Türk Dili 1 Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “kahve altı > kahvaltı” örneğindekine benzer ses olayı vardır?


ıssız

nasıl

hamur

daracık

resim


2.Soru

Bir dildeki sesleri karşılayan işaretlerin belirli bir sırada meydana getirdiği harfler topluluğuna ne isim verilir? 


Alfabe

Ses

Harf

Yapım Eki

Çekim Eki


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyelik ekleri arasında yer almaz? 


-(I)m

-(I)n

-(s)I

-(I)mIz

-ler, lar


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biridir?


Dil bir sistemdir.

İlkel dil ayrımı vardır.

Dilin üretim yapısı sınırlıdır.

Dil topluma göre değişmez.

Dillerde ortaklık bulunmaz.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Doğu (Çağatay) Türkçesi için söylenemez?


Müşterek Türkistan Türkçesi olarak da anılır

Esas dil malzemesi bakımından Uygur, Karahanlı çizgisinin devamıdır

On dördüncü yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla kadar devam eder

Klasik Öncesi Devir, Klasik Devir ve Klasik Sonrası Devir olmak üzere üçe ayrılır.

Farsça ve Arapça öğeleri barındırmaz


6.Soru

Addan ad yapma ekleri, ad, kök ya da gövdelerinden köken anlamıyla bağlantılı yeni ad gövdeleri yapan eklerdir. Aşağıdaki kelimelerden hangisi addan ad yapma eki almamıştır ?


Betim

Hanım

Akman

Beze

Kızcağız


7.Soru

I. Türkçe kökenli sözlerde birincil uzun ünlü vardır.

II. “Hayatım” derken ikinci ünlünün uzaması sözcüğün Arapçada uzun ünlülü oluşundandır.

III. “Memur” veya “malum” derken ünlülerin uzun olması Arapçadaki şeklinde hemze ve ayın olmasındandır.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I, II

I, III

II, III


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dil Encümeni adındaki komisyonun 20 alfabeyi inceleyerek belirlediği esaslardan biri değildir?


Her ünlü için ayrı harf belirlenecek

Seslerin uluslararası değerleri değişmeyecek

İşaretli harflere mümkün olduğunca az yer verilecek

Çift harfler bulunmayacak

Millî bir Türk alfabesi olacak


9.Soru

'Bursa' sözcüğündeki 'u' ve 'a' ünlerinin sınıflandırılması ile ilgili olarak aşağıda verilen ikililerden hangisi doğrudur?


art ünlü - yuvarlak ünlü
düz ünlü - yuvarlak ünlü
düz ünlü - dar ünlü
art ünlü - geniş ünlü
art ünlü - ön ünlü

10.Soru

Türkçenin ilk yazılı belgesi olan MS 687-692 yıllarına tarihlenen yazıt aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Kurgan

Sümer yazıtı

Çoyr yazıtı

Orhun abideleri

Göktürk abidesi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ad çekim ekleri arsında değildir?


İyelik eki

Çoğul eki

Soru eki

Kişi eki

Durum eki


12.Soru

I. ambiyansII. illegalIII. ölçütIV. partnerV. delilYukarıdaki kelimelerden hangileri yabancı kökenlidir?


Yalnız III
Yalnız V
I ve II
I, II ve III
I, II, III, IV

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyelik eklerinin görevini belirtmektedir?


Cümle içindeki adları diğer sözcüklere bağlar.
Sayıca birden fazla varlığı ya da kavramı belirtir.
Nesnenin ya da kavramın birine ait olduğunu anlatır.
Adlardan zamir ve sıfat türünde sözcükler üretir.
Ad soylu sözcüklerin yüklem görevinde kullanılmasını sağlar.

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Türkçesinin sonlanmasında etkili olmuştur?


Yeni Lisan hareketi
Tanzimat Fermanı
Servet-i Fünun edebiyatı
Fecr-i Ati topluluğu
Cumhuriyetin ilanı

15.Soru

‘’İnsanlık olmadan dil olmazdı’’ diye özetleyebileceğimiz paradoksal görüşün sahibi dilbilimci aşağıdakilerden hangisidir?


Herder

Chomsky

Aristo

Sapir

Von Humboldt


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'nin ses özelliklerinden biri değildir?


Türkçe kökenli sözlerde /j/ bulunmaz.

Söz başında /c, f, ğ, h, j, l, m, n, ñ, p, r/ ünsüzleri bulunmaz.

Türkçe kökenli sözcüklerde bulunan /c, f, ğ/ ikincil ünsüzlerdir.

Türkçe kökenli sözcüklerde bulunan /h, v/ ikincil ünsüzlerdir.

Söz başında /c, f, ğ, h/ ünsüzleri bulunabilir.


17.Soru

Türkçenin yazımında kullanılan alfabelerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? I. Mani alfabesiyle yazılmış metinler, Doğu Türkistan'da bulunmuştur. II. Soğut alfabesi, kısa zamanda bir takım değişiklerle Uygur alfabesi olmuştur. III. Uygur alfabesi, Fatih ve II. Bayezit devirlerinde sarayda kullanılmıştır. IV. Brahmi alfabesi daha çok Budist Uygurlar tarafından kullanılmıştır. V. Ermeni harfli Kıpçak Türkçesi metinleri özellikle Kafkaslarda ve Karadeniz'in kuzeyinde görülür.


I, II, III
I, III, IV
II, III, IV, V
I, II, IV, V
I, II, III, IV, V

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, dil çalışmalarının Türkiye'de bilimsel temele oturmasını sağlayan Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'nin kurulduğu yıldır?


1924
1935
1920
1930
1925

19.Soru

Ses tellerinde ham ses hâline gelen hava akımının ikinci durağı aşağıdakilerden hangisidir?


Gırtlak

Yutak

Küçük dil

Damak

Dil


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ettirgen çatılı bir sözcük değildir?


Çıkar-

Emzir-

Tanış-

Kestir-

Akıt-