Türk Dili 1 Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Atasözleri ders verici niteliktedir.

II. Atasözleri sürekli tekrarlanır.

III. Atasözleri incelendiğinde genellikle ortadan ikiye bölünmüş bir cümleyle karşılaşılır.

IV. Atasözleri bir ulusun düşünce ve duygu dünyasında yer alan değerleri barındırır.

Atasözleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'söz varlığı' ile aynı anlamda kullanılır?


Söz hazinesi
Söz birlikteliği
Söz gelimi
Söz darlığı
Söz kalabalığı

3.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kırpma yoluyla oluşmuştur?


Tanıdık

Yazar

Kilo

Okul

İmge


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "göz" sözcüğü yerine kullanılan alıntı sözcüktür?


dide

ebru

dehen

şems

mihr


5.Soru

Abluka, acente, antika, bando, damacana, iskele, madalya, tabela gibi sözcükler hangi dilden alıntılanmıştır?


Fransızca

İtalyanca

Almanca

Latince

İngilizce


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deyim kavramını karşılamak üzere Osmanlı Türkçesinde kullanılan kelimelerden biri değildir?


Darbımesel

Tabir

Istılah

Temsil

Dirhem


7.Soru

Türkçeye karşı kayıtsızlığın, duyarsızlığın yaşandığı bir dönemde Aşık Paşa hangi eserinde Türkçe bilincinin oluşmamasından yakınmaktadır?


Mesnevi-i Şerif
Hüsrev ü Şirin
Leyla vü Mecnun
Vesiletü’n-Necat
Garibname

8.Soru

Türkçe sözcüklerden yapılan ikilemelerin çoğu hangi sözcüklerle kurulur?


Sayılarla

Yansımalarla

Özel adlarla

Zamirlerle

Sıfatlarla


9.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde imla bozukluğu söz konusudur?


makine
meyve
kurdele
şöfor
eksoz

10.Soru

Toplumda belli bir sosyal sınıfa mensup olanların, daha çok toplum dışı olarak
algılanan ve damgalanmış grupların, toplumun diğer kesimlerinden ayrılmak veya gizlenmek içgüdüsüyle kendilerine sözcük ve deyimlerle oluşturdukları konuşma sistemine ne ad verilir?


Deyim

Atasözü

İkileme

Alıntı söz

Argo


11.Soru

Hangisinde verilen sıralama yanlıştır?


Para kazanmak için Almanya’ya gitmiş. (Edat Tümleci, Dolaylı Tümleç, Yüklem)

Öfkesinden etrafındaki insanlara ağır sözler söylüyordu.  (Dolaylı Tümleç,Zarf Tümleci, Belirtisiz Nesne, Yüklem)

Kursta öğrendiklerini evde iki saat tekrar etti. (Belirtili Nesne, Dolaylı Tümleç,Zarf Tümleci, Yüklem)

Akşama kadar pencerenin kenarında eve gelmeni bekledim. (Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç, Belirtili Nesne, Yüklem)

Ahmet Bey’i çarşıdan çıkarken görmüştüm. (Belirtili Nesne, Zarf Tümleci, Yüklem)


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir atasözünün oluşup yaygınlaşması için gerekli koşullardan değildir?


Ders ya da öğüt verici niteliktedir.
Toplumun geniş kesimini ilgilendirmelidir.
Kesin bir yargı bildirmelidir.
Cümleler, birbirleriyle kafiyelidir.
İnsanların gereksinimleriyle ilgilidir.

13.Soru

Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihinsel işlem, gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma nedir?


Soyutlama

Türetme

Kavramlaştırma 

Anlatma

Düşündürme


14.Soru

Kars ilinin bir köyünde yaşayan bir vatandaşla Muğla ilinin bir köyünde yaşayan bir köylü vatandaşın konuşma farklılığına ne ad verilir?


şive

ağız

söylem

lehçe

kol


15.Soru

"Elinde kalan son antikalar, İstanbul'daki açık arttırmada üç beş kuruşa satıldı." cümlesinde zarf tümleci olan sözcük veya sözcük öbeği aşağıdakilerden hangisidir?


son antikalar
elinde kalan
açık arttırmada
kuruşa
üç beş kuruşa

16.Soru

Garibname adlı eserinde Türkçe bilincinin oluşmamasından yakınan şair kimdir?


Aşık Paşa

Karamanoğlu Mehmet Bey

Mesihi^

Fuzuli

Gazali


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk damgalarından oluşan ilk Türk abecesidir?


Göktürk Yazısı

Ermeni Yazısı

Süryani Yazısı

Grek Yazısı

Arap Yazısı


18.Soru

Kopyalama : A dilinin, B diline ait sözcük, anlam vb. dil ögelerini kendi sistemine dâhil etmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre aşagıdaki eşleştirmelerden hangisinde kopyalama yapılmıştır?


elma - alma
sikke - sille
istasyon - tren garı
inovasyon - yenileşim
birader - brother

19.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim kullanılmıştır?


Patlayan lastiği değiştirmek saatlerini aldı.

Planlı çalışarak aradaki farkı kapatmak çok kolay.

Malı mülkü çok olmasına rağmen kimi kimsesi yoktu.

Bir işletme kurarken her detayı düşünmek gerekiyor.

Kardeşim bilgisayarını bozduğumu öğrenince küplere bindi.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sözcüğün mecazlı kullanımının sıklıkla iletişim sorunlarına yol açabileceğini gösterir?


Sözcüklerin farklı anlamlara gelebilmesi

Soyut kavramları ifade etmesi

Somut kavramları ifade etmesi

Yeni kavramlar için kullanılması

Dili estetize etmede kullanılması