Türk Dili 2 Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1. Amaçlı dinleme2. Sorgulayıcı dinleme3. Amaçsız dinleme4. Ön yargılı dinleme5. Seçici dinleme6. Eleştirel dinlemeYukarıdakilerden hangileri dinleme türlerindendir?


1, 2, 3 ve 4
2, 3, 4 ve 5
1, 2, 5 ve 6
3, 4, 5 ve 6
1, 4, 5 ve 6

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu türlerindendir?


Orta oyunu

Komedya

Dram

Trajedi

Bağ bozumu


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okuduğunu anlayabilmenin şartlarından biri değildir?


Yoğun dikkat

Yeniden yapılandırma

Hayal gücü

Çıkarımlarda bulunma

Anlamı kavrama


4.Soru

Türkçede büyük harf kullanımı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Bütün özel isimler büyük harfle başlatılır.

Noktalı virgülden sonra büyük harfle başlanır.

İki noktadan sonraki cümlenin ilk kelimesi büyük harfle başlar.

Kısaltmaların hepsi ve bir kısmı büyük harfle yazılır.

Şiirlerde dizeler büyük harfle başlar.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi noktanın (.) görevi değildir?


Başlıklarda kullanılır.
Rakamlardan sonra konarak sıra sayı sıfatları türetir.
Bazı kısaltmalarda kullanılır.
Cümle sonuna konur.
Rakamla yazılan tarihlerde kullanılır.

6.Soru

Bir ulusun başından geçen olayları, savaşları, büyük göçleri, ayaklanmaları, toplum ile ilgili sorunları, doğal afetleri, olağanüstü olayları ve bu olaylarda kahramanlık gösterenleri, yurt sevgisini coşkulu bir dille anlatan ve uzunca açıklayan şiir türü hangisidir?


lirik şiir
didaktik şiir
pastoral şiir
satirik şiir
epik şiir

7.Soru

Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebi anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Öykü
Şiir
Roman
Tiyatro
Günlük

8.Soru

Aşağıdaki altı çizili ifadelerden hangisinin yazımı doğrudur?


Yorgunluktan dün akşam televizyon izlerken uyuya kalmışım.

Daha verimli çalışa bilmek için bazen kendimize küçük molalar vermeliyiz.

Sen ödevini yapa dur, ben ekmek alıp geleceğim.

Bu düzen alışıla geldiği gibi devam edecek.

Ayşe ne yapar eder seni ikna eder bence.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türlerinden okura dönük eleştiriyi tanımlar?


Eleştirmen değerlendireceği yapıtı, sanatçıyla ilişki kurarak; sanatçının hayatını kişiliğini açıklayarak ele alır.

Eleştirmen, yalnızca yapıtı ele arak değerlendirmelerde bulunur, yapıt ve sanatçı arasında bağ kurmaz.

Eleştirmen hiçbir eleştiri türünü yeterli bulmayarak yapıtı çok yönlü bir şekilde ele alır.

Yapıt, toplumsal bir belge olarak görülür. Eleştirmen yapıtı, yapıtın ortaya çıktığı tarihteki toplumsal olaylarla birlikte inceler.

Eleştirmen yapıttan çok yapıtın kendisi üzerinde bıraktığı etkileri değerlendirir.


10.Soru

Belirli hislerin sonucu olarak yüzde, yüzü oluşturan organlarda meydana gelen hareketlere ne denir?


Tik
Jest
Mimik
İşaret
Refleks

11.Soru

Seçeneklerden hangisi bilimsel araştırma yazısının sonuç bölümünde yer alır?


Araştırmanın amacı
Araştırmanın önemi ve hangi bilim dalına katkıda bulunduğu
Çalışma boyunca yapılan açıklamaların özeti
Çalışmanın çerçevesi ve ele alınan yöntem
Araştırma soruları

12.Soru

İlk edinilen dil becerisi aşağıdakilerden hangisidir?


Okuma
Anlama
Yazma
Dinleme
Konuşma

13.Soru

I.Okuma
II.Dinleme
III.Konuşma
IV.Yazma
Hangi seçenekte temel dil becerilerinin dallarından olan anlamanın bileşenleri doğru olarak verilmiştir?


I-II

II-III

III-IV

I-II-III

II-III-IV


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dilekçenin özelliklerinden biri değildir?


Kâğıdın üst kenarından boşluk bırakıldıktan sonra iletilecek makamın adının yazılması
Anlatılmak istenen her şeyin kısa ve öz biçimde yazılması
Dilekçe üst makama yazılıyorsa “Arz ederim.” ifadesiyle sonlandırılması 
İmza, ad ve soyad adres bilgilerinden hemen önce sol tarafa yazılması
Kâğıdın sol alt tarafına adres ve iletişim bilgilerinin yazılması

15.Soru

Hiç düşündünüz mü ( ) deniz kızı var da, neden deniz erkeği yok?..
Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yere hangi noktalama işareti konmalıdır?


Soru işareti

Ünlem işareti

Virgül

Noktalı virgül

Üç nokta


16.Soru

Herhangi bir düşüncenin, görüşün açıklanması veya bir tezin savunulması ve halka duyurulması için yazılan ve gazete veya dergi aracılığıyla yayımlanan mektuplar aşağıdaki mektup türlerinden hangisidir?


Özel mektup

Resmi mektup

İş mektupları

Edebi mektup

Açık mektup


17.Soru

9- Ticari kuruluşların birbirleriyle iletişimde kullandıkları mektup türü aşağıdakilerden hangisidir?


İş mektubu
Özel mektup
Edebi mektup
Resmi mektup
Açık mektup

18.Soru

Aşağıdaki dinleme sürecini etkileyen özelliklerden hangisi, hem konuşmacıdan hem de dinleyiciden kaynaklanan ortak bir ögedir?


Bilgi birikimi
Ön yargı
Fiziksel koşullar
Işık kullanımı
Jest ve mimikler

19.Soru

Şiir, bilgi aktarmak veya öğretmek amacıyla yazılmaz.Aşağıdaki şiir türlerinden hangisi bu düşünceyi destekleyici nitelikler taşımaz?


Lirik
Pastoral
Epik
Didaktik
Dramatik

20.Soru

Aşağıdaki telefon yazışmasında yanlış anlaşılamaya sebep olan yazım hatası hangisidir?

A: Hiç kar da yok.

B: Bu mevsimde kar yağar mı ki?

A: Ne karı? Satıştaki kazancımdan söz ediyorum ben.


da' nın yazımı

ki’ nin yazımı

soru ekinin yazımı

düzeltme işaretinin kullanılmaması

kesme işaretinin kullanılmaması