Türk Dili 1 Ara 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir art ünlü ile başlar?


Elbise

İnce

Önlük

Işık

Üzüm


2.Soru

I. Söyleyiş ses bilgisi II. Akustik ses bilgisi III. İşitsel ses bilgisi Konuşma seslerinin üretimi ve algılanmasını hangi aşamalarda değerlendirebiliriz?


Sadece I

I ve II

Sadece III

I, II ve III

II ve III


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "kök"ün tanımıdır?


Kökler, kendilerinden daha küçük anlamlı parçalara ayrılamayan, sözlüksel anlam taşıyan ve bir sözcük türüne ait olan biçimlerdir.
Kök, Parçalanmış sözcükler topluluğuna kök denir.
Sözlüksel anlam taşımayan kelimelere denir.
Küçük anlamlı kelimelere denir.
Bir sözcük türüne ait biçimler topluluğudur.

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kuzeybatı Kıpçak Türkçesine ait bir yazı dilidir?


Tatarca
Azerice
Özbekçe
Uygurca
Gagavuzca

5.Soru

Türkçe, köken bakımından, hangi dil ailesine girmektedir?


Ural-Altay

Bambu

Hint-Avrupa

Hami-Sami

Çin-Tibet


6.Soru

I. sınıf

II. öğrenci

III. gel

IV. biz

Yukarıdakilerden hangisi bağımsız biçim birimlere örnektir?


I ve III

II ve III

Sadece IV

I,II ve III

III ve IV


7.Soru

Diş-dudak ünsüzleri nerede oluşur?


Alt ve üst dudakların birbirine temas ettiği noktada

Üst dişler ile alt dudağın birbirine temas ettiği noktada

Üst ön dişlerin arkasında

Üst ön dişlerin hemen üstünde diş eti ile ön damağın birleştiği yerde

Gırtlakta


8.Soru

'Fosilleşme' olarak tanımlanan durum aşağıdakilerden hangisidir?


Tarihî süreçlerdeki değişikliklere odaklanan yönteme denir.

Yalnızca belirli bir döneme odaklanan yönteme denir.

Tarihî dönemlerdeki kimi biçim birimlerin dil bilgisel işlevlerini yitirerek bugüne ulaşmasıdır.

Tarihî dönemlerdeki kimi biçim birimler dil bilgisel işlevlerini yitirerek bugüne ulaşmıştır. Bu tür biçim birimlere verilen addır.

Türetim, bir ekle yeni sözcük yapımı iken çekim, daha çok bir sözcüğün farklı biçimlerini ifade eder.


9.Soru

Aşağıdaki kelimelerin hepsi yapım eki almıştır. Bu kelimelerden hangisinin aldığı yapım eki ile kök bağlantısı yanlış verilmiştir ?


Başak

Bilgin

Demeç

Yanaş

Değenek


10.Soru

Aşağıda belirlenen sözcüklerin hangisinde, eylemden ad türeten bir ek kullanılmıştır?


Küçük çocuğun yanakları çok tombuldu.

Bu tohumlar sulak araziye dikilmeli.

Tuttuğumuz balığın kılçığını temizleyelim.

Kasabanın bataklığı çok tehlikeli.

Yaz tatili eğlenceli günlerle geçti.


11.Soru

Türkçe sözcüklerin sözcük ya da hece sonlarında belirli ünsüz çiftleri bulunur Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkçe bir sözcük değildir?


sevinç
aşk
alp
ilk
ant

12.Soru

“Kolektif bilinç”le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Durkheim'a göre, bir toplumda "ortak" olanların temsilidir. 
Yaşanan olaylar karşısında, benzer davranış modelleri geliştirilmesine neden olur. 
İnsanların birbirlerini daha iyi anlayıp daha kolay iletişim kurmalarını sağlar.  
Toplumun ortak aklını oluşturduğu da söylenebilir. 
İlk olarak ünlü sosyolog Ziya Gökalp tarafından ortaya atılmıştır. 

13.Soru

'Sınav' kelimesi yapım ekleri bakımından hangi türe girmektedir?


Addan Ad Yapma Ekleri

Addan Eylem Yapma Ekleri

Eylemden Ad Yapma Ekleri

Eylemden Eylem Yapma Ekleri

İşlek Ekler


14.Soru

Bir adın veya ad öbeğinin yerini tutabilen ad soylu sözcüklere ne isim verilmektedir?


Bağlaçlar
Eylemler
Edatlar
Zamirler
Ünlemler

15.Soru

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde, vurgunun değişmesi sözcüğün anlamını değiştirir?


Serin

Deniz

Çiçek

Güzel

Beyaz


16.Soru

I. Kutadgu Bilig’in bulunmasıII. Orhun Yazıtları’nın bulunup okunmasıIII. Divânü Lügati’t-Türk’ün bulunmasıIV. Kırım’da Gaspıralı İsmail Bey’in yayınladığı Tercüman GazetesiAtatürk’ün Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra dil ve kültür konularında attığı adımların arkasında yukarıdakilerin hangileri etkili olmuştur?


Yalnız I
Yalnız IV
I ve II
II ve IV
I, II, III ve IV

17.Soru

‘Konuşma’ dört aşamalı bir süreç olan sesin hangi aşamasına karşılık gelmektedir?


Ses bilgisi
Üretim
İletim
Algılama
Değerlendirme

18.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Etnik ve sosyoekonomik nedenlerle dil farklılaşabilir.

Ana dili öğrenimi birey bir yaşında iken başlar.

İçinde bulunulan psikolojik durum dilin farklı kullanılmasında rol oynayabilir.

Dil sisteminin işleyişi yalnızca kendi yasalarına bağlıdır.

Dil, ulusal ve toplumsal bir kurumdur.


19.Soru

Herhangi bir tabana eklenen yapım ekleri aracılığıyla anlam ve/veya tür bakımından farklı yeni sözcüklerin yapımına ne ad verilir?


birleştirme

türetme

kalıplaşma

örnekseme

kırpma


20.Soru

Türkçenin söylendiği gibi yazılması özelliğine ne isim verilmektedir?


Alfabe
Çeviri yazı alfabesi
Akustik ses bilgisi
İşitsel ses bilgisi
Sesçil