Türk Dili 1 Final 37. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"İkileme içerisinde yer alan sözcüklerin en dikkat çekici özellikleri ses .................. kaynaklanan ses uygunluğu ve güzelliğidir. İkilemeler kullanılırken bir çeşit .............. yapılar ortaya çıkarılmıştır." İfadesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla neler gelmelidir? 


tekrarlarından - uyumlu 

seslerden - dizili 

yankılarından - kafiyeli 

benzerliklerinden - uyaklı 

türemelerinden - şiirli 


2.Soru

I. ‘Dil nedir?’ sorusunun tek bir cevabı vardır.

II. Dilin temeli sestir. 

III. Dilin üretim yetisi sınırsızdır. 

Yukarıdaki ifadelerin hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


3.Soru

Aşağıdaki Türk yazı dilleri ve lehçelerinden hangileri Türkiye'de konuşulmaktadır?


Afşar Türkçesi - Azerbaycan Türkçesi
Ahıska Türkçesi - Gagavuz Türkçesi
Özbek Türkçesi - Tuva Türkçesi
Başkurt Türkçesi - Gagavuz Türkçesi
Uygur Türkçesi - Tatar Türkçesi

4.Soru

Aşağıdaki hangi platformlar Türkçe'nin kullanımındaki bozulmalara yol açan nedenlerden birisi olamaz?


Sosyal medya

Televizyon

Mesajlaşma uygulamaları

Onaylı kitaplar

Yabancı yazılımlı cihazlar


5.Soru

Türkçede yaklaşık kaç atasözü bulunmaktadır?


1000

1500

2000

3000

4500


6.Soru

I. Sahnenin perdesi filmin en heyecanlı yerinde birdenbire alev aldı.

II. Nehir'in bitmez tükenmez hırsları Mesut'u büyük bir umutsuzluğa sürükledi.

III. İnsanın tarihinden kopuşu kendine yabancı kalışıdır.

IV. Annem yıllarca büyük bir kederle yaşadı.

V. Oturduğu kattan şehrin en uzun binası görülebiliyordu.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yüklemin türü ve ögelerinin sıralanışı yönüyle özdeştir?


I ve V

II ve III

I ve IV

IV ve V

II ve IV


7.Soru

Türkçenin söz varlığının etkin ve uygun bir biçimde kullanılması için aşağıdakilerden hangisi çözüm önerisi niteliğinde değildir?


Türkçenin doğru kullanımı özendirilmelidir.
Türkçe diğer dillerin etkisinden kurtarılmalıdır.
Yazım kurallarına dikkat edilmelidir.
Kitap okumak alışkanlık haline getirmelidir.
Türkçeden diğer dillere giren sözcükler araştırılmalıdır.

8.Soru

Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımına ne ad verilir?


Soyutlama

Kavram

İmaj

Kültür

Hayal


9.Soru

Konuşulan Türk lehçelerinin içinde Türkiye Türkçesi aşağıdaki hangi özellikleri taşımamaktadır?


Kültür, sanat ve edebiyat dili olma özelliği
Yaklaşık 12 mikyon kilometrekarelik bir alanda konuşulması
En eski ve en geniş coğrafya parçasında konuşulan bir dil olma özelliği
Dünyanın beşinci büyük lehçesi olma özelliği
Yabancı dillerden etkilenmemesi

10.Soru

Toplumların hayatın akışı içerisinde oluşan bilge yönlerini, kazandıkları deneyimleri, dünyaya bakışlarını, anlatım yeteneklerini yansıtan ve çok uzun süre düşünce dünyasında yaşamaya devam edebîlen bir tür kalıplaşmış sözlere ne ad verilir? 


Atasözü

Deyim

Söz

Öbek

Cümle


11.Soru

Devlet yönetimi, eğitim, ekonomi vb. bütün alanlarda kullanılan, yasal, kurumsal, toplumsal desteği, edebî geleneği, ortak yazım sistemi, genel kabul
gören sözlüğü, yazım kılavuzu, ortak söyleyiş sistemi vb. bulunan dil veya değişke'ye ne ad verilmektedir?


Ölçünlü dil

Kuralcı dil bilgisi

Betimleyici dil bilgisi

Ölçünleştirme

Dil


12.Soru

Türkler tarafından yazıldığı kabul edilen ilk Türkçe belge hangisidir?


Bilge Kağan yazıtı

Çoyr yazıtı

Tonyukuk yazıtı

Şine-us yazıtı

Kültigin yazıtı


13.Soru

Aşağıdaki işletme isimlerinden hangisinin kullanımı doğru olarak verilmiştir?


Eczane Derman

Derman Eczanesi

Hotel Divan

Kebabchi Hüseinn

Otel Marmara


14.Soru

2015 yılı verilerine göre dünyada kullanılan kaç dil vardır?


7.801

8.211

7.102

7.205

8.106


15.Soru

Türkçenin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü için öncelikle yapılması gereken nedir?


Toplumda Türkçe bilincinin yaygınlaştırılması ve dilin öneminin kavratılması gerekmektedir. 

Eğitim sistemimiz Türkçeyi sevdirecek, benimsetecek nitelikte yeniden düzenlenmelidir. 

Radyo ve televizyon kuruluşları, basın yayın organları; toplumda Türkçe bilincinin geliştirilmesi, doğru ve güzel Türkçenin yaygınlaştırılması konusunda etkin olmalıdır.

Türk Dil Kurumu, RTÜK gibi kurumlar topluma örnek olacak biçimde doğru ve güzel Türkçeyi kullanan yazar, gazeteci, tiyatrocu, spiker ve sunucuyu ödüllendirmeye devam etmelidir. 

Şirket adının tescil edilmesi uygulaması iş yeri ve ürün adlandırını da kapsayacak biçimde genişletilmelidir.


16.Soru

Bir dilin zenginliğine ilişkin karşılaştırmalar, dilin hangi özelliğine göre yapılmalıdır?


Gelişmişlik

İşlenmişlik

Türemişlik

Sözcük sayısı

Tümce yapısı


17.Soru

Alıntı sözlerin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?


Ödünçleme

Kopyalama

Alıntılama

Düzenleme

Derleme


18.Soru

Halk ağzından yazı diline aktarılmış olan sözcüklerden hangisi "Sel, akarsu ince çamur, birikinti getirip yığmak" anlamının karşılığıdır? 


kaykılmak

lığlamak 

işmar etmek 

dolukmak 

şişmek 


19.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ek eylem ile çekimlenmiş belirtisiz ad tamlaması yapısında bir sözcük öbeğidir?


Şehre gelenlerin gittiği ilk yer, Şahin Tepesi’dir.

Serkan sınıftaki en çalışkan çocuktur.

Beyaz boyalı tahtadan kulübe buluştuğumuz yerdir.

Kalabalık akşam olunca usul usul evlere dağılır.

Herkes derste dinlediğini evde tekrar ederse öğrenir.


20.Soru

Dede Korkut hikayeleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?


ilişki sözleri

alkış ve kargışlar

alıntı sözler

ağız ögeleri

deyimler