Toplu İş Hukuku Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Olağan arabuluculuk

II. Olağanüstü arabuluculuk

III. Özel arabuluculuk

IV. Zorunlu arabuluculuk

Yukarıdakilerden hangileri arabuluculuğun türlerindendir?


I ve II

I ve III

II ve III

II ve IV

I, II, III ve IV


2.Soru

Bir işçi sendikasının aynı anda birden fazla işvereni temsilen işveren sendikasıyla bağıtladığı sözleşmeye ne ad verilmektedir?


İşyeri toplu iş sözleşmesi

İşletme toplu iş sözleşmesi

Çoğunluk toplu iş sözlemesi

Grup toplu iş sözleşmesi

Çerçeve sözleşme


3.Soru

I. Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev, genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte ise ertelenebilir.

II. Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev Cumhurbaşkanı tarafından doksan gün süre ile ertelenebilir.

III. Erteleme süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa, altı işgünü içinde taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem Kuruluca çözülür. 

Yukarıda grev ertelemesine ilişkin verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnızca II

I ve III

I ve II

II ve III

I, II ve III


4.Soru

I- İşçi ya da işverenin iş ilişkisinin temelini oluşturan mevzuat, toplu iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinde öngörülen hakların hiç ya da gereği gibi yerine getirilmemesinden ortaya çıkan bir uyuşmazlık söz konusudur.

II- Taraflar arasında daha önce mevcut olmayan yeni bir hakkın tanınması, yeni bir hakka ilişkin yeni bir düzenleme yapılması amacıyla ortaya çıkan bir iş uyuşmazlığıdır.

III- İşçi ile işveren arasındaki bireysel iş ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklardır.

Hak uyuşmazlığı-menfaat uyuşmazlığı (ikisi birden) ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II ve III

Yalnız III


5.Soru

Teşkilatlanma ve Kolektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik Sözleşme Türkiye tarafından hangi yıl kabul görmüştür?


1949

1951

1959

1964

1967


6.Soru

Toplu pazarlığın tam anlamıyla kurumsallaştığı ilk Anayasa aşağıdakilerden hangisidir?


1876 Anayasası

1921 Anayasası

1924 Anayasası

1961 Anayasası

1982 Anayasası


7.Soru

İşçi sendikası (S), gelirleri sendika üyeleri arasında dağıtılmak üzere, Koç Holding'in bir anonim şirketine yatırımda bulunmak istemektedir. Yapılan yönetim kurulu toplantısında üye (Y); bu yatırımın sendikalar için yasak faaliyetler kapsamında olduğunu ileri sürmüştür. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


(S); ticaretle uğraşamaz, Koç Holding'in bir anonim şirketine yatırımda bulunamaz. 

(S); genel kurul kararıyla, nakit mevcudunun yüzde kırkından fazla olmamak Koç Holding'in bir anonim şirketine yatırımda bulunabilir.

(S); ortaklıktan elde edeceği gelirin yüzde onunu üyeler arasında dağıtabilir. 

(S); ortaklıktan elde edeceği gelirin yüzde kırkını üyeler arasında dağıtabilir. 

(S); genel kurul kararıyla, nakit mevcudunun yüzde ellisinden fazla olmamak  bir kamu kurumuna yatırımda bulunabilir.


8.Soru

İşçinin daha lehine olanlar dışında iş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmelerine aykırı hükümlerinin yerini toplu sözleşme hükümlerinin alması toplu iş sözleşmesinin hangi işlevinin bir yansımasıdır?


Koruma işlevi

Düzen işlevi

Barış işlevi

Adil gelir dağılımı işlevi

Devletin düzenleme alanının sınırlanması işlevi


9.Soru

İşçilerin grev hakkı, ilk defa hangi anayasa ile ve bu anayasal düzenleme esas alınarak düzenlenmiştir?


1961 Anayasası

1982 Anayasası

1921 Anayasası

1924 Anayasası

1876 Kanuni düzenlemeleri


10.Soru

Benzer ya da birbirine yakın faaliyet gruplarında menfaatleri ve çalışma yaşamında
karşılaştıkları riskleri ve sorunları ortak olan işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla örgütlenmeleri sonucu ortaya çıkan dikey örgütlenme modeline ne ad verilir?


Meslek esasına göre sendikalaşma

İşyeri esasına göre sendikalaşma

İşletme esasına göre sendikalaşma

İşkolu esasına göre sendikalaşma

Kurum esasına göre sendikalaşma


11.Soru

"Toplu iş sözleşmelerinin işçi tarafı, ................ . İşveren tarafı ise işveren veya ............. olabilir."  Verilen ifadedeki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?


İşçidir - işçi

İşçi sendikalarıdır - devlet

İşçi sendikalarıdır - iş veren sendikası

İşçidir - İŞKUR

İŞKUR'dur - iş veren sendikası


12.Soru

Toplu iş sözleşmesinin normatif hükümleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Günümüzde toplu sözleşme hükümlerinin anılan normatif nitelikleri nedeniyle kanun
hükümleri gibi yorumlanması gerektiği ileri sürülmektedir.

Toplu iş sözleşmesinden söz edilebilmesi için normatif kısmın bulunması zorunlu bir unsur değildir.

Toplu iş sözleşmelerinin normatif hükümleri içinde en önemli yeri iş sözleşmelerinin içeriğine ilişkin hükümler oluşturur.

Disiplin kurullarının oluşturulmasına ilişkin hükümlerin normatif nitelikte, kurulun işleyişine ilişkin hükümlerin ise borç doğurucu olduğu kabul edilmektedir.

İşyeri düzeniyle ilgili hükümler iş sözleşmelerinin içeriğine ilişkin hükümler kapsamında değerlendirilmektedir.


13.Soru

Genel kurulun toplantı yeter sayısı üye veya delege tamsayısının salt çoğunluğudur. Tüzükte daha yüksek bir yeter sayı belirlenebilir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı en çok onbeş gün sonraya bırakılır. Bu toplantıya katılanların sayısı, üye veya delege tam sayısının ................ az olamaz.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Yarısından

Üçte birinden

Dörtte birinden

Beşte birinden

Altıda birinden


14.Soru

I-Toplu iş sözleşmesi, dört nüsha olarak hazırlanır.

II-Toplu iş sözleşmesi metni üzerinde anlaşmazlık çıkarsa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tutulan sicil esas alınır.

III-Toplu iş sözleşmeleri, bir yıldan az ve üç yıldan uzun süreli olamaz.

Toplu iş sözleşmesinin imzalanması ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


15.Soru

Grev kararı işverene kaç gün önceden bildirilmek zorundadır?


Altı iş günü önceden

Yedi iş günü önceden

Beş iş günü önceden

Dört iş günü önceden

Üç iş günü önceden


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplu iş sözleşmelerinin işlevlerinden biri değildir?


Koruma işlevi
Düzen işlevi
Barış işlevi
Adil gelir dağılımı işlevi
Eşitlik işlevi

17.Soru

Toplu iş sözleşmeleri, ..... yıldan az ve .... yıldan uzun süreli olamaz.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru olarak tamamlar?


1-2

1-3

1-4

2-3

2-4


18.Soru

Anayasanın kaçıncı maddesi işçi ve işverenlere çalışma koşularını serbestçe belirleme hak ve yetkisi tanır?


18

29

53

71

77


19.Soru

Yüksek Hakem Kuruluna katılacak üyelerin seçilmesi, her seçim döneminden ne kadar süre önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıca ilgili makam ve kuruluşlardan istenir?


15 gün

1 ay

2 ay

3 ay

6 ay


20.Soru

İş mahkemeleri aşağıdakilerden hangisinden doğan davaları çözmekle görevlidir? 


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Türk Borçlar Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

İcra İflas Kanunu

Türk Ceza Kanunu