Toplum ve İletişim Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

........................................bir iletinin, iletişim kanalının özelliklerine uygun olacak şekilde biçimlendirilmesi. .........................,sözcükler, el-kol hareketleri ya da resimler, simgeler gibi geniş bir alanı kapsayabilir.


Kanal
Alıcı
Geri bildirim
Deşifre etme
Kodlama

2.Soru

Osmanlı'daki ilk gazetenin adı nedir ve ne zaman çıkmıştır?


Tercüman-ı Ahval - 21 Ekim 1860
Ceride-i Havadis - 3 Temmuz 1840
Cumhuriyet- 7 Mayıs 1924
Hürriyet - 1 Mayıs 1948
Takvim-i Vekâyi - 11 Kasım 1831

3.Soru

İlk radyo yayını denemeleri Türkiye'de hangi yılda başlamıştır?


1922
1923
1927
1936
1940

4.Soru

Ana işlevleri halka iletilecek haber ve bilgileri süzgeçten geçirmek ve neyin haber olacağına karar vermek olan profesyonellere ne denir?


Eşik bekçileri

Genel yayın yönetmeni

Yazı işleri müdürü

Sayfa sekreteri

Servis şefi


5.Soru

Kol gücünün yerini makinelerin aldığı, bilimsel buluşlara dayalı teknolojik ilerlemeyle sosyo-ekonomik ve kültürel değişimlerin yaşandığı 1800’lü yıllarda başlayan dönem aşağıdakilerden hangisidir?


Sanayi Devrimi
Pozitivizm Dönemi
Aydınlanma Dönemi
Fransız Devrimi
Demokrasi Devrimi

6.Soru

Radyo yayını bir bakıma dinler kitle için hazırlanmış radyo programları demektir. Bu anlamda ilk radyo programı yayınları kim tarafından yapmıştır?


RCA
National Broadcasting Şirketi
Westinghouse Şirketi
RTL 
BBC

7.Soru

Seçeneklerden hangisi ülkemizde 70'li yılların ikinci yarısında üretilen film sayısındaki önemli düşüşün nedenlerinden biridir? 


Siyasal kargaşa ve terör

Sinemanın toplumsal sorunlardan uzak kalması

Sinema bileti fiyatlarındaki aşırı artış

Sinema sayısındaki azalma

Dünya sinemasındaki gerileme


8.Soru

Halka açık ilk film gösterisi hangi tarihte nerede yapılmıştır?


1880 – Prag

1881 – Londra

1885 – Moskova

1895 – Paris

1900 – Roma


9.Soru

Haber olgusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Haberin güvenilir olması gerekir.
Haberin belirli soruların yanıtlarını içermesi gerekir.
Haber, kaynağını gerçek yaşamdaki olaylardan alması gerekir.
Yeni olan ve insanlara ilginç gelen her şey haberdir.
Haber, kitle iletişim araçlarından duyurulur.

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi popüler sinemanın özelliklerinden değildir?


Kitlelere çekici gelen
Kolay anlaşılan
Üretim, dağıtım ve tüketimde egemen olan tarzlara sahip olan
Film yıldızlarının özel hayatlarını magazinlere taşıyan
Büyük yapım şirketlerine bağlı olmadan küçük bütçelerle yapılan

11.Soru

En basit tanımıyla iletişimin üç temel öğesi sırası ile aşağıdakilerden hangisi içerisinde verilmiştir?


Kaynak-İleti-Alıcı

Kaynak-Kanal-İleti

Alıcı-İleti-Kaynak

Geri Bildirim-Kaynak-Alıcı

Kaynak-Geri Bildirim-İleti


12.Soru

İletilerin gönderilmesinde çoğalmanını yanı sıra düzenlilik ve süreklilik de aranan iletişim araçlarından hangisi daha avantajlıdır?


Gazate
internet gazetesi
Radyo
telefon
telgraf

13.Soru

1.Popüler müzik yaratıcılığı tetikler. 2. Popüler müziğin kitlelere ulaşmasında en etkili yöntem kitle iletişim araçlarıdır. 3. Ülkemizde radyonun gramofona göre daha ucuz ve kolay kullanılır olması, popüler müziğin radyo aracılığıyla yaygınlaşmasında hızlandırıcı etki yaratmıştır. 4. Ülkemizde popüler kültür örgüsünde radyo, sinema ve yazılı basına göre daha az etkili olmuştur. Yukardakilerden hangileri popüler müzik ve radyo ile ilgili olarak doğru bilgidir?


1, 2 ve 3
1, 2 ve 4
2 ve 3
1 ve 4
Hepsi

14.Soru

Osmanlı İmparatorluğu’nda kısa mesafelerde veya kent içinde haberleri taşıyan ve hızlı koşma yeteneğine sahip olan, yaya habercilerine ne ad verilmektedir?


Mektupçu kalemi
Berid
Haber mektupları
Çavuş
Peyk

15.Soru

Edison’un ilk film kamerasıyla çektiği görüntüler önce hangi aygıtta seyirciye sunulmuştur? 


Kinetoskop 
Kaleydoskop
Sineskop
Sinetoskop
Panotoskop 

16.Soru

Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkilerini bu araçların demokratik bir toplumdaki yerleri, konumları ve sistemle bütünleşmeleri açısından ele alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Ampirik akım

Marksistler    

Eleştirel akım

Değişimciler 

Tutucular  


17.Soru

I. Dinde reform hareketleri verenlerin düşüncelerini yayabilmek için basılı materyale ihtiyaç duymasıII. Kıtalar arası ticaret yapanların güvenli, hızlı, ucuz habere ulaşma isteğiIII. Soyluların ticari faaliyetleri kısıtlamak amacıyla koyduğu yasal kısıtlamaların kaldırılma isteğiYukarıda verilen gazetenin Avrupa'da ortaya çıkışını sağlayan etmenlerin tümü göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?


Gazetenin, ortaya çıkmasında en önemli etken ticari faaliyetlerdir.
Gazete, siyasi faaliyetlerin bir ürünüdür.
Gazete, toplumsal, siyasal ve ekonomik koşulların bir sonucudur.
Gazete, kültürel oluşumların bir ürünüdür.
Gazete, propaganda amacıyla kullanılmıştır.

18.Soru

Film endüstrisinin üç temel öğesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Üretim – Dağıtım – Gösterim

Sermaye – Seyirci – Yönetmen

Yönetmen – Seyirci – Oyuncu

Üretim – Oyuncu – Senaryo

Sermaye – Üretim – Dağıtım


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi radyo çağı dönemini ifade etmektedir?


1900-1940
1910-1950
1920-1960
1930-1970
1940-1980

20.Soru

Haberin en önemli unsurlarının en önce verilmesine ne ad verilir?


Düz piramit tekniği
Kare tekniği
Dikdörtgen tekniği
Ters piramit tekniği
Daire tekniği