Türk Dili 1 Ara 28. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. TürkçeII. İngilizceIII. JaponcaYukarıda belirtilen diller konuşulduğu ülke sayısına göre büyükten küçüğe doğru aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru biçimde sıralanmıştır?


I - II - III
II - I - III
III - II - I
II - III - I
III - I - II

2.Soru

Daha çok Budist Uygurlar tarafından kullanılan ve Budizm’le ilgili eserler yazılan, Hindistan kökenli yazı sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Brahmi Alfabesi

Tibet Yazısı

Süryani Alfabesi

İbrani alfabesi

Ermeni Alfabesi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde ettirgen çatıya örnek bir sözcük vardır?


Duvarlar geçen hafta boyandı.

Çiçekler daha yeni sulandı.

Yol boyunca etrafına bakındı.

Almanyadaki arkadaşıyla sık sık mektuplaştı.

Soruyu ablasına çözdürdü.


4.Soru

Yaklaşık700 yıldır kesintisiz devam eden ve eğitim, bilim, edebiyat, felsefe, din, askerlik gibi hemen hemen hayatın her alanına ait binlerce eser yazılan Türkiye Türkçesi, tarihsel anlamda  aşağıdaki dillerden hangisine dayanır ?


Oğuz Türkçesi

Azerbaycan Türkçesi

Türkmen Türkçesi

Gagauz Türkçesi

Batı Türkçesi


5.Soru

1926’da yapılan Bakü Türkoloji Kongresi’nde bütün Türklerin, Latin alfabesini kullanması yolunda alınan kararı hangi Türk topluluğu uygulamamıştır?


Kırgızlar

Başkurtlar

Kazaklar

Hakaslar

Çuvaşlar


6.Soru

Birinci Türkoloji Kongresi hangi şehirde toplanmıştır?


Kazan

Bakü

İstanbul

Konya

Selanik


7.Soru

Aşağıdaki dillerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütünün resmi dillerinden bir değildir?


Arapça

Fransızca

İspanyolca

Japonca

Rusça


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geniz ünsüzlerindendir?


g, k
h, g
ğ, r
ğ, y
m, n

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kiril Alfabesinin özelliklerindendir?


İnanç sisteminin etkisiyle Türkler tarafından kullanılmış alfabelerdendir.

Anadolu’da Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine bağlı Karamanlı Türkler tarafından XVIII-XX. yüzyıllar arasında kullanılmıştır

En eski Slav kitaplarının yazıldığı iki alfabeden biridir

Grek alfabesinden doğduğu kabul edilmektedir

Türklerle Müslümanların ilişkilerinin sıklaşması sonucu kullanılmıştır. 


10.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir addan ad yapma eki almamıştır?


topaç

güneş

görev

insancıl

güncel


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde durum eki kullanılmamıştır?


Okuldan
Okulun
Okulca
Okullu
Okulla

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eski Oğuz Türkçesi ile eser veren sanatçılardan biri değildir?


Sultan Veled

Yunus Emre

Ali Şir Nevayî

Gülşehrî

Şeyyad Hamza


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sözcük yapımı ile ilgili başlıca yollardan biridir?


Birleştirme
Türetme
Kalıplaşma
Örnekseme
Uzatma

14.Soru

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünlü düşmesi ses olayı vardır?


küçücük

adım

omuz

sıtma

biricik


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ‘soru eklerinin' özelliklerinden biridir?


Sayıca birden fazla varlığı ifade eder.
Yazımda ayrı gösterilir.
Adın belirttiği nesne yada kavramın kime ait olduğunu gösterir.
Soru ekleri, çoğul eklerinden önce gelir.
Adları diğer sözcüklere değişik anlam ilişkileri çerçevesinde bağlar.

16.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ünlü kısalmasına örnek değildir?


Pabuç

Hesap

Yarış

Taç

Hayat


17.Soru

Dil ve kültür arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Kültürün aktarımını yazı sağlamaktadır.

Dil yalnızca kültürün oluşum sürecinde yer alır. 

Dil ve kültür arasında çok yönlü bir ilişki vardır.

Dil ve kültür arasında basit bir ilişki vardır.

Kültüre ait en önemli unsur ekonomik öğelerdir.


18.Soru

Bir adın veya ad öbeğinin yerini tutabilen ad soylu sözcüklere ne ad verilir?


Sıfat

Zamir

Zarf

Edat

Bağlaç


19.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisi kalın ünlülerden türetilmiş örneklerden biri olarak gösterilebilir?


aile
bilgisayar
okul
resim
kalem

20.Soru

Karahanlı Dönemi’nden günümüze Türk dil ve kültür tarihi açısından son derece önemli eserler kalmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu eserlerden değildir? 


Kutadgu Bilig 

Atebetü’l-Hakâyık

Dîvân-ı Hikmet

Orhun Abideleri 

Kur’an Tercümesi