyetin olması
İşyerinin girdiği işkolunda bir sendika üye olunması
Üyeliğin kazanılmış olması
Sendikada fiilen görev alınmış olması

16.Soru

Kuruluşların gelir kaynaklarından biri olan bağışlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Kuruluşlar, siyasi partilerden yardım ve bağış alamaz.
İşçi kuruluşları, işverenler ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve diğer kanunlara göre kurulan işveren kuruluşlarından yardım ve bağış alamaz.
Nakdi yardım ve bağışların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.
Miktarı kuruluşun nakit mevcudunun yüzde 40'ından çok alan bağışlar kabul edilemez.
Kuruluşlar, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına önceden bildirimde bulunmak suretiyle yardım ve bağış alabilir.

17.Soru

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre, işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara ne ad verilir?


Konfederasyon
Sendika
Dernek 
Vakıf 
Birlik 

18.Soru

İşyeri sendika temsilcilerini güvenceye almak üzere Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun
............ maddesinin dördüncü fıkrasında işyeri sendika temsilcilerinin yazılı rızası olmadıkça işverence işyerlerinin değiştirilemeyeceği veya işinde esaslı değişiklik yapılamayacağı öngörülmüştür.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


12.

16.

20.

22.

24.


19.Soru

Grev ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Hem menfaat uyuşmazlıklarında hem de hak uyuşmazlıklarında greve gidilebilir.

Kanuni lokavta maruz kalan işçilerin iş sözleşmeleri feshedilmiş sayılır.

87 sayılı ILO Sözleşmesinde doğrudan greve ilişkin açık bir düzenleme yer almaktadır.

Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartında grev hakkı açıkça düzenlememiştir.

Avrupa Sosyal Şartında grev sadece menfaat uyuşmazlıkları bakımından haklı bir iş mücadelesi olarak kabul edilmiştir


20.Soru

İşte sendika veya konfederasyon ile belli koşullarla ona bağlı kişiler (üyeler) arasındaki ilişkiye ne denilir?


İş ilişkisi

Çıkar ilişkisi

Gereklilik ilişkisi

Üyelik ilişkisi

Sendikal ilişki