Toplu İş Hukuku Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Zorunlu tahkimle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Zorunlu tahkime gidilebilmesi için öncelikle barışçı çözüm yollarının tüketilmesi gerekir.

Grevin yasaklandığı uyuşmazlıklarda, arabulucu tutanağının tebliğinden itibaren on altı işgünü içinde hakem kuruluna başvurulabilir. 

Grev yapılmaması yönündeki kararın kesinleşmesinden itibaren on altı işgünü içinde, işçi sendikası Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir. 

Yüksek Hakem Kurulu dilekçenin alındığı günden başlayarak altı işgünü içinde başkan ve en az on beş üyenin katılımı ile toplanır.

Yüksek Hakem Kurulu dilekçenin alındığı günden başlayarak on altı işgünü içinde başkan ve en az beş üyenin katılımı ile toplanır.


2.Soru

Üyenin isteğiyle üyelikten ayrılmasına ne denir?


İstifa

İhraç

Çıkarma

Ayrılma

Kovulma


3.Soru

Toplu iş sözleşmesi yapma ehliyet ve yetkisine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?


Toplu iş sözleşmesi tarafı olma hakkı “ehliyet” kavramı ile açıklanır.

Toplu iş sözleşmelerinin işçi tarafı, işçi sendikalarıdır.

Toplu iş sözleşmelerinin işveren tarafı işveren veya işveren sendikası olabilmektedir.

Toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti sahibi olmayanların yetkisinden söz edilemez.

İşçi sendikaları için toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin tek koşulu ehliyete sahip olmaktır. 


4.Soru

Toplu çıkar uyuşmazlığının her aşamasında uyuşmazlığı ortadan kaldırmak amacıyla uyuşmazlık taraflarının aralarında anlaşarak başvurdukları veya toplu iş sözleşmesinde yer alan düzenlemelere dayanarak gittikleri barışçı bir çözüm yoluna ne ad verilir?


Özel tahkim

Zorunlu tahkim

Karma sistem

Serbestlik sistemi

Arabuluculuk


5.Soru

Kuruluşların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri, en geç kaç yılda bir yetkili yeminli mali müşavirlerce yapılır?


1 yıl

2 yıl

3 yıl

4 yıl

5 yıl


6.Soru

I- Arabuluculuğun olağan arabuluculuk ve olağanüstü arabuluculuk olmak üzere iki türü vardır.

II- Arabuluculuk faaliyetiyle, mücadeleci çözüm yollarına veya zorunlu tahkime başvurulmaksızın, mevcut uyuşmazlığın anlaşarak çözümlenmesinde, uyuşmazlık taraflarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

III- Taraflar anlaşarak toplu hak veya çıkar uyuşmazlıklarının her safhasında özel hakeme başvurabilirler.

Toplu çıkar uyuşmazlıklarının ortadan kaldırılmasında kabul edilen barışçı çözüm yollarından biri olan arabuluculuk ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II ve III

Yalnız III


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "güçlü işverenler karşısında sendika özgürlüğünün korunamadığı, işveren güdümündeki sendikalara" denir?


Güçsüz Sendika

Yanlı Sendika

Sarı Sendika

Şeffaf Sendika

Etkisiz Sendika


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplu iş sözleşmelerinin işlevlerinden biri değildir?


Barış

Düzen

Koruma

Evrensellik

Adil gelir dağılımı


9.Soru

I. Kurulu bulunduğu işkolunda Türkiye çapında yüzde üç barajını aşmış olmak

II. Toplu iş sözleşmesi yapılmak istenen işyeri ve işyerlerinde yarıdan bir fazla çoğunluğa sahip olmak.

III. Toplu iş sözleşmesi yapılmak istenen işletmelerde işletme kapsamındaki işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısının yüzde ellisine sahip olmaktır.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri işçi sendikaları için toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin koşulları arasında yer alır?


Yalnızca III

I ve III

I ve II

II ve III

I, II ve III


10.Soru

Her ne sebeple olursa olsun sona eren top­lu iş sözleşmesinin bireysel iş sözleşmesine ilişkin (normatif) hükümlerinin yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam etmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?


İşçiye yararlılık ilkesi

Adil gelir dağılımı işlevi

Kolektif norm sözleşmesi

Toplu iş sözleşmesinin ard etkisi

Toplu iş sözleşmesinde düzen ilkesi


11.Soru

I. A sendikasına üye olmayıp dayanışma aidatı ödeyenler

II. Sözleşmenin imza tarihinden sonra A sendikasına üye olanlar

III. Sözleşmenin imza tarihinden önce A sendikasına üye olanlar

A işçi sendikası ile B işveren sendikası arasında bir toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Verilenlerden  hangisi toplu iş sözleşmesinden yararlanabilecek kişilerdendir?


I ve II

I ve III

Yalnız III

II ve III

I, II ve III


12.Soru

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu işçi sendikaları için toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin ilk koşulu aşağıdakilerden hangisidir?


Kurulu bulunduğu işkolunda Türkiye çapında yüzde on barajı aşma

Kurulu bulunduğu işkolunda yüzde üç barajı aşma

Kurulu bulunduğu işyerinde yüzde iki barajı aşma

Kurulu bulunduğu işkolunda Türkiye çapında yüzde bir barajı aşma

Kurulu bulunduğu işletmede yüzde bir barajı aşma


13.Soru

Arabuluculuk süresinin sonunda anlaşma sağlanamamışsa, arabulucu, kaç iş günü içerisinde uyuşmazlığı belirleyen bir tutanak düzenlemektedir?


Üç iş günü içinde

İki iş günü içinde

Bir iş günü içinde

Dört iş günü içinde

Beş iş günü içinde


14.Soru

Toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikası üyesi olmayan işçilerin bu sözleşmeden yararlanmasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Hiçbir surette yararlanamazlar

Koşullar ne olursa olsun yararlanırlar

Dayanışma aidatı ödeyerek yararlanabilirler

Ancak toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasının yazılı izniyle yararlanabilirler

Ancak  Cumhurbaşkanının teşmil kararnamesiyle yararlanabilirler


15.Soru

Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte ise aşağıdaki makamlardan hangisince ertenebilir?


Cumhurbaşkanı

Vali

Belediye

Muhtarlık

İç işleri bakanlığı


16.Soru

aşağıdakilerden hangisinde temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarına üye işçi ve işveren sendikaları çerçeve sözleşme imzalayabilir?


Ulusal Çalışma Konseyi

Yüksek Hakem Kurulu

Ekonomik ve Sosyal Konsey

Çalışma Güvenliği Kurulu

İşçi ve İşverenler Yüksek Konseyi


17.Soru

I- Taraflardan biri, yetki belgesinin alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde karşı tarafı toplu görüşmeye çağırır.

II- Çağrı tarihi, çağrıyı yapan tarafça derhal görevli makama bildirilir

III- Süresi içerisinde çağrı yapılmazsa, yetki belgesi hüküm­süz kalır.

Toplu görüşmeye çağrı ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


18.Soru

aşağıdakilerden hangisinde grev yasağı bulunmaktadır?


Mal kurtarma hizmetleri

Şehir içi toplu taşıma hizmetleri

Bankacılık hizmetleri

Havacılık hizmetleri

Metal işleri


19.Soru

Kaynaktan kesme yönteminde aidatı kesmeyen veya kesse de vaktinde ödemeyen işverenin ödeyeceği faiz aşağıdakilerden hangisidir?


Yasal faiz

Ticari faiz

Nominal faiz

Mevduata uygulanan en yüksek faiz

bankalarca uygulanan en yüksek işletme kredisi faizi


20.Soru

I. İş görme

II. Ücret

III. Tarafsızlık

IV. Bağımlılık ilişkisi

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri iş sözleşmesinin unsurları arasında yer almaktadır?


I ve III

II ve III

III ve IV

I, III ve IV

I, II ve IV