Topluma Hizmet Eğitimi Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İnsan yaşamındaki ilk toplumsallaşma kurumu hangisidir?


Arkadaş grupları

Aile

Komşular

Okul

Sivil toplum örgütleri


2.Soru

Aşağıdaki kurumlardan hangisinin öncelikli amacı, bireylerin düşünme becerilerini geliştirmek, onların sorgulayıcı, yaratıcı yönlerini açığa çıkararak sağlıklı bireyler, sağlıklı toplumlar yetiştirmek olmalıdır?


Sivil toplum örgütleri

Eğitim kurumları

Aile

Kitle iletişim araçları

Akran grupları


3.Soru

Anadolu Üniversitesi bünyesinde çeşitli amaçlara hizmet eden ve öğrencilerin ilgileri doğrultusunda katılabilecekleri kaç tane kulüp bulunmaktadır?


42

47

49

52

59


4.Soru

Bir proje gerçekleştirilirken katılımcıların özel gereksinimlerini dikkate almadan projeyi başarısızlığa uğratmak hangisi ile açıklanabilir?


Projenin gerçekleştirilmesinde yerel, bölgesel yönetimin desteğinin alınamaması.

İletişim eksikliği ve çatışmalarının yaşanması.

Proje hedeflerinin açık olarak tanımlanamaması.

Zaman ve kaynakların etkili olarak planlanamaması ve yönetilememesi.

Proje yazımında kültürel farklılıkların dikkate alınmaması


5.Soru

“Din ile toplum arasındaki karşılıklı ilişki yakından ve sistematik bir şekilde incelenecek olursa, dinin toplum üzerindeki etkisinin birinci derecede olduğu görülür” ifadesi kime aittir?


İbni Haldun

İbni Rüşd

Wach

Descartes

Mevlana


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk çerçevesinde örgütlerin destek verdikleri temek etkinlik alanlarından toplumsal yardımı ifade etmektedir?


Mültecilerin istihdamlarının sağlanması.

Çevresel kirlenmenin önlenmesi.

Eğitim çalışmalarına destek verilmesi.

Atıkların yeniden dönüşümünün sağlanması.

Engellilere karşı ayrımcı ve kayırmacı politikalardan kaçınılması.


7.Soru

I. Öz değerlendirme

II. Konuyu belirleme

III. Uygulama

IV. Paylaşım

V. Planlama, Hazırlık

Yukarıda topluma hizmet uygulamalarının gerçelştirilmesi için belirlenen aşamalar karışık şekilde verilmiştir. Aşağıdakilerin hangisinde bu aşamalar doğru biçimde sıralanmıştır?


II, V, III,IV,I

I,II, V, III, IV

II, V, III,I,IV

II, V, I,III,IV

II, IV, III,I,V


8.Soru

Sosyal etkinlikler proje öneri formunda öğrencinin proje amacını ve beklediği sonuçları açıkladığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


Sunuş bölümü

Süreç bölümü

Analiz bölümü

Bütçe bölümü

Ekler bölümü


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi topluma hizmet uygulamalarının katkılarından birisi değildir?


İletişim becerilerini geliştirir

Yaratıcı düşünme becerileri kazandırır.

O¨z değerlendirme becerisini geliştirir.

Yerel ve evrensel sorunların çözülmesini sağlar

Projeler üretmeyi, bu projelerde aktif rol almayı (katılımcılığı), çözüm üretmeyi ve işbirliği

içinde çalışmayı sağlar.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Topluma Hizmet Uygulamaları’nın gerçek anlamda hayata geçirilebilmesi için izlenmesi gereken belli başlı aşamalardan birisi değildir?


Konunun belirlenmesi

Planlama ve hazırlık

Uygulama

Kontrol ve izleme

Paylaşım


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenci kulüplerinin yönetim kurullarının görevlerinden değildir?


Kulüp organlarının seçilmesi

Kulübün feshedilmesi

Üyelik aidatlarının bir kısmının üniversiteye devredilmesi

Üyelerin üyelikten çıkarılması

Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi


12.Soru

Öğrenciler sosyal etkinlikler kapsamında aşağıda belirtilen faaliyetlerin hangilerinde bulunabilirler?
I. Geziler
II. Yarışmalar
III. Yayınlar
IV. Tiyatro Çalışmaları


I-III-IV

I-II-III

II-III-IV

I-II-IV

I-II-III-IV


13.Soru

Topluma hizmet eğitimini uygulama temelli eğitimlerden farklı kılan özellikler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?


Topluma hizmet eğitimi toplumsal yarar açısından önem taşır ve anlamlıdır.

Hizmet etkinliği amaç ve gereksinmeleri karşılar.

Bireysel gereksinmeler tanımlanır.

Hizmet etkinliği dersin amaçlarına yöneliktir.

Ödev ya da projeler değerlendirilir ve notlanır.


14.Soru

Öğrencilerin öğrenimleri boyunca bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan gruplar olarak tanımlanan yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Dershaneler

Özel kolejler

Öğrenci kulüpleri

Vakıflar

Dernekler


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Maslow’a göre kendini gerçekleştiren insanlarda gözlenen en önemli özelliklerden birisi değildir?


Gerçeği olduğu gibi algılayabilme

Kendine yeterli olma

Özgür ve özerk olabilme

Bireyselliği koruma

Sadece kendi sorunlarıyla ilgilenme


16.Soru

Yükseköğretim Kurulu Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesinde topluma hizmetin hangi katkılarının olduğundan söz edilmemiştir?


Yerel ve evrensel sorunlara karşı duyarlılığı artırır.

Toplumun ekonomisini geliştirir.

İletişim becerilerini geliştirir.

Yaratıcı düşünme becerileri kazandırır.

Öz değerlendirme becerisini geliştirir.


17.Soru

Topluma Hizmet Uygulamalarında her etkinlik kaç aşamadan oluşmaktadır?


1

2

3

4

5


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ahi birliklerinin görevi kent içindeki esnafa sağladığı yararlardan biri değildir?


Meslek içi eğitim çalışmaları planlamak ve yürütmek.

Ustalar için yeni iş yeri açılmasında maddi ve manevi destek olmak.

Meslekte çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa geçiş sınavları yapmak.

Üretilen malların kalitesini kontrol etmek.

Üretim fazlası malları başka kentlere göndermek.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi topluma hizmet uygulamalarının eğitim kurumlarına katkısı içerisinde yer almaz?


Eğitim fakültelerinin bünyesinde AR-GE birimlerinin oluşturulması

Fakültelerin fiziksel mekân ve olanaklarının diğer eğitim kurumlarına açılması

Eğitim fakültelerinde akademik kadro artırımı ve çalışma olanaklarının geliştirilmesine katkısı

Eğitim fakültelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde sivil toplum örgütleri ile işbirliğine açık olmasının sağlanması

"Halk günleri" düzenleyerek çevre halkı tanıma, gereksinimlerinden haberdar olma ve onlarla bütünleşme fırsatlarını yakalama


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi projelerde başarısızlığın olası nedenlerinden biri değildir?


Proje yazımında kültürel farklılıkların dikkate alınmaması

Projenin gerçekleştirilmesinde yerel, bölgesel yönetimin desteğinin alınmaması

Proje hedeflerinin tanımlanması

Zaman ve kaynakların etkili olarak planlanmaması.

İletişim eksikliği ve çatışmaların yaşanması.