Toplum ve İletişim Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sınıfta ders anlatan bir öğretmenin ifadesi şöyledir: "İletişim Batı dillerinde Latincedeki kökeni comminus sözcüğünden gelen "communikation" demektir.". Bunun üzerine öğrencinin "Communis ne demektir?" sorusunu yöneltiği iletişim durumu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Dersi anlatan öğretmen kaynaktır.
"Communis" sözcüğü gürültü öğesidir.
Öğrencinin sorusu geri bildirimdir.
Dersi dinleyen öğrenci alıcıdır.
Öğretmen ve öğrencinin ifadeleri kanaldır.

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminin özelliklerinden değildir?


İletişimin tüm öğelerini içinde barındırır.
İkna edici iletişim özelliklerinin kullanımını gerektirir.
Hedef kitlenin analiz edilmesi gerekir.
İki yönlü iletişimi gerektirir.
Ürün dağıtımında tutarlılık sağlar

3.Soru

Kitle iletişim araçlarında, özellikle radyo ve televizyonda yayın saatlerinin belirli bir süreklilik arz edecek şekilde farkı türlerdeki programların düzenlenmesidir. Burada hangi kavram tanımlanmaktadır? 


Radyo programı
Drive time
Prime time
Radyo program türü
Yayın akışı

4.Soru

Kısa mesafelerde iletişim için kullanılan ve birkaç kilometreyle sınırlı olan ağlara ne denir?


İnternet

Enformasyon sistemi

Geniş alanlı ağ

Yerel ağ

İletişim sistemi


5.Soru

Elektronik bir coğrafya ve sosyal bir mekan olan internet aşağıdakilerden hangisini sağlamaz?


Toplumsal ilişkilerde güven
Kamusal alana eşit katılım
Bireye kimliğini kendisi tarafından oluşturma imkanı
Dönüşen bir iletişim ortamı
Yeni insanları tanıma olanağı

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi televizyonu çağının en yetkin kitle iletişim aracı haline getiren ögelerden değildir?


Sesli ve hareketli görüntüler üretmesi.
Görsel ve işitsel iletileri kaynaktan çok uzak mekânlara aktarabilmesi.
Aktardığı görsel ve işitsel iletilerin uzak mekânlarda bulunan birçok alıcı tarafından aynı anda izlenebilmesi.
Televizyon tarafından yayınlanan görsel ve işitsel iletilerin, yayınları alan televizyon alıcısı sayısı kadar çoğaltılabilmesi.
Televizyondaki görüntülerin renkli ve hareketli olması.

7.Soru

İnternet ortamında kişilerarası ilişkiler ağının yaratılması için yeterli sayıda insanın, tartışma gruplarında ya da sohbet odalarında olduğu gibi bir araya gelerek oluşturduğu sosyal gruplara ne ad verilmektedir?


Sosyal ağ

Sanal cemaat

Bloger

Youtuber

Admin


8.Soru

Reklam iletişim sürecinde kaynak tarafından kodlanan reklam mesajlarını alıcıya ulaştıran iletişim aracına ne ad verilir? 


Kanal  
Kaynak  
Hedef  
Alıcı  
Mesaj 

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi radyonun acil durumlarda başvurulan kitle iletişim aracı olmasının nedenleri arasında değildir?


Yayın maliyeti düşüktür

Uzak mesafelere rahatça ulaşılabilir

Hızlı yayın olanağı

Etkili ses tonunun olması

Her yerde çalışabilen ucuz cihazlardır


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi televizyonun aile yapısında yaşanan değişimler arasında yer almaz?


Aile içindeki geleneksel ilişkilerin ve hiyerarşik yapının çözülmesi

Aile içerisinde, kadın ve erkeğin rollerine bakış açısının değişmesi

Toplumun daha fazla tüketmeye özendirilmesiyle, tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve çalışmaya daha çok zaman ayırarak birlikte geçirilen zamanın azalması

 

İçki tüketimini artması

Evlerde bulunan televizyon alıcılarının, televizyon kanallarının ve program çeşidinin çoğalmasıyla; aile bireylerinin ayrı odalarda, farklı programlar seyretmesi ve böylece aile içi iletişimin azalması


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürünün imaj ve markasını içeren bir bileşendir?


Dağıtım
Fiyat
Tutundurma
Rekabet
Taşıma

12.Soru

Radyoları neredeyse cebe sığacak boyutlarda üretmeyi başaran ilk şirket hangi ülkede kurulmuştur?


Fransa

İngiltere

Amerika

Çin

Japonya


13.Soru

Dünyayı küresel bir köy olarak tanımlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?


Herbert Zettl

Joseph May

Paul Nipkow

Marshall McLuhan

Pierre Bourdieu


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Okulu ile anılan kuramcılardan biri değildir?


Harold Laswell

Herbert Marcuse

Erich Fromm

Max Horkheimer

Theodor W. Adorno


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kamuoyu ifadesi değildir?


Kamu çalışanlarının yaptığı oturma eylemi
Yaşadıkları coğrafyada siyanürlü altın işletmelerinin kurulmasına karşı sevgi zinciri oluşturup eylem yapan grup
Mezun olabilmek için tek ders sınavı talep eden üniversite öğrencilerinin imza kampanyası
Bir grup hekimin şekerin insan sağlığına zararlarını televizyonda açıklaması
Türk misafirperverliğinin yerel basında haber konusu yapılması

16.Soru

Kendi ürettiği selenyum çubuklarının güneş ışığına karşı tepki verdiğini ve fotoelektrik bir etki yarattığını fark ederek güneş ışığındaki değişimleri elektromanyetik sinyallere dönüştürmeyi başaran ve gerçekleştirdiği deneylerle televizyonun keşfinin ilk adımlarını atan kişi kimdir?


Paul Nipkow

Cames Clerk Maxwell

David Hughes

Joseph May

Thomas Edison


17.Soru

Enformasyon aramaya ve kaynaklara erişmeye yardım eden etkileşimli hizmetler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir


e-posta
dosya aktarma
seyrüsefer hizmetleri
chat (laflama)
forum ve haber grupları

18.Soru

I. Genlik modülasyonunun, frekans modülasyonu yerine kullanılması ses kalitesini artırmıştır. II. Frekans modülasyonunun, genlik modülasyonu yerine kullanılması müzik yayını yapan radyo sayısını artırmıştır. III. Frekans modülasyonunun, genlik modülasyonu yerine kullanılması radyo teknolojisini ucuzlatmıştır. IV. Frekans modülasyonu, genlik modülasyonuna göre daha geniş bir alana ulaşabilmektedir. Genlik modülasyonu ve frekans modülasyonu karşılaştırıldığında yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II
I, II ve III
I, II, III ve IV
II ve III
II ve IV

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "istediğini izle sistemi"ne karşılık gelir?


Video-on-Demand

Hypertext

Hyperlink

Pay-Per-View

Internet Protocol TV


20.Soru

Bölgesel gazete ve dergilerde reklamcılık kaçıncı yüzyılda başlamıştır?


15. yüzyıl

16. yüzyıl

17. yüzyıl

18. yüzyıl

19. yüzyıl