Türk Dili 2 Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Konuyu daha anlaşılır duruma getireceği gibi düşünceye açıklık ve somutluk kazandırır. Yukarıdaki tanım aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisini açıklar?


Tanımlama

Karşılaştırma

Tanıtlama

Örneklendirme

Tanıklama


2.Soru

Kompozisyonun türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Kurallı ve kuralsız

Yazılı ve yazısız

Yazılı ve sözlü

Sanatlı ve sanatsız

Planlı ve plansız


3.Soru

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yükleminde ünlü daralması yoktur? 


Bahçeyi bir gün arayla suluyor.

Toplantıda herkes birbirini suçluyor.

Aylardır buraya uğramıyor.

Herkes, onun yolunu gözlüyor.

Yanında bir arkadaşını getiriyor.


4.Soru

Belirli nesne, olay veya bireylerin iç dünyamızda uyandırdığı izlenimlerin, heyecanların egemen olduğu, betimlemelerimizin yer aldığı yazılar … plan ile yazılır. Yukarıdaki tanım aşağıdaki plan türlerinden hangisini açıklar?


Olaya dayalı

Düşünceye dayalı

Duyguya dayalı

Tümevarım

Tümdengelim


5.Soru

12 Aralık 1928 yılında basılan İmla Lügati hangi yıla kadar basın-yayın ve eğitim kurumlarında kullanılmıştır?


1942
1941
1943
1945
1946

6.Soru

Belli ki anasından, atasından, obasından kopmak kolay değildi. Yüreğinin bir yanı usul usul sökülüyordu. (Murathan Mungan, Lal Masallar)

Yukarıda verilen cümlede koyu olarak yazılmış olan ifade aşağıdaki hangi kurala örnektir?


İsim + fiil tarzında kurulan yapılarda eğer ses düşmesi veya değişmesi yoksa bu tip birleşik sözcükler ayrı yazılır.

Hayvan veya bitki, eşya veya alet, durum, yer, bilim ve bilgi, yiyecek, gök cisimleri, organ, zaman, renk, yön, yol ve ulaşım vb. bildiren sözcüklerden birisi ile oluşan ve bunlardan birisinin anlamını koruduğu birleşik sözcükler ayrı yazılır.

ç, dış, alt, üst, ön, art, büyük, küçük, orta, karşı, sağ, sol, bir, iki, tek, çift, sıra, gibi sözcüklerin başta olduğu birleşik sözcükler ayrı yazılır.

Bütün ikilemeler ayrı ve araya herhangi bir noktalama işareti konulmadan yazılır.

İsim veya fiil soylu yüklemlere, ek fiilin çekimli idi, imiş veya ise biçimleri getirildiğinde bunlar ayrı veya bitişik yazılabilir


7.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işaretinin kullanılmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?


Dün gece hala ve teyzelerimle yemeğe gittik.

Yarın erkenden yolculuk başlayacak. Haydi yatağa!

Boşuna uğraşma, sen onunla aşık atamazsın.

Yıllarca süregelen davamızda hakim nihayet bugün kararı açıklayacak.

Bireylerdeki varis kaynaklı sağlık sorunları artık çözülebilir durumda.


8.Soru

Kişilerin, nesnelerin, olayların veya olguların benzer veya ayrı yanlarının ortaya konularak oluşturulmuş paragraf çeşidine ne ad verilir?


Tanımlama

Örneklendirme

Karşılaştırma

Tanıklama

Tanıtlama


9.Soru

Hitap sonrası kullanılan unvanların yazımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Sayın başkan

aziz dostum

Sevgili Babacığım

Muhterem dedeciğim

saygıdeğer meslektaşlar


10.Soru

Yazarın konuyu hoşça vakit geçirtme amacıyla kaleme aldığı izlenimi yaratan, içten bir söyleyişin hakim olduğu deneme türü aşağıdakilerden hangisidir?


Klasik Deneme

Edebi Deneme

Felsefi Deneme

Eleştirel Deneme

İzlenimsel Eleştirel Deneme


11.Soru

Şu bölgede altın varmış denildi mi, halk deliye dönüyor. Şarlo’nun “Altına Hücum” filmi, mezar taşıdır.

Yukarıdaki cümlede büyük harf yazımı ile ilgili hangi kuralı görüyoruz?


Latin alfabesi kullanılmayan ülke ve toplumlara ait özel isimler söylendiği gibi yazılır.

Latin alfabesi kullanan ülke ve toplumlara ait özel isimler aynen yazılır.

Unvanlar ve lakap gibi kullanılan akrabalık sözleri büyük harfle yazılır.

Tabela, levha gibi yazılarda sözcüklerin ilk harfi büyük yazılır.

Türkçeye eskiden yerleşen yabancı isimler söylendiği gibi yazılır.


12.Soru

Yazılı anlatımda okumayı ve anlamayı kolaylaştıran,
yazarın okura aktarmak istediği düşünce ya da duygunun
doğru ulaşmasına yardımcı olan, sözün vurgu ve ton gibi
özelliklerini belirten karakterler aşağıdakilerden
hangisidir?


Noktalama işareti

Harf

Yazı

Alfabe

İmla


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fıkra ve makalelerin benzer özelliğidir?


Nesnellik

Yapı özelliği

Öznellik

Belgelere dayanma

Bilimsellik


14.Soru

I- Anlatımda nesnellik egemendir.
II- İroniden geniş ölçülerde yararlanılır.
III- Özgün söyleyişlere yer verilir.
IV- Üçüncü tekil anlatım kullanılır.
Deneme türüyle ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

III ve IV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri virgülün kullanım durumlarındandır?1. Cümlede kelime öbeklerini belirginleştirmek için kullanılır.2. Öznenin yüklemden uzak düştüğü cümlelerde, özneden sonra virgül kullanılır.3. Sıralı, bağlaçlı, girişik gibi birden çok cümlenin birlikte kullanıldığı yapıların öznesi ortak ise kullanılır.


Yalnız 1
Yalnız 2
1,2
2,3
1,2,3

16.Soru

Anlama doğrudan etki eden ve cümlede karışmayı önleyen ayırıcı işaret aşağıdakilerden hangisidir?


Nokta

Virgül

Noktalı virgül

Üç nokta

İki nokta


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır?


uyuya kalmak

ortaoyunu

ne için

hanımeli

yokolmak


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır?


Onbeş kitap
Beşyüzbin lira
Bir milyon ikiyüzbin
Yirmi beş sandalye
Yüzyirmi üç elma

19.Soru

Öznenin yüklemden uzak düştüğü cümlelerde, özneden sonra virgül konur.

Yukarıdaki bilgiyi örnekleyen şık aşağıdakilerden hangisidir?


Sanıyoruz ki öğretmenler ve eğitim sistemine egemen olunca, gelecek kuşakları istediğimiz kalıpta yetiştirebiliriz.

Yemekten sonra sofrayı evin hanımıyla hizmetçiler yardımlaşa kaldırırlar, sonra sıra kuru üzüm, incir, ceviz içi, incir pestiline gelirdi.

Kendi kendime, sana arkadaş lazım, karının ne lüzumu vardı ki, dedim.

Baykuş, Yunan mitolojisinde tanrıça Athena’nın sevdiği hayvan olarak bilinir.

–– Git oğlum, diye ilave etti, memleketine git! Karnının doyduğu yerdir vatan, derler ama kulak asma...


20.Soru

Kültür kelimesi Latince “ekin ekmek” manasına gelirmiş. Mikrop cinsinden canlı bir varlığın muayyen bir ortam içinde çoğalmasına da kültür denilir. Bir ferdin veya bir milletin manevi kıymetlerini işlemesi, çoğaltması ve geliştirmesi de kültür adını alır. Kültürlü bir insan birçok şeyleri okumuş, düşünmüş ve iyice sindirmiş bir insandır. Kültürlü bir millet, maddi ve manevi imkânlarını geliştirmiş, iptidailikten yüksek bir medeniyet seviyesine ulaşmış olan millettir. İster toprak gibi maddi, ister ilim ve sanat gibi manevi olsun, işlenen ve geliştirilen her şey “kültür” adı altında toplanabilir.
Yukarıdaki paragrafta anlatım biçimlerinin hangisinden yararlanılmıştır?


Tanımlama

Örneklendirme

Karşılaştırma

Tanıklama

Tanıtlama