Türk Dili 1 Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Ses uyumu                                                                                                   II. Tarihsel derinlik                                                                                        III. Söz varlığı ve anlatım gücü                                                                      IV. Atasözleri ve anlatım gücü                                                             Yukarıda sıralanan özelliklerden hangisi ya da hangileri Türkçenin sahip olduğu özellikler bakımından farklılık gösterir?


I

II

I ve II 

III ve IV 

I ve III 


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mertlikle alakalı bir atasözüdür?


Ağırlık altın kale, hafiflik başa bela.

Sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlas.

Baban varken dost tanı, atın varken yol tanı.

Hısım akraba ile ye iç, alışveriş etme.

Aman diyene kılıç kalkmaz.


3.Soru

Gündelik hayatta, iş dünyasında insanlarla doğrudan ve sağlıklı bir iletişim kurma­mıza yardımcı olabilecek dil zenginliğimiz aşağıdakilerden hangisidir?


Deyimleri fazlaca kullanmak.

Terimleri yerinde kullanmak.

Atasözlerini yerinde kullanmak.

Alıntı sözler söylemek.

İlişki ve nezaket sözleri söylemek.


4.Soru

Aşağıdaki sıfat fiilleden hangisi anlam ve işlevine göre diğerlerinden farklıdır  ?


Tanıdık

Bilmiş

Ağlayan

Sevince

Yakacak


5.Soru

Türkçede ilişki ve nezaket sözlerinin zenginliğinin nedeni aşağı­dakilerden hangisidir?


Ses uyumlarının güçlü olması

Türklerde insan ilişkilerine verilen önemin fazla olması

Çeşitli dillerin etkisi altında kalması

Türkçenin birçok dile sözcük vermesi

Türkçenin eklemeli bir dil olması


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi /e/ foneminin özelliklerinden biridir?


art

yuvarlak

düz

dar

yüksek


7.Soru

Türkiye Türkçesindeki alıntı sözlerin kaynakları aşağıdakilerden hangisi olamaz?


Teknolojik gelişmeleri sağlayan halkların dili
Bilimsel gelişimde önde olan halkların dili
Dinin etkisi ile gelen bazı alıntı sözcükler
Tanzimat döneminde Arapça ve Farsça etkisi
Bölge insanlarının ses farklılıkları

8.Soru

"Yaşadıklarını bana anlatırken çok soğukkanlıydı." cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?


kanlıydı
soğukkanlıydı
çok soğukkanlıydı
anlatırken çok soğukkanlıydı
bana anlatırken çok soğukkanlıydı

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deyimlerle atasözleri arasındaki farklardan değildir?


Deyimler daha çok benzetme, kıyaslama yoluyla bir durumu açıklar atasözleri ise bir durum veya olayı tecrübeye dayalı bir yargıya bağlamak amacıyla kullanılırlar

Atasözleri de deyimler gibi kalıplaşmış ifadelerdir.

Deyimler amaç bakımından da atasözlerinden farklıdır.

Atasözleri ve deyimlerde yer alan sözcükler başta, ortada ve sonda birtakım değişiklikler gösterebilirler.

Deyimlerin amacı bir durumu ya da kavramı özel bir kalıp içinde çekici ve etkili bir anlatımla belirtmek iken atasözleri öğüt verme, yol gösterme ya da tecrübe aktarma amacı güderler.


10.Soru

"içten pazarlıklı"

Hangi tür bir kısaltma öbeğidir?


İlgi

Belirtme

Yaklaşma

Bulunma

Ayrılma


11.Soru

I- Medeni durum

II- Cinsiyet

III- Akrabalık düzeyi

Türkçe'de bir kişi baldızından, bacanağından söz ediyorsa yukarıdakilerden hangisi/ hangiler hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I, II ve III


12.Soru

Yüz yirmi dokuz geometri terimini kullanarak Türkçe terimlerle ögretim ve bilim yapmanın örneğini gösteren kim olmuştur?


Mehmet Akif Ersoy
Necip Fazıl Kısakürek
Mustafa Kemal Atatürk
Hüseyin Cemil Meriç
Adnan Menderes

13.Soru

Günümüzde Sarı Uygur Türkçesinin halen konuşulduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Kazakistan

Rusya

Çin

Özbekistan 

Kırgızistan


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dilin türlerinden biri değildir?


Yazı 

Ölçünlü 

İzole

Kutsal 

Değişke


15.Soru

Kültürle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?


Kültürler devingendir.
İhtiyaçlara bağlı olarak değişir.
Her toplumun kültürü kesin çizgilerle birbirinden ayrılır.
Sanatta meydana gelen değişmeler kültürü etkiler.
Kültür, atalardan bir topluma miras kalan maddi ve manevi değerler bütünüdür.

16.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğru olarak verilmiştir? 


eksoz

egsoz

egzoz

egsos

eksos 


17.Soru

Konuşma seslerinin üretimini ve algılanmasının hangi aşamasında "Sesler havada nasıl yol alır?" sorusu ile ilgilenilir?


Söyleyiş ses bilgisi 

Akustik ses bilgisi 

İşitsel ses bilgisi 

Anadil ses bilgisi 

Gırtlak ses bilgisi 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Deyimler ve Birleşik Sözler arasındaki farklar arasında yer almaz?


Her ikisi de biçim özelliği olarak farklıdır.
Her ikisi de anlam bakımından farklıdır.
Birleşik sözcüğü oluşturan iki sözcük arasında başka hiç bir ek ya da sözcük giremezken deyimde girebilir
Birleşik sözcüğü oluşturan iki sözcük de değişmezken deyimi oluşturan sözcük zaman zaman değişebilir.
Her ikisi de anlam bakımından aynıdır.

19.Soru

-Sınırlı sayıda harfin kullanılması -Yalnızca ünsüzlerle yazışma, -Büyük harf ile ilgili kurallara aykırılık, -Sözcüklerin yazımında özensizlik Yukarıda verilen sorunlar hangi alandan kaynaklıdır?


Yazım Yanlışı

Söyleyiş bozuklukları

Yabancı Sözük Kullanımı

Sosyal medya

Kısır Söz Varlığı


20.Soru

Bir şeyi anlatmak için ona benzetilen başka bir şeyin adını eğreti olarak kullanma anlamına gelen söz aşağıdakilerden hangisidir?


Mübalağa

Teşbih

Derleme

İstiare

Mecaz-ı Mürsel