Toplu İş Hukuku Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sendikaların çalışma hayatına ilişkin yapabilecekleri faaliyetlerden birisi değildir?


İşçiler ve işçi kuruluşları işveren kuruluşlarına üye olabilirler.

Toplu iş sözleşmesi yapılma sürecinde resmi arabulucuya başvurma

Sendikaların toplu iş sözleşmesi yapmaları

Grev kararı alma

Lokavt kararı alma


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir işçinin işçi sendikasına üyeliğinin gerçekleşme şartlarından biri değildir?


Sendika tüzüğünde aranan koşullar sağlanmalıdır.

İşçi belli bir yaşa ulaşmalıdır.

Kanun anlamında bir işçi bulunmalıdır.

İşçinin farklı bir sendikaya üyeliği bulunabilir.

İşçi çalıştığı işyerinin girdiği işkolundaki bir sendikaya üye olabilir.


3.Soru

  1. Üyenin korunma hakkı
  2. Örgütün tesis ve faaliyetlerinden yararlanma hakkı
  3. Kuruluşun faaliyet ve yönetimine katılma hakkı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir üyenin, ilgili örgüte üyeliği nedeniyle sahip olduğu haklardandır?


Yalnız II

II ve III

I, II ve III

Yalnız III

I ve III


4.Soru

İş sözleşmesini eser (istisna), vekâlet ve neşir gibi diğer sözleşmelerinden ayıran unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Ücret

Zaman

İş görme

Bağımlılık

Emek


5.Soru

Sendikal tazminatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Sendikal tazminatın gündeme gelebilmesi için işçinin sözleşmesinin feshedilmiş olması gerekir.
Sendikal tazminat giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır.
Sendikal tazminatın en az miktarı işçinin 1 yıllık ücret tutarıdır.
Sendikal tazminat 5 yıllık zamanaşımına tabidir.
Sendikal tazminata hak kazanabilmesi için işçinin iş güvencesi koşullarını sağlaması zorunludur.

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi değişik iş kollarında en az beş sendikanın bir araya gelerek meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluştur?


İşyeri

Endüstri

Konfederasyon

İşveren

Sarı Sendika


7.Soru

Tüzüğün veya ekindeki belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna aykırılığının saptanması ya da bu Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının sağlanmadığının anlaşılması halinde ilgili valilik kanuna aykırılık veya eksikliklerin kaç ay içinde giderilmesini ister?


1

2

3

4

5


8.Soru

Kuruluşların yöneticileri, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarına ait mal bildirimlerini yapmaları aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?


Bilgi alma kanununun emredici hükmü. 

Sendikaların şeffaflığı 

Sendikal saflık ilkesi. 

Sendikaların serbestliği ilkesi

Sendika özgürlüğü ilkesi. 


9.Soru

İşveren sendikasına üyelik ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


İşveren sendikasına yalnızca gerçek kişi işverenler üye olabilir.

İşveren sendikasına üye olabilmek için en az on sekiz yaşının doldurulması gereklidir.

Kamu kesimi işverenleri kendi faaliyetlerinin girdiği işkolundaki bir işveren sendikasına üye olmak zorunda değildir.

Aynı işyeri nedeniyle aynı anda aynı işkolunda birden çok sendikaya üye olunabilir.

işletmenin tümünü yöneten işveren vekili işçi sayıldığından, işveren sendikasına üye olamaz.


10.Soru

Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da genel kurul üye veya delegelerinin ................... yazılı isteği üzerine altmış gün içinde yazılı istekteki konuları öncelikle görüşmek üzere toplanır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Yarısının

Üçte birinin

Dörtte birinin

Beşte birinin

Altıda birinin


11.Soru

Yetkili bir makamın sendika ve konfederasyonların tüzüklerinin kanuna uygunluğunu

denetlemesine ne ad verilir?


Normatif sistem

İzin sistemi

Asayiş sistemi

Düzenleyici sistem

Koruyucu sistem


12.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre, sendika veya konfederasyonların kendi tüzel kişiliğini sona erdirme kararı aşağıdakilerden hangisi tarafından alınmaktadır?


Genel kurul
Yönetim kurulu
Denetim kurulu
Bakanlar Kurulu
Çalışma Genel Müdürlüğü

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sendikaların kendiliğinden sona ermesine neden olacak durumlardan biridir?


Aynı takvim yılı içerisinde 2 kez olağanüstü genel kurul yapılmış olması
Kuruluşun acze düşmüş olması
Yönetim kurulunda fikir ayrılıklarının meydana gelmesi
Genel kurul kararıyla kuruluşun feshedilmesi
Tüzükte kanuna aykırı maddelerin bulunması

14.Soru

Kuruluşların iç denetiminde en üst düzeyde denetleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?


Kuruluşun denetleme kurulu
Kuruluşun yönetim kurulu
Kuruluşun genel kurulu
Devlet Denetleme Kurulu
Bağımsız denetleme kuruluşları

15.Soru

E-Devlet kapısı üzerinden işçi sendikasına üye olmuş birinin, aşağıdaki üyelik yöntemlerinden hangisini kullandığı söylenebilir?


Noter yoluyla üyelik

Katılma yoluyla üyelik

Olağan yol ile üyelik

Yargı yoluyla üyelik

Kuruluşta üyelik


16.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 2. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde konfederasyon, değişik işkollarında en az ......... sendikanın biraraya gelerek meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluş şeklinde tanımlanmıştır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


İki

Beş

Yedi

Sekiz

On Beş


17.Soru

İşçi sendikası (S); Bakanlıkça yapılacak işbirliği protokolü çerçevesinde, kadın istihdamını destekleyici faaliyetler kapsamında kullanılmak şartıyla Bakanlığa, ayni yardımda bulunmak istemektedir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden  hangisi doğrudur?


İşçi sendikası (S); Bakanlığa ayni yardımda bulunamaz.

İşçi sendikası (S); Bakanlığa yalnızca nakdi yardımda bulunabilir.

İşçi sendikası (S); yönetim kurulu kararıyla ve nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla bakanlığa ayni ve nakdi yardımda bulunabilir. 

İşçi sendikası (S); işçilerin yüzde ikisinin onayıyla bakanlığa ayni yardımda bulunabilir. 

İşçi sendikası (S); işçilerin yüzde birinin onayıyla bakanlığa ayni yardımda bulunabilir. 


18.Soru

I. Ehliyet sahibi olma

II. Belirli suçlardan hüküm giymemiş olma

III. Fiilen çalışır olma

IV. Yükseköğrenim mezunu olma

Yukarıdakilerden hangileri işveren sendikası kurucusunun tüzel kişi olması halinde tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişide aranan koşullardandır?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Hepsi


19.Soru

I. Kuruluşların faaliyetinin durdurulması halinde, kuruluşların tüzel kişiliği sona eder. II. Sendikanın faaliyetinin durdurulmuş olması, sendikanın toplu iş sözleşmesi yapmayetkisini ortadan kaldırır. III. Faaliyeti durdurulan sendikanın taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden dayanışma aidatı ödeyerek yararlanan işçilerin bu süre içerisinde aidat ödeme yükümlülükleri ortadan kalkar. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

Yalnız III

Yalnız I

I ve III


20.Soru

I. İşveren adına hareket eden, işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde her düzeyde görev alanlar işveren vekili kabul edilmektedir.

II. İşveren vekili, işveren adına işletmenin bütününü yönetenler şeklinde tanımlanmıştır.

III. İşveren vekillerinin bu Kanun bakımından işveren sayılacakları öngörülmüştür.

"Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu"da yer alan işveren vekili tanımına ilişkin yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnızca I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III