Türk Dili 1 Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Yapım eklerinin çok oluşu

II. Çekim eklerinin işlevsel oluşu

III. Ses uyumlarının güçlü oluşu

IV. Eklemesiz dil oluşu

Yukarıdaki maddelerden hangileri Türkçe'de sözcük üretiminin kolay olmasını sağlayan özelliklerdendir?


Yalnız IV

I - II

II - III

I - II - III

I - II - III - IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangi cümlede cümle dışı öğe bulunmaktadır?


Hiç bu kadar öfkeli olduğu görülmemişti.

Burada meseleyi tatlıya bağlamak için toplandık.

İlk kez sesini bu kadar yükselterek konuştu.

Varsın insanlar bizi yanlış tanısın be güzelim.

Kendisine hediye edilen evi geri çevirdi.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe’de yer alan sözcük öbeklerinin genel özelliklerinden birisi değildir?


Sözcük öbekleri herhangi bir yargı bildirmezler ancak yine de anlamlı bir bütünlük gösterirler

Sözcük öbekleri üç ve/ya daha fazla sayıda sözcükten oluşabilir.

İkiden fazla sözcükten oluşan öbeklerde iç içe geçmiş öbekler bulunabilir.

Sözcük öbekleri, eklenme açısından tek bir sözcük gibi işlem görür ve çekim ekleri öbeğin son ögesine getirilir.

Sözcük öbekleri, cümlede tek bir öge gibi işlev görürler.


4.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne ile yüklem tekillik-çoğulluk açısından uyumlu değildir?


Siz yarın tekrar gelebilir misiniz?

Başkanımız yarın bizi ziyarete gelecekler.

Son yıllarda her zaman gelen kuşlar gelmez oldu.

Bütün halk yaşanan gelişmeler üzerine ayaklandılar.

Okuldaki herkes partiye davet edildi.


5.Soru

Göktürkçe için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Yazıtlarda kullanılan dil son derece gelişmiştir.
Kurallı bir dil bilgisinin varlığı dikkati çeker.
Orhon Yazıtları'nda deyimler, atasözü niteliğini kazanmış söz kalıpları vardır.
Üslup son derece akıcı ve sürükleyicidir.
Dillerine diğer dillerden çok sayıda sözcük almıştır.

6.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir deyim içermez?


Yangından mal kaçırır gibi paldır küldür gitti.

Elini çabuk tut, şimdi gelecekler.

Bugünden tezi yok, derslerime düzenli çalışacağım.

İki ayağımı bir pabuca sokuyorsun, biraz bekle.

Ağırlık altın kale, hafiflik başa bela.


7.Soru

  1. 24 saat kesintisiz yayın yapılıyor olması
  2. Yabancı kökenli sözcüklere sıklıkla yer verilmesi
  3. Argo dilinin yoğun olarak kullanılması

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Radyo ve Televizyon Programlarının dilde yeni sorunlar yaratmasına sebep olmaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, yüklemi gereklilik kipinin teklik 3. kişisi olan ve özne almayan cümlelerden biridir?


Bence arkadaşın hafta sonu bir tatil yapmalı.

Ne olursa olsun eşin bu sorunu çözmeli.

Müdür olarak bu işe bir el atması gerek.

O kadar mesafeye ancak kalmalı olarak gidebilirler.

Buraya bir tamirci çağırmalı.


9.Soru

Türkçe'nin bilinen ilk yazıtı olan Çoyr yazıtı hangi yüzyıla tarihlenmektedir?


M.Ö. II. yüzyıl

M.Ö. I. Yüzyıl

M.S. I. yüzyıl

M.S. IV. yüzyıl

M.S. VII. yüzyıl


10.Soru

Dillerin söz varlıklarının hiç azımsanmayacak bölümlerinden birini alıntı, yani başka bir dilden gelen sözcükler oluşturur.Aşağıda sıralanan özelliklerden hangisi ya da hangileri alıntı ile ilgilidir?             I. Diller arasındaki sözcük alışverişinin gereklilikten ya da özentiden kaynaklanan nedenleri olabilir.                                                                  II. Dil etkileşiminin başta gelen nedenlerinden biri de dindir.                   III. Moda akımlarının dildeki etkileri olabilir.                                              IV. Teknolojik gelişmeler de diller arasındaki alışverişlerde etkilidir.


Yalnız I 

II ve IV 

I ve II 

I, II ve IV 

I, II, III ve IV


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikilemedir?


Masa örtüsü
Kara kış
Cam kırığı
Bet beniz
Kırık kol

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deyim ile atasözü arasındaki farklardan biri değildir?


Deyimler yargı bildirmezken, atasözü yargı bildirir.
Atasözleri ve deyimler kalıplaşmış sözlerdir.
Deyimler de atasözleri de öğüt verir.
Deyimleri de atasözleri de ilk defa kimin söylendiği belli değildir.
Deyimlerdeki sözcükler, değişiklikler gösterebilir.

13.Soru

Johanson ve Csató (2006) coğrafi, genetik ve tipolojik ölçütleri esas alarak yaptığı sınıandırmada Türk dillerini altı gruba ayırır aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Tibet Türkçesi

Oğuz Türkçesi

 

Kıpçak Türkçesi

 

Sibirya Türkçesi

 

Uygur Türkçesi


14.Soru

Argo ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?


Belli bir gruba aittir.

Genel ilkeleri belirlenmemiştir.

Kaba ve halk dilidir.

Birçok soyut kavram, benzetme yoluyla somut konular üzerinden argoya mal edilmiştir.

Argo ve sövgü sözü işlev ve yapı bakımından aynıdır.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcüğün özelliğidir?


İki sözcük kesinlikle bitişik yazılmaz

İki sözcük arasında başka hiçbir ek ya da sözcük girebilir.

İkinci sözcük normal bir fiil olarak çekimlenir.

Sözcüklerden biri zaman zaman değiştirilebilir.

Derin anlama sahip yapılar değillerdir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçede karşılıkları olmasına rağmen özenti alıntıların yapıldığı kelimelerden biri değildir?  


show

trend

transformasyon

performans

gösteri


17.Soru

İmla olarak da adlandırılan ve bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi; söz varlığının yürürlükte olan ses, biçim, köken bakımından kurallara uygun olarak yazılması, noktalama  işaretlerinin yerli yerinde kullanılması olarak tanımlanan dil bilgisi  terimi şıklarda hangisidir?


Gramer

Kılavuz

Ses dizimi

Yazım

Telaffuz


18.Soru

Telaffuz, sesletim, söyleniş olarak da adlandırılan ve bir sözcüğün ses, hece, ton, vurgu bakımından söylenme biçim  olarak tanımlanan dil bilgisi terimi şıklardan hangisidir?


Söyleyiş

Gramer

Kılavuz

Ses dizimi

Yazım


19.Soru

"Farsça 'nazik' sözünden Arapça çekim kuralına göre 'nezaket' sözünün türetilmesi farklı bir örnektir. Farsçada da Arapçada da nezaket diye bir sözcük yokken Osmanlı Türkçesinde türetilen bu sözcük, günümüz Türkçesinde hala kullanılmaktadır."Yukarıdaki ifade doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?


Nezaket sözcüğü sondan çekim eki eklenerek türetilmiştir.
Türkçe, Farsçayı etkilemiştir.
Arapçada nazik sözünden türetilmiş sözcükler bulunmaktadır.
Osmanlı Türkçesinden birçok sözcük günümüz Türkçesinde kullanılmaktadır.
Farsça, Osmanlı Türkçesini etkileyen dillerdendir.

20.Soru

Bir cümlede yer tamlayıcısı açıklayıcısı ile birlikte yer alabilir. Aşağıdakilerin hangisi buna örnektir?


Üniversiteye Niğde’den gelmiştim.

Ayşe Hanım, yıllardan beri sağlık ocağında hemşirelik yapıyordu.

Anadolu’da, bir bozkır kasabasında büyümüştüm.

Murat, hastanenin bahçesinde, hastasını düşünüyor, güzel bir haber bekliyordu.

Bugün evden çıkar çıkmaz okula geldim.