Toplu İş Hukuku Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

• Mesleki amaç
• Grevin yasaklanmamış olması
• Grevin engellenmemiş olması

yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri kanuni grevin unsurları arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

II ve III

I, II ve III


2.Soru

Erteleme süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa, kaç iş günü içinde taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür?


4

5

6

7

8


3.Soru

Kanuni grev ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Kanuni grev, hak uyuşmazlıkları çözmek amacıyla yapılmalıdır.

Toplu iş sözleşmesi yürürlükteyken de sendika grev kararı alabilir.

Barışçı çözüm yollarına başvurmak grev kararı için zorunlu değildir.

İşçi konfederasyonlarının da grev kararı alma yetkileri bulunmaktadır.

Grup TİS'de bazı işyerlerinin grev kapsamı dışında bırakılabilmesi mümkündür.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir toplu iş sözleşmesinde borçlandırıcı hüküm olarak görülebilir?


Yılık ücretli izin

Temsilcilik odası tahsisi ile ilgili düzenleme

Engelli istihdamı ile ilgili düzenleme

Çalışma süreleri ile ilgili düzenleme

Fesih ile ilgili düzenleme


5.Soru

Eğer sendika yetkili organı kendisine tanınan otuz günlük süre içinde başvuruyu açıkça reddederse, red kararının kendisine bildirimi (tebliğ) tarihinden itibaren kaç gün içinde, başvuru sahibi işçinin İş Mahkemesinde dava açması mümkündür?


10

20

30

40

50


6.Soru

I. Kuruluşta üyelik

II. Olağan yol ile üyelik

III. Yargı yoluyla üyelik

IV. Birleşme/katılma yoluyla üyelik

Yukarıdakilerden hangileri işçi sendikasına üyelik yöntemlerindendir?


I ve II

I ve III

II ve III

III ve IV

Hepsi


7.Soru

1935 yılında "Ulusal İş İlişkileri (Wagner) Kanunu" ile toplu pazarlığa ilişkin temel ilkelerin düzenlenip hukuka aykırı uygulamaların yasaklandığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Amerika Birleşik Devletleri

Fransa

İngiltere

Almanya

İsviçre


8.Soru

5510 sayılı Kanun'a göre karar verilen veya uygulanmakta olan bir grev veya lokavtın kanun dışı olup olmadığının tespitini Mahkeme ne zaman karar verir?


6 işgünü içinde

2 hafta içinde

30 gün içinde

1 ay içinde 

60 gün içinde


9.Soru

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda ........., işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenin bir araya gelerek bir iş kolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar olarak tanımlanmıştır.                        Yukarıdaki paragrafta yer alan noktalı kısmı aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar?


Konfederasyon

Lokavt

İşçi

Sendika 

Grev


10.Soru

Grev oylamasında, "grevin yapılmaması" yönünde karar verilebilmesi için, grev ilanının yapıldığı tarihte işyerinde çalışan işçilerden oylamaya katılanların ne kadarının oyu gereklidir?


Salt çoğunluğu

Üçte biri

Dörtte biri

Yüzde otuzu

Yüzde yirmisi


11.Soru

Yorum davasında, İş Mahkemesi kaç ay içinde karar verir?


1

2

3

4

5


12.Soru

İşçi sendikasına üyelik için ilgili işçinin kaç yaşını doldurması şarttır?


15

16

17

18

19


13.Soru

Sendika üyesi (İ), 01.01.2018 tarihinden 07.07.2018 tarihine kadar, çalıştığı iş yerinde faaliyetin durdurulması nedeniyle, işsiz kalmıştır. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


(İ)'nin sendika üyeliği devam eder. 

(İ)'nin sendika üyeliğinin devamı sendikanın kabulüne bağlıdır.

(İ)'nin sendika üyeliği 01.03.2018 tarihinde sona erer.

(İ)'nin sendika üyeliği 07.10.2018 tarihinde sona erer. 

(İ)'nin sendika üyeliği 01.06.2018 tarihinde sona erer. 


14.Soru

Toplu iş sözleşmelerinde mevzuattaki emredici bir hükmün tekrarı niteliğinde olan hükümlere ne ad verilir?


Nötr hüküm

Normatif hüküm 

Borç doğurucu hüküm

Katı hüküm 

Esnek hüküm


15.Soru

Bir işçi sendikasının aynı anda birden fazla işvereni temsilen işveren sendikasıyla
bağıtladığı sözleşmeler aşağıdakilerden hangisidir?


İşyeri TİS

İşletme TİS

İşkolu TİS

Grup TİS

Çerçeve TİS


16.Soru

İş sözleşmesi hükümlerinin toplu sözleşmeye aykırı olmakla birlikte işçi yararına oldukları için geçerli kalmalarına ne ad verilir?


İşçiye yararlılık ilkesi
Toplu iş sözleşmesinin ard etkisi
Toplu iş sözleşmesinin düzen ilkesi
İşçinin çıkarı ilkesi
Toplu iş sözleşmesinin geçerlilik ilkesi

17.Soru

Toplu iş sözleşmesinin önemi ve etkisi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Toplu iş sözleşmeleri sadece borç doğurucu hükümler içerdiğinden borçlar hukukuna özgü bir sözleşmedir.

İş sözleşmesi hükümleri işçi yararına ama toplu iş sözleşmeye aykırı olsa bile toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanır.

Toplu iş sözleşmeleri noterde yazılı olarak yapılır ve normatif etkisini toplu iş sözleşmesinin
süresi sona erene kadar korur.

Toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra taraflar sözleşme süresini uzatabilse de kısaltılamaz.

Faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde uygulanmak üzere, toplu iş sözleşmelerinin süresi bir yıldan az olabilir.


18.Soru

Toplu iş sözleşmesinin yapılmasındaki safhalardan hangisinde arabuluculuk safhasına geçilir?


Yetki tespiti

Toplu görüşmeye çağrı 

Toplu görüşme

Toplu iş sözleşmesinin imzalanması

Yetki itirazı 


19.Soru

Bazı toplu sözleşmelerinde mevzuattaki emredici bir hükmün tekrarı niteliğinde olan hükümler aşağıdakilerden hangisidir?


Nötr hükümler

Akdi hükümler

Esnek hükümler

Normatif hükümler

Borç doğurucu hükümler


20.Soru

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre sendikaların örgütlenebileceği kaç işkolu vardır?


35
25
20
40
10