Turizm Pazarlaması Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki süreçlerden hangisi pazarlama bilgi sistemlerinin kuruluş aşaması sürecinde en sonda yer alır?


Pazarlama alanındaki karar vericilerin tanımlanması

Sistem değerlendirmesi

Bilgi kaynaklarının tanımlanması

Gereksinim duyulan bilgi türlerinin belirlenmesi

Veri işleme yöntemlerinin tanımlanması


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin alt sistemlerinden biri değildir?


İç raporlama

Pazarlama istihbaratı

Pazarlama araştırması

Konumlandırma

Analitik pazarlama


3.Soru

Türkiye hangi tarihte İnternet'e erişmiştir?


1982

1995

1993

1998

2000


4.Soru

Bütün tüketicilerin hemen hemen benzer tercihlere sahip olduğu müşteri tercihi aşağıdakilerden hangisidir?


Dağınık tercihler

Kümelenmiş tercihler

Homojen tercihler

Heterojen tercihler

Benzer tercihler


5.Soru

Sosyal medyada kullanıcılar tarafından tutulan online günlüklere ne ad verilir?


Mikrobloglar

İnternet forumları

Bloglar

Sanal dünyalar

Medya paylaşım siteleri


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi online sosyal ağların turizm pazarlamasında kullanılmasına örnek olarak verilebilir?


Starwood

Cities I Have Visited

Second Life

LinkedIn

Twitter


7.Soru

Web 2.0 ile birlikte kullanıcı faaliyetleri masa üstlerinden nereye kaymaktadır?


Uluslararası fuarlara

Depo-antrepolara

Pazar analizlerine

Web'e

Yeni pazarlara


8.Soru

Kimi zaman alıcılar, ürün/markanın özellikleri, fiyatı ya da üreticinin kimliği ile ilgili öne sürülen fikirleri (düşünceleri) fazla inandırıcı bulmaması hangi konumlandırma çeşidi kapsamında değerlendirilebilir?


Yetersiz Konumlandırma

Aşırı Konumlandırma

Karmaşık Konumlandırma

Rekabetçi Konumlandırma

Kuşkulu Konumlandırma


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi McCarthy tarafından geliştirilen dörtlü pazarlama karması elemanlarından biri değildir?


Ürün

Fiyat

Süreç

Tutundurma

Dağıtım


10.Soru

Temeli Web 2.0 teknolojisive felsefesi üzerine kurulu, içeriğin tüketicilerce yaratılmasına ve paylaşılmasına olanak veren internet tabanlı uygulamalara hangi isim verilmektedir?


İnternet

Basın

Görsel Medya

Sosyal Medya

Fenomen


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme dışı veri kaynağına örnek olabilir?


İşletme bilançosu

Müşteri siparişleri kayıtları

İşletme masrafları

Satış rakamları

Sanayi odaları raporu


12.Soru

İlişkisel pazarlama (4C) ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


İşletmelerin müşteriyle empati kurmaya başladığı dönemdir

Strateji belirlemede müşterilerin beklentileri etkilidir

Ürünün yerini müşteri değeri almıştır

McCarthy tarafından ortaya atılmıştır

Tutundurmanın yerini müşteri iletişimi almıştır


13.Soru

İşletmenin pazarlama istihbaratından ve pazarlama araştırmalarından elde edilen verilerin pazarlama yöneticileri tarafından etkin olarak kullanılabilmesi için analizi yapan alt sistem hangisidir?


Analitik pazarlama

Pazarlama istihbaratı

Pazarlama araştırması

Pazarlama istihbaratı

İç raporlama


14.Soru

Tüm pazar içindeki heterojen grupların ortak satın alma davranışları ve ihtiyaçlar dogrultusunda homojen gruplara dönüştürülmesine verilen isim hangisidir?


Hedef pazar seçme

Konumlandırma

Gözden geçirmek

Planlama

Pazar bölümleme


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin hazırladığı araştırma brifinginde olması gereken bilgilerden değildir?


Araştırma yapacak kişiler

Araştırmayı gerektiren sorunun yapısı

Araştırmanın amacı

Ön bilgi

Zorunluluk ve kısıtlama


16.Soru

Web 1.0 da yer alan statik reklamlar Web 2.0 da nasıl bir yapıya bürünmüştür?


Ansiklopedik bilgiye ulaşabileceğiniz yer Britannica Online

Sitedeki içeriğe göre reklam gösteren Google AdSense

Alan adı için akılda kalıcı tanımlamalar seçmek

Sayfa görüntülenme sayısı

O-foto gibi fotoğrafları sadece kendi kullanımınız için saklayacağınız ortamlar


17.Soru

Alıcıların ürün/marka imajına ait çok dar bir bakış açısına sahip oldukları konumlama yanlışı aşağıdakilerden hangisidir?


Yetersiz konumlandırma

Karmaşık konumlandırma

Aşırı konumlandırma

Kuşkulu konumlandırma

Yüksek konumlandırma


18.Soru

Pazarlama stratejisinin ve taktiklerinin tasarımı, her bir bölümdeki potansiyel talebe ulaşmak için gerekli maliyetlerin yer aldığı öngörülen kaynak düzeyinin belirlendiği, pazar bölümleme süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Amaçları tanımlamak

Pazar bölümleme temellerini tanımlamak

Olası pazar payını tahmin etmek

Spesifik pazar bölümlerinin seçimi

Her bir bölüm için ilgili müşteri profilleri geliştirmek


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yalnızca pazarlama faaliyetlerini belirlemek, analiz etmek, değerlendirmek ve pazarlama süreci anlayışını geliştirmek için kullanılır?


Pazarlama araştırması alt sistemi

Analitik pazarlama alt sistemi

Pazarlama istihbaratı alt sistemi

İç raporlama alt sistemi

Pazarlama bilgi sistemi


20.Soru

Benzer ilgilere sahip tüketicilerin bir araya geldikleri ve mesajlaştıkları online toplanma yerlerine ne ad verilir?


Bloglar

Mikrobloglar

Forumlar

Medya paylaşım siteleri

Sosyal ağlar