Toplum ve İletişim Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Seçeneklerden hangisi bir film dağıtım firmasının sorumluluklarından biridir?


Filme yönelik eleştirileri cevaplamak

Filme teknik destek sağlamak

Film stoğunun film çekimleri yapan yapım şirketlerine ulaştırılmasını sağlamak

Filmin tanıtımını ve reklamını yapmak

Filmi izleyen kişilerin sayısının kaydını tutumak


2.Soru

Uzmanlaşmış kişiler tarafından hazırlanan mesajların bir noktadan birçok kişiye iletildiği, alıcının da gönderilen mesajı kendince yorumladığı iletişim biçimine ne ad verilir?


Kişilerarası iletişim

Kitle iletişimi

Örgüt içi iletişim

Kültürler arası iletişim

Grup içi iletişim


3.Soru

İlk dönemlerinde radyo yayıncılığının yapılanmasında üç farklı model ortaya çıkmıştır. Radyo yayınlarının bütünüyle devletlere bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapıldığı model hangisidir?


Tam devletçi model
Devlet ve özel sermaye ortaklığına dayanan model
Devlete bağlı özerk bir yapı kurularak yayınların yapıldığı model
Yayınların ticari sermayeye bırakıldığı model
Liberal model

4.Soru

Radyo sinyallerini kontrollü olarak göndermeyi başaran ilk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?


Hertz
Faraday
James Clerk
Marconi
David hughes

5.Soru

İnsan gözü bir nesneye baktığı zaman, belli tabaka üzerinde o nesnenin imgesi oluşur, nesne yok olduğunda ya da göz başka bir nesneye çevrildiğinde ilk imge kısa bir süre gözün bu tabakası üzerinde kalır. Buna ________________ izlenimi denir.


A tabaka
F tabaka
D tabaka
C tabaka
Ağ tabaka

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi büyük yapım şirketlerine bağlı olmadan yönetmenlerin kendi tercihleri doğrultusunda küçük bütçelerle yaptıkları filmleri tanımlamaktadır?


Popüler sinema
Bağımsız sinema
Politik sinema
Belgesel sinema
Sanatsal sinema

7.Soru

Televizyon ve internet iletiyi hızlı ve sürekli şekilde çok sayıda alıcıya gönderir ve alıcılar bu iletiden bir şekilde etkilenirler. Bu iki kitle iletişim aracının ortak olmayan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Duygu ve düşünceleri çoğaltarak iletilir.
Görüntü ve ses birlikte kullanılır.
Kitap, gazete ve radyo ile olan ilişkileri olumsuz etkiler.
Alıcıya çift yönlü bilgi akışı sunar.
İleti hem geçmiş zamanı hem de şimdiki zamanı sunar.

8.Soru

Filmin müziklerinin (soundtrack) CD olarak satılabilir olması sinemanın hangi özelliğini açıklamaktadır?


Diğer kitle iletişim araçları ve ortamları film endüstrisinin ürünlerinin kitlelere ulaşmasında rol oynar.
Sinema; üretimi, dağıtımı ve gösterimiyle bir endüstridir.
Sinema, toplumların pek çok konudaki modalarını etkiler.
Seyircinin kolay tükettiği popüler filmler yığınlara ulaşır.
Sinema, medya kültürünün başlıca ögelerinden biridir.

9.Soru

Seçeneklerden hangisi sinemanın anlatım araçlarından değildir?


Kurgu

Ses

Oyuncu

Seyirci

Dekor


10.Soru

Karasal radyo yayınlarında bazı fiziki engeller mevcutken uydu yayınlarında böyle bir engelin bulunmamasının nedeni nedir?


Karasal yayınlarda radyo alıcıları yerin altına, uydu yayınlarında ise yüksek yerlere koyulması, bu duruma neden olur.
Karasal yayınlarda dağ, tepe gibi engeller radyo sinyallerinin gitmesini engellerken uydu yayınlarında uyduların uzayda bulunması, bu duruma neden olur.
Karasal yayınlarda radyo vericelerinin önemli, uydu yayınlarında ise önemsiz olması, bu duruma neden olur.
Karasal yayınlarda ses ve iletişim teknolojinin çok gelişmiş, uydu yayınlarında ise gelişmemiş olması bu duruma ne olur.
Karasal yayınlarda vericilerinin büyüklüğünün önemli olması, uydu yayınlarında ise önemli olmaması bu duruma neden olur.

11.Soru

İlk film kamerasını geliştiren kişi kimdir?


Heinrich Rudolf Hertz

Cames Clerk Maxwell

David Hughes

Guglielmo Marcon

Thomas Edison


12.Soru

Aynı iletiyi bir kaynaktan, bir kitleye çoğaltma/yayma yoluyla iletilmek için tasarlanmış iletişim ortamlarıdır. Burada hangi kavram tanımlanmaktadır?


Telefon 
Telgraf
İletişim araçları
Kitle iletişim araçları
Televizyon 

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde yer alması gereken temel öğeleri tanımlamaktadır?


kaynak - ileti- alıcı
kaynak - ileti - geribildirim
alıcı - kodaçma - ileti
kaynak - kodlama - ileti
kaynak - gürültü - geribildirim

14.Soru

............................................ yılında kabul edilen 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile birlikte, Türkiye’deki özel radyo ve televizyon yayıncılığı yasal konuma kavuşmuştur.


13 Nisan 2000
13 Nisan 1999
13 Nisan 1997
13 Nisan 1998
13 Nisan 1994

15.Soru

Spot (I), Başlık (II), Logo (III), Manşet (IV), Sürmanşet (V) bir gazete sayfasında hangi sıra ile yer alır?


V III IV II I
III V IV I II
II I III IV V
I II III IV V
IV V I II III

16.Soru

15. yüzyılda, gazetelerin ortaya çıkıp gelişmesine koşut olarak, bol miktarda üretimi başlayan kağıdın hammaddesi nedir?


Odun
Keten ve pamuk
Hayvan derisi
Kumaş
Kil tablet

17.Soru

Radyoların teknolojik yapısı incelendiğinde üç farklı yayın şekli ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Karasal yayın
Kablolu yayın
Yerel yayın
Analog yayın 
Sayısal yayın

18.Soru

I. Pusulanın, matbaanın ve barutun uygarlık tarihinde çok önemli bir yeri vardır.II. Pusula ve barut, Avrupa'nın yeni kıtalar keşfetmesine yol açmıştır.III. Matbaa, pusula ve barut sayesinde gelişmiştir.IV. Matbaa, kültürel yaşamda yeniliklere yol açmıştır.Pusula, barut ve matbaa ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I ve II
I ve III
II, III ve IV
d) I, II ve IV
I, II, III ve IV

19.Soru

Radyonun propaganda aracı özelliği göz önüne alındığında aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?


Radyonun propaganda aracı olarak kullanılması tehlikeli ideolojilerin yayılmasına sebep olur.
Radyonun propaganda aracı olarak kullanılabilmesi radyonun en önemli özelliğidir.
Radyonun propaganda aracı olarak kullanılması, diğer kitle iletişim araçlarının kullanımını azaltır.
Radyonun propaganda aracı olarak kullanılması, siyasi iktidarlar için önemli bir şey değildir.
Radyonun propaganda aracı olarak kullanılması, halkın radyoya olan ilgisini artırmıştır.

20.Soru

Kaynağın amaçladığı iletiyi bozan, alıcının kaynaktan gelen iletiyi istenilen şekilde almasını engelleyen şeye ne ad verilir?


Kodlama

Geri bildirim

Gürültü

Tepki

Haberleşme