Toplum ve İletişim Final 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kısaca "tüketim" kavramı iktisadi ve pazarlama açısından aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?


İhtiyaç oluşturmak - ürün tanıtımı
İhtiyaçların giderilmesi - ürün satışı
İhtiyaç belirlemek - ürün reklamı
Arz - talep
Ürün - satış

2.Soru

Alan isim sistemi DNS hangi yıl kullanılmaya başlanmıştır?


1969

1982

1984

2004

2011


3.Soru

İmgeler hareketlidir ama hâlâ sessizdir. 1889’da geliştirilen bir ses sistemiyle 19_______’de haber filmleri sonra da öykülü filmler sese kavuşur.


23
34
45
56
22

4.Soru

Sanayileşme, kentleşme ve modernleşme süreçleriyle ortaya çıkan kitleselleştirilmiş insanların oluşturduğu topluluk aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanmaktadır?


modern toplum
bilgi toplumu
kitle toplumu
ağ toplumu
tüketim toplumu

5.Soru

Filmin seyirciye gösterilecek son halini aldığı aşama olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Post prodüksiyon

Kurgu

Yapım

Yaratım

Çekim


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimi öncesine aittir?


Seri üretim
Zanaaat
Denizaşırı sömürgecilik
Demokrasi düşüncesi
Kentleşme

7.Soru

Bir radyo oyununun zekice haber spotuna dönüştürülmüş cümleleri, milyonlarca kişiyi dehşete düşürmeye yetmiştir. Bu olayla birlikte, ..................... işinden olurken, CBS kanalı defalarca bunun bir radyo oyunu olduğunu tekrarlayarak halktan özür diler.


H.G.Well
Orson Welles
John Amstrong
Heinrich Hertz
Giglielmo Marconi

8.Soru

Edison ticari amaçla satışa sunduğu aygıta ne olarak adlandırmıştır?


Vitaskop

Sinemaskop

Kinetoskop

Sinerama

Sinematograf


9.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Marka İmajı açısından doğru bir ifade değildir?


Marka imajı, kurumun sunduğu ürün ya da hizmetle bağlantılı tüm bilgileri ve beklentileri içeren ve insanların zihninde oluşan sembolik bir kimliktir

Marka imajı yaratmak için şirketlerin büyük çaba göstermelerinin temel nedeni ürünün kalitesini olduğundan daha iyi göstermek içindir

Marka imajı, ürün kimliği, duygular ve zihinde oluşan çağrışımlar gibi tüm belirleyici unsurları içerecek şekilde ürünün algılanması olarak kabul edilmektedir

Marka imajının tüketici açısından olumlu bir etkisi olduğu doğrudur

Marka imajı, ürün özelliklerinin toplamını ve özel niteliklerini kapsamaktadır


10.Soru

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ne zaman kurulmuştur?


1960 yılında

1961 yılında

1962 yılında

1963 yılında

1964 yılında


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gerçeklik izlenimini ortaya çıkaran anlatım biçimlerinden değildir?


Anlatım araçlarının gizlenmesi
Anlatım dilinin edebi nitliklere sahip olması
Olayların neden sonuç ilişkisi içerisinde anlatılması
Karmaşık anlatımın tercih edilmemesi
Seyircinin karakterlerle özdeşleşmesi

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internetin sosyo-ekonomik etkilerinden değildir?


Toplumsallaşmanın yaşandığı kent kültürü gelişir.
İnternet kullanıcıları metaya dönüşür.
Ev ve iş yeri arasındaki ayrım azalır.
Günün her saatinde alış veriş yapılabilir.
Sosyal medya uzmanlarına ihtiyaç artar.

13.Soru

Kamuoyunun oluşması için basın ile ilişkisinde en önemli unsur nedir?


Basın özgürlüğü
Siyasi iktidarın medyayla iyi ilişkiler kurması
BAsının kamuoyunun politik haber akışını sağlaması
BAsının kamusal alanda ses getirmesi
sektörde medya gücünün oluşması

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internetin yaygınlaşmasıyla birlikte gündelik konuşma diline giren terimlerden biri değildir?


Sanal alem

Ana bellek

Çoklu ortam

E-posta


15.Soru

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi yeni medya özelliklerine sahip değildir?


DVD film seyretmek
Mp3 çalardan müzik dinlemek
Kağıt baskı kitap okumak
Mobil telefonla fotoğraf çekmek
Kısa mesaj (SMS) göndermek

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt okulu  kuramcılarının dışında kalır?


Theodore Adorno
Herbert Marcuse
Erich Fromm
Paul Nıpkow
Max Horkheimer

17.Soru

Çok seslilik yanılsaması hangi durumda ortaya çıkmaktadır?


Kitle iletişim araçlarını kontrol edenlerin demokratik olması durumunda

Çok kanallı televizyon yayınlarının çeşitli medya yapılanmasını temsil ettiği durumlarda

Televizyonun bireylerin serbest zamanlarını sürekli doldurduğu durumlarda

Farklı kanalların, aynı ideolojik yaklaşımı yansıttığı durumlarda 

TV izleyen bireylerin kendi düşünce ve mantık zincirini kimseye teslim etmediği durumlarda


18.Soru

Metin,ses, fotoğraf, görüntü gibi her tür bilginin soyut sembollere dönüştürülmüş hali aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanmaktadır?


sayısal
soyut matematik
analog
internet
bulanık mantık

19.Soru

  1. Sanayileşmeyle ortaya çıkan sınıfsal çatışmalar modern liberalizm ve sosyalizm gibi düşünce akımlarının ortaya çıkmalarına sebep olmuştur.
  2. Sanayi Devriminin döneme damgasını vuran ürün demir, kömür ve bunların birlikteliğinden ortaya çıkan demiryoludur.
  3. Sanayi Devrimi ile birlikte işçi kesiminin yoksulluğu büyük oranda azalmıştır.
  4. Sanayi Devrimi nüfusun merkezlerde, yani kentlerde toplanmasına yol açmıştır.

Sanayi Devrimi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I ve IV

I, II, ve IV


20.Soru

1927 yılında Türkiye Telefon Telsiz Anonim Şirketi (TTTAŞ) tarafından yapılan ilk radyo iletişimi radyo yayıncılığına ivme kazandırmamıştır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Gazetelerin radyoya tercih edilmesi
Radyo alıcılarının olmaması
TTTAŞ ın devlet destekli kurulmuş olması
TTTAŞ ın kar amacı güden şirket olması
Radyo yayınının postane hoparlörlerinden yapılması