Toplum ve İletişim Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tercüma-ı Ahval hangi tarihte yayımlanmaya başlamıştır?


1831

1840

1860

1861

1922


2.Soru

Çoğunlukla başlığın hemen altında yer alıp, ana metinden ayrı ve bir iki cümleyle en çarpıcı bilgilerin verildiği haber özetine ne denir?


Spot

Giriş paragrafı

Gövde metni

Fotoğraf altı

Metin


3.Soru

Kitle iletişimi tanımı çerçevesinde düşündüğümüzde aşağıda verilen örneklerden hangisi kitle iletişimine örnek olarak gösterilebilir?


Salonda sahnelenen bir tiyatro oyunu

Şehirlerarası bir telefon görüşmesi

Binlerce kişinin ziyaret ettiği bir müze

Çok satanlar listesine girmiş bir kitap

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi filmde gerçeklik izlenimini ortaya çıkaran anlatım biçiminin başlıca özelliklerinden biri değildir?


Anlatım araçları gizlenir.
Senaryo üzerinde çok dikkatli çalışılır.
Olaylar neden-sonuç ilişkisi içinde anlatılır.
Anlatım karmaşık değildir.
Seyircinin karakterlerle özdeşleşmesi sağlanır.

5.Soru

kitle iletişim araçlarını demokratik bir toplumdaki yerleri,konumları ve sistemle bütünleşmeleri açısından ele alan akım hangisidir?


Marksizm
Eleştirel Akım
Amprik Akım
ideolojik akım
Popüler Akım

6.Soru

İnsanların kitle şeklinde alıcı durumunda olduğu iletişim sürecinde kanal olarak kullanılan araçlara kitle iletişim araçları denir. Aşağıdakilerden hangisi bir kitle iletişim aracı değildir?


Televizyon
Telefon
İnternet
Radyo
Gazete 

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının işlevlerinden biri değildir? 


Bireyi bilgilendirmek 
Bireyleri yeni ürünler için tüketici haline getirmek 
Bireyleri eğlendirmek 
Haber vermek 
Bireyin ekonomik sorunlarını çözmek 

8.Soru

Popüler sinemanın önemli bir unsuru da yıldız oyunculardır. Bir yıldız imgesi kitle iletişim araçlarındaki iletiler aracılığıyla inşa edilir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Tutundurma
Reklam
Roller
Eleştiri ve yorum
Oyuncunun karakteri

9.Soru

Radyonun kitle iletişim aracı olma özelliği aşağıdakilerden hangisinde yoktur?


Gemilerin hareket seferlerini düzenlemek için ileti gönderir.
İletiyi kitle kabul edilebilecek sayıdaki alıcıya ulaştırır.
İletiyi alıcıya düzenli olarak iletir.
İletiyi alıcıya sürekli olarak iletir.
İletiyi dinler kitleye ulaştırır.

10.Soru

Kontrollü olarak radyo sinyalini göndermeyi başaran ilk bilim adamı kimdir?  


H. Rudolf Hertz
Guglielmo Marconi
James Clerk Maxwell
Graham Bell
William Cooke

11.Soru

Orta Çağ'da düzensiz olarak yazılan tek yapraklık iletişim sistemini aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?


Curcus Publicus
Haber Mektupları
Berid
Peyk
Yaprakçı haberciler

12.Soru

Radyonun ilk dönemlerindeki halini bir kakofoniye benzeten ve radyonun sadece nakletme aracı değil, aynı zamanda geri bildirim sürecine aktif olarak dâhil olması gerektiğini belirten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?


De Forest 
Fessender 
Adorno
Welles
Brecht 

13.Soru

1798-1857 yılları arasında yaşamış ve pozitivizm düşüncesi açısından 20. yüzyılı etkilemiş olan düşünür kimdir?


Auguste Comte

Alexis De Tocqueville

John Stuart Mill

Karl Marx

Friedrich Engels


14.Soru

1. Bir gazete haberinde iyi bir fotoğraf altı fotoğrafta görünen ögeleri yinelemez 2. ne, nerede, kim sorularının cevabı olan bilgiler gazete haberinde giriş paragrafında yer alır. 3. Haberdeki en önemli bilgiyi ya da bilgileri birkaç kelimeyle özetleyenve metnin üstünde haberi temsil eden öge spottur. Yukardakilerden hangileri doğrudur?


sadece 1
sadece 2
1 ve 2
1 ve 3
1, 2 ve 3

15.Soru

Matbaa Avrupa’da kullanımından çok önce aşağıdaki hangi ülke tarafından kullanılmaktaydı?


Malezya

Mısır

Endonezya

İran

Japonya


16.Soru

Türkiye’de radyo ve televizyonları hangi kurum denetler?


Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Başbakanlık

Kültür ve Turizm Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Radyo Televizyon Üst Kurulu


17.Soru

18.yüzyılda güvenli, ucuz ve hızlı habere ilk kez ihtiyaç duyan tüccarların amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Köylü ve soylulardan ayrışmak.
Görgü ve bilgilerini artırmak.
Ticari ürünlerinin reklamını yapmak.
Denizaşırı ülkelerdeki salgın hastalıkları ve savaşları öğrenmek.
Bilgiye birinci elden dolaysız ulaşmak.

18.Soru

Optik ve elektronik teknolojilerin, filmlerin üretiminde kullanılan kameraların, gösterimde kullanılan ses ve yansıtma cihazların, dağıtımdaki pazarlama yöntem ve araçlarını doğrudan etkilemesi ve beslemesi sinemanın hangi özelliğini açıklamaktadır?


Sinema; üretimi, dağıtımı ve gösterimiyle bir endüstridir.
Sinema, toplumların pek çok konudaki modalarını etkiler.
Seyircinin kolay tükettiği popüler filmler yığınlara ulaşır.
Diğer kitle iletişim araçları ve ortamları film endüstrisinin ürünlerinin kitlelere ulaşmasında rol oynar.
Sinema, medya kültürünün başlıca ögelerinden biridir.

19.Soru

Kamuoyunun etkisi düşünüldüğünde aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?


Kamuoyu, siyasal kararları etkilediği için önemli bir unsurdur.
Kamuoyu, basın aracılığıyla daha etkin bir hale gelebilir.
Kamuoyu, halkın kendi yönetimleri ile karar alma sürecine katılmasını sağlaması açısından değerlidir.
Kamuoyu, uzlaşıyla kabul edilen bir görüş olduğu için nicelik oranı önemlidir.
Kamuoyu, baskı gruplarının etkisiyle suiistimal edilebilir.

20.Soru

Evde televizyon izleyen bir kişi için televizyon ekranından aktarılanlar iletişim sürecinde aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir?


Kaynak

Alıcı

İleti

Kodlama

Gürültü