Türk Dili 1 Final 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkçe yapı bakımından hangi dil grubundandır?


eklemeli

tek heceli

bükümlü

çekimli

kaynaştıran


2.Soru

Türk Dil Kurumunun yabancı kökenli sözlere önerdiği karşılıklardan hangisi aşağıda yanlış olarak eşleştirilmiştir?


mobbing - bezdiri

selfie - özçekim

mortgage - tutsak

viyadük - köprü yol

arboretum - ana haber sunucusu


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde, eylemden ad yapma eki kullanılmıştır?


Evli
Topuk
Yoksul
Saklambaç
Gürültü

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tamlayan, tamlanan ilişkisi bulunan sözcük öbeklerinden biri değildir?


Belirtili ad tamlaması
Belirtisiz ad tamlaması
Takısız ad tamlaması
Aitlik öbeği
Ünsüz öbeği

5.Soru

I. Türkçenin söz varlığı önceleri Çince, Sanskritçe, Sogdca, Toharca vb. dillerden etkilenmiştir. II. İslam uygarlığı çevresinde Türkçenin Arapçadan, Farsçadan etkilenmeye başladığı gözlenir. III. Eski Anadolu Türkçesinde Arapça, Farsça alıntılar belirli bir düzeyde kalmıştır. IV. Yirminci yüzyıl başlarından itibaren edebi eserlerin söz varlığında Arapçadan, Farsçadan alıntılarda artış gözlenir. V. Divan şiirinin Fars ve Arap edebiyatından esinlenmesinin sonucunda söz varlığının görünümü de değişmeye başlar. Türkçeye yabancı dillerin etkisi göz önünde bulundurulduğunda, yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


I, II, III
I, II, IV
I, II, III, IV
I, II, III, V
II, III, IV, V

6.Soru

Aşağıdaki cümlelerdeki fillerin hangisi tür olarak diğerlerinden farklıdır ?


Öğretmenim, siz bu konuda belki birşeyler yapabilrsiniz.

Okuldan geldiğinde barut gibiydi.

Hayatta en çok sevdiği arkadaşı kuzusuydu.

Sabah erkenden kalkıp yürüyüş yapacağım.

Eve gelir gelmez ilk yaptığı şey sıcacık bir kahveydi.


7.Soru

“Atasözlerimizden kimileri, olayları bir öykü anlatır gibi ilgi çekici söz kalıbına dökerek akılda kalıcı hâle gelmiştir” Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu özelliği taşır?


Dervişe “Bağdat’ta pilav var” demişler, “yalan değilse ırak değil” demiş.

Görünen köy kılavuz istemez.

Yerin kulağı var.

İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa.

Vakit nakittir.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi atasözlerinin genel özelliklerinden değildir?


Anlatımı güçlendirmek üzere ikileme oluşturulurken ya aynı sesi veren aynı sözcük tekrarlanır ya da sesleri birbirini andıran sözcükler yan yana kullanılır.

İkileme içerisinde yer alan sözcüklerin en dikkat çekici özellikleri ses benzerliklerinden kaynaklanan ses uygunluğu ve güzelliğidir.

İkilemelerdeki ses benzerliği ön sesteki ve son sesteki benzemeler olarak değerlendirilir.

İkilemelerdeki sözcüklerde ünlüler bir sistem içerisinde kullanılmaz.

İkilemeler, uzun süre yan yana kullanılarak kalıplaşmış, donuklaşmış sözlerdir.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deyimlere örnek gösterilemez?


Akıl küpü

Sabretmek

İç çekmek

Göz koymak

Dün bir bugün iki


10.Soru

Bağımlı biçim birimlerin eklendiği yalın sözcüklere ne ad verilmektedir?


Yapı
Gövde
Taban
Eklenme
Sesteş

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi argonun tercih ettiği dil yapısının ilkelerinden biri değildir?


Sözcüklerle oynamak.
Eski sözlerden yararlanmak.
Sözcüklerin biçimini bozmak.
Örtülü sözler kullanmak.
Kaba bir dil kullanmak.

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dil anlayışını yansıtmaz?


Türkçeyi kendi seyrine bırakarak kendi yolunu bulmasına olanak sağlamak
Uzun vadede gelişmiş ve zengin bir dil durumuna getirmek
Halkın anlayabileceği, onu sahiplenebileceği bir dil durumuna getirmek
Konuşma diliyle yazı dili arasındaki ayrılıkları ortadan kaldırmak
Zengin kurallara ve anlatım gücüne sahip bir dil oluşturmak

13.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı bulunmaktadır? 


maydanoz 

makina 

kurdele 

şemsiye 

egzoz 


14.Soru

Türkçenin güçlü yanları ve zenginliği olarak değerlendirilebilen alanlar dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


Kültür ilişkileri sonucunda Türkçenin söz varlığı değişerek gelişmiş, zenginleşmiştir.

Geçmişte yaşanmış olan göçler ve fetihler sonucunda büyük bir alana yayılmıştır.

Aynı coğrafyadaki farklı kültürlerle etkileşim sonucunda Türkçenin tarihsel derinliğinden gelen söz varlığı renklenmiş, çeşitlenmiş ve zenginlik kazanmıştır.

Türklerde aile bağlarının ve ilişkilerinin güçlü olması, akrabalıkla ilgili adların zenginleşmesini sağlamıştır.

Yüzlerce yıllık gözlem ve deneyimler sonucunda günümüze ulaşan atasözleri içerisinde tarihsel olaylar anlatılmaktadır. 


15.Soru

öpke > öfke (-p- > -f-) örneğindeki ses olayının tanımı nedir?


ünsüz tekleşmesi 

süreksizleşme

ünsüz ikizleşmesi

süreklileşme

ünsüz aykırılaşması


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe dilinin konuşucularından kaynaklanan sorunlardan değildir?


Türkçenin özelliklerini yeterince kavrayamamak
Türkçe konuşurken yabancı kökenli sözcükler kulanmak
Yetersiz Türkçe eğitimi almış olmak
Türkçenin söz varlığına hakim olamamak
Teknolojiden kaynaklanan gelişimler nedeniyle yabancı kelimelerin ithal edilmesi

17.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması vardır? 


Kendisine yün kazak örmüştü. 

Tahta kapıdan içeri girince ilk onu gördü.

Vitrinde gördüğü elmas yüzükle geçmişe daldı.

Demir kapı ustalar tarafından yeniden boyandı. 

Mavi deniz, sıcak güneş ve dost sohbeti... İşte tatil.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kısa tarihi dönemlerde ve oldukça sınırlı çevrelerde Türkçenin yazımında kullandığı alfabelerdendir?


Tibet 

Uygur 

Arap 

Latin 

Kiril


19.Soru

I. Kadın pazardan üç kilo elma aldı.

II. Kadının pazardan aldığı elma üç kilo.

Cümlelerindeki "üç kilo" sözcük öbekleri sırayla aşağıdakilerden hangileridir?


sıfat tamlaması, yüklem

isim tamlaması, fiil

sıfat-fiil, fiil

isim-fiil, sıfat-fiil

sayı öbeği


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin güncel sorunlarından biri olamaz?


İş yerlerine yabancı isimler verilmesi
Türk yazımı yerine yabancı kurallara göre yazma eğilimi
Türkçenin söz dizimi özelliklerini değiştirerek kullanma
Ürünlerin kullanım klavuzunda Türkçe yazmaması
Toplumda Türkçe bilincinin geliştirilmesi