Turizm Pazarlaması Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Pazarlama Bilgi Sistemi temel olarak aşağıdakilerden hangisine yönelik tasarlanmıştır?


Üretici

Yönetici

Tedarikçi

Tüketici

Aracı


2.Soru

Turizm yapısı dikkate alındığında teknolojik trendlerden hangisinin turizme olumsuz yansımalarının olacağından endişe edilmektedir?


İnternetin icadı

Web 2.0

Web 3.0

Web 4.0

Sanal gerçeklik uygulamaları


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ana amaçları arasında yer almaz?


Kar elde etmek

Pazar payı elde etmek

Pazar payını geliştirmek

İşletmenin devamlılığını sağlamak

Müşteri belirlemek


4.Soru

Trivago hangi sosyal medya platformuna dahil bir uygulamadır?


Blog

Mikroblog

İnceleme ve değerlendirme siteleri

İnternet forumlarıI

Sosyal ağlar


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi projeksiyon yöntemi türlerinden biridir?


Mekanik gözlem

Gizlenmiş göz kameraları

Kelime çağrışım testi

Anket 

Direkt gözlem


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama çevresi unsurlarından değildir?


Hedef pazarlar

Pazarlama kanalları

Toplum

Kontrol

Rakipler


7.Soru

Dünya Turizm O¨rgütü’ne göre, 2020’de hangi ülke vatandaşları Almanları geçecektir?


Japon

Amerika

Hindistan

Çin

Endonezya


8.Soru

Talep edilen kapasitenin ve halihazırdaki kapasitenin karşılaştırıldığı örgüt aşaması hedef pazar seçim sürecinin kaçıncı aşamasıdır?


Birinci aşaması

İkinci aşaması

Üçüncü aşaması

Dördüncü aşaması

Beşinci aşaması


9.Soru

İşletmenin belirli bir ürüne iliskin pazarda belirli bir yer belirlemesi ya da tüketicinin zihninde ürüne ve ürün imajına iliskin bir yer oluşturması olarak tanımlanan olgu hangisidir?


Bölümlendirme

Hedef pazar seçme

Konumlandırma

Geri bildirim ve gözden geçirme

Dağınık tercihler


10.Soru

En basit tanımıyla bilgisayarda canlandırılan üç boyutlu görüntülerin arayüzler yardımıyla ekranda insanlara gerçek bir dünya gibi yansıtılması olarak adlandırılan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?


Arttırılmış gerçeklik

Sanal gerçeklik

Yapay zeka

Üç boyutlu canlandırma

Semantik web


11.Soru

Geleneksel pazarlama karması elemanlarına ihtiyaçtan dolayı yeni elemanların eklenmesi gerekli olmuştur. Bu gerekliliği doğuran özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Hedef pazarın büyüklüğü

Konumlandırma isteği

Planlama isteği

Pazar bölümleme isteği

Hizmetlerin fiziki mallardan farklılığı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Web 2.0 teknolojisi ile birlikte oluşan Pazar ortamlarının özelliklerinden biri değildir?


Potansiyel tüketicilere ulaşma imkanı sağlandı.

Fiyatları karşılaştırabilme özelliği ile tüketicinin hesaplı alışveriş yapması kolaylaştı.

İnternet üzerinden yapılan alışveriş tüketici için zaman tasarrufu sağlamış oldu.

İnternet kullanımının yaygınlaşması güvenlik tehditlerini arttırmaya başladı.

Tüketicinin yaptığı tüketim tercihleri ile tanımak kolaylaştı.


13.Soru

Pazarlama kavramının ortaya çıkışı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Pazarlama eylemi toplumların büyümesi ve genişlemesiyle ortaya çıkmıştır

Çağdaş pazarlama, kitlesel üretimin bir sonucu olarak gelişmiştir

Coğrafi keşifler ile birlikte pazarlama kavramı ortaya çıkmıştır

Sanayi Devrimi pazarlamanın gelişimini etkileyen önemli faktörlerden biridir

Sanayi üretiminin yaygınlaşması ile pazarlama gelişmeye başlamıştır


14.Soru

Web 2.0 kavramı ne zaman geliştirilmeye başlamıştır


1999

2000

2004

2008

2011


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin alt sistemleri arasında yer almaz?


İç raporlama alt sistemi

Pazarlama istihbaratı alt sistemi

Teknoloji alt sistemi

Pazarlama araştırması alt sistemi

Analitik pazarlama alt sistemi


16.Soru

Sosyal medya platformları kaç ana başlıkta toplanabilir?


4

5

6

7

8


17.Soru

Bu konumlandırma stratejisinde isletme, ürün/markayı konumlandırırken rakip ürün/markaların sundugu yararları temel alır ve o alanlarda en iyi olduğunu vurgulamaya çalısır. Sözü edilen strateji hangisidir?


Ürün niteliğine göre konumlandırma

Yarara göre konumlandırma

Rekabete göre konumlandırma

Kullanıcıya göre konumlandırma

Ürün kategorisini temel alan konumlandırma


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerinin başlıca pazarlama araştırması alanlarından biri değildir?


Tüketici anketleri

Benzer sektör araştırmaları

Üretici anketleri

Tüketici algıları araştırması

Tüketici beklentileri araştırması


19.Soru

İlişkisel pazarlama paradigması pazarlamada üretici bakış açısına göre hazırlanan 4P yerine müşteri bakış açısına göre hazırlanan 4C’yi kullanmayı önermektedir. 4C modelindeki her bir unsur 4P’deki unsurlara karşılık gelmektedir. Aşağıdakilerden hangisi 4C olarak belirtilen bu unsurlardan biri değildir?


Müşteri değeri (customer value),

müsteri maliyeti (customer cost),

müsteri iletisimi (Customer communication)

Dağıtım (Place)

müsteriye kolaylık (customer convenience)


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerinin pazarlama kararlarını en çok etkileyen ekonomik göstergeler arasında yer almaz?


Enflasyon

Gayrisafi millî hasıla

Harcanabilir gelir

Üretici fiyat indeksi

Nüfus artış hızı