Toplum ve İletişim Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Aralık ...............................’te ortaya çıkan ilk ticari internet tarayıcısı Netscape herkese internete erişme imkânı verdi." cümlesini aşağıdaki seçeneklerden hangisi en doğru şekilde tamamlar?


1994
1997
1991
1999
1984

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Okulu’nun önde gelen kuramcılarından biridir?


Louis Althusser

Marshall McLuhan

George Orwell

Harold Laswell

Theodor W. Adorno


3.Soru

Sayısal teknolojide bilgiler hangi rakamlara dönüştürülmüştür?


-1 / 0

-1 / 1

0 / -1

0 / 1

-1 / 0


4.Soru

Aşağıdaki medyalardan hangisi seslerin, metinlerin ve görüntülerin birbiri içerisinde yapılandırılmasını ve etkileşimli kullanılmasını sağlar?


Mobil TV
Sinema
Radyo
Dergi
Gazete

5.Soru

Modern anlamdaki ilk gazetenin adı nedir?


Nievwe tijdingen
The weekly news from İtaly and Germany
La gazette
Relation oder Zeitung
Gazetta Publica

6.Soru

Televizyonun teknolojik evriminin farklı ülkelerde ve farklı bilim adamlarınca sürdürülmesi, modern televizyon sistemlerindeki farklılıkları da beraberinde getirmiştir................ olarak adlandırılan bu ayrımın temelinde ise görüntünün oluşturulmasındaki farklılıklar yatmaktadır.


BAL, SECAM ve NTSC
PAL, CECAM ve NTSC
PAL, SECAM ve NTV
PEL, SECAM ve NTSC
PAL, SECAM ve NTSC

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması öğelerinden biridir?


Mesaj tasarımı
Kurum imajı
Marka imajı
Tutundurma
Duyurum

8.Soru

............................................. Okulu’na göre; Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan tüketim kültürü, yaşamın tüm katmanlarında etkin olarak rol oynamakta, çoğaltım teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, sadece mal ve hizmetler değil, müzik, sanat, haberleşme ve eğlence gibi kültürel etkinlikler de birer tüketim nesnesine dönüşmektedir.


Bremen
Münih
Berlin
Frankfurt
Kopenhag

9.Soru

Televizyonla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Televizyon izleyicilerine tek boyutlu olarak yaklaşır.
Televizyonda yayın yapan kanalların sayısının artması televizyonu boş zamanı dolduran bir kitle iletişim aracı haline getirmiştir.
Televizyon izleyicileri farklı kimliklerle toplumdaki rolünü almaktadır.
Televizyon izleyicinin hem görme hem işitme duyusunu sürekli meşgul ederek izleyiciyi belirli bir konuma sabitler.
Televizyonun tüm dünyada yaygınlaşarak küresel bir enformasyon ağı oluşturması insanların dünya algısını değiştirmiştir.

10.Soru

1923 yılında ilk kez İkenoskop adını verdiği ve elektronik taramayla görüntü yayını gerçekleştiren kişi kimdir?


Joseph May

John Logie Baird

Vladimir Zworykin

Karl Ferdinand Braun

Paul Nipkow


11.Soru

Telekomünikasyon, medya ve bilgisayar teknolojisi ile alt yapıların bir araya gelmesini ifade eden ve ortaya çıkışını sayısallaşmanın tetiklediği kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Küreselleşme 

Yöndeşme 

Ağ toplumu 

Yakınsama 

Çoklu ortam (multimedya) 


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi?İkna edici iletişim çalışmalarındaki değişkenlerden birisi değildir?


Kaynağın güvenilir ve tanınmış biri olması

Mesajlarda çekicilik unsurlarının kullanımı

Reklam verenin tanınmış biri olması

Görsel ve işitsel medyanın etkisi

Mesajın doğru alıcıya ulaşması


13.Soru

Türkiye'de ilk radyo yayını denemeleri hangi yılda yapılmıştır?


1951

1940

1936

1932

1927


14.Soru

Televizyonda yayınlanacak farklı türlerdeki programların yayın sıraları, saatleri ve sürelerinden oluşan planlamaya ne ad verilir? 


Yayın saati 
Yayın bilgisi 
Yayın türü
Yayın akışı 
Yayın formatı 

15.Soru

Kaydedilmiş ses ilk kez hangi tarihte ses plağı ile çoğaltılarak kitlelere yayılmıştır?


1827

1837

1876

1894

1895


16.Soru

Televizyonda şiddet içerkli yayınların olumlu etkisi üzerine olumlama yapan görüşhangisidir?


Uyarı kuramı
Arınma kuramı
Öğrenme kuramı
Tanıklık etme
Kolaylaştırma kuramı

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi radyonun gazeteye göre üstünlüklerinden biri değildir?


Daha hızlı çoğaltılabilir
Yayınlar düzenli gerçekleştirilebilir
Sürekli yayın yapılabilir
Demeçler kişinin kendi sesinden verilebilir
Demeçler metinlere dönüştürülebilir

18.Soru

Hiç bir duygu ifadesi iletmeyen bir yüzün çekim görüntüsü, bir tabak çorba ya da oyuncağı ile oynayan çocuk görüntüsünün ardından gösterilmesiyle bu ifadesiz yüze seyircinin farklı anlamlar yüklemesinde etkili olan nedir?


Oyuncu
Çerçeve
Işıklandırma
Kurgu
Dekor

19.Soru

Amerika'da ilk renkli televizyon yayınları hangi yıllarda gerçekleştirilmiştir?


1930'lu

1940'lı

1950'li

1960'lı

1970'li


20.Soru

NTCS sisteminde satır sayısı kaçtır?


325

425

525

625

725