Türk Dili 2 Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öznel yanı bulunan düşünce yazılarındandır?


Araştırmaya dayalı düşünce yazıları

Anı

Gezi

Deneme

Günlük


2.Soru

Bilgilendirme, öğüt verme, bir düşünceyi açıklama amacı güden şiirlere ne ad verilir?


epik
lirik
didaktik
manalı
uyaklı

3.Soru

"Titreşen her nesnenin 1 sanideyeki yalın titreşimleridir" tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?


ses
frekans
ton
nota
porte

4.Soru

Çobanların karşılıklı konuşması biçiminde yazılan şiirlere ne ad verilir?


Eglog
Pastoral
Dramatik
Satirik
İdil

5.Soru

Sosyal yaşamda ilişkileri düzenleyen konuşma, hazırlanış biçimine göre kaç farklı biçimde sınıflandırılır?


Dört
Beş
Üç
İki
Altı

6.Soru

Türk edebiyatındaki ilk Türkçe roman aşağıdakilerden hangisidir?


Sergüzeşt

Mai ve Siyah

Eylül

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

Araba Sevdası


7.Soru

Soyadı kanunu çıkmadan önce tanınmış olupta
kanunla birlikte soyadı alan kişilerin soyadları hangi
noktalama işareti kullanılarak yazılır?


İsim ile soyisim arasına nokta koyarak

İsim ile soyisim arasına virgül koyarak

İsim ile soyisim arasına iki nokta koyarak

İsim ile soyisimden sonra soru işareti koyarak

Soyadını ayraç içinde yazarak


8.Soru

Sesin niteliği ve niceliği bakımından kuvvetsiz konuşmanın sonucu ortaya çıkan üslup hangisidir?


Ziyafet üslubu
Ayrık üslup
Monoton üslup
Keskin üslüp
Delil üslubu

9.Soru

Seçeneklerden hangisi temel dil becerilerinin alt bileşenlerinden biri değildir?


Okuma
Dinleme
Konuşma
Seslenme
Yazma

10.Soru

Ayraç/Parantez ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden
hangisi doğru değildir?


Cümleyle doğrudan ilgisi olmayan açıklamalar
ayraç içinde verilebilir.

Örnekler ayraç içinde gösterilebilir.

Olayların yaşandığı, eserlerin yazıldığı, basıldığı
tarih veya yer ayraç içinde verilir.

Eski dillere ait metinleri inceleyen bilimsel
çalışmalarda, metinde okunamayan yerler
hakkında yazarın bir tahmini varsa bunlar ayraç
içinde gösterilir.

Bilimsel yazılarda alıntının veya bilginin kaynağı
ayraç içinde gösterilebilir.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel ve iyi bir sesin sahip olması gereken temel fiziksel özelliklerden biri değildir?


Hoşagiderlik
İşitilebilirlik
Esneklik
Akıcılık
Ton/tonlama

12.Soru

Doğrudan okumaya yoğunlaşarak okunanların anlamları üzerinde düşünmeyi ifade eden kavram hangisidir?


Yoğun dikkat

Yeniden yapılandırma

Zihinde canlandırma

Çıkarımlarda bulunma

Anlamı kavrama


13.Soru

I.Özetleme
II.Metindeki düşünceler arasındaki ilişkiyi görmek
için metni yeniden gözden geçirme
III.Bağlama yönelik ipuçlarını kullanma
IV.Metinle ilgili önceden yapılan tahminlerin
doğruluğunu kontrol etme
Okuma stratejilerinden hangileri okuma sonrasında
kullanılan stratejiler arasında yer alır?


I-II-III

I-II-IV

II-III-IV

I-III-IV

Hiçbiri


14.Soru

Domuz gribi, WHO’nun verilerine göre 40’ı aşkın ülkede 12.000’i aşkın kişiyi enfekte etmiş, 86 kişiyi öldürmüş durumda. Fakat bunlar kayıtlı vakalar; virüse maruz kalmışların gerçek sayısının en az 100.000 olduğu tahmin ediliyor.

Yukarıdaki paragrafta anlatım biçimlerinin hangisinden yararlanılmıştır?


Tanımlama

Karşılaştırma

Tanıtlama

Örneklendirme

Tanıklama


15.Soru

Hangisi Türkçe'nin değişmeyen yazım kurallarından değildir?


Büyük harf kullanımı

Yabancı özel isimlerin yazımı

Birleşik sözcüklerin yazımı

İkilemelerin yazımı

Ünlü küçülmesi


16.Soru

I. Bebeklerin anne, babasından ve yakın çevresinden edindiği söz varlığı ve dili kullanma yeteneği gelişmeye başlar.
II. Dil becerisini geliştiren en önemli nitelik yazmadır.
III. Okul öncesinde gelişen ilk dil becerisi dinlemedir.
IV. Dinleme ile birlikte okuma becerisi gelişir.
Yukarıda okuma, yazma ve dil edinimi süreçleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve IV

III ve IV


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin didaktik şiir türünde eserleri vardır?


La Fontaine

Nazım Hikmet

Atilla İlhan

Behcet Necatigil

Namık Kemal


18.Soru

Hangisi noktanın kullanım alanlarından biri değildir?


Cümlenin bittiğini göstermek amacıyla cümle sonuna konur.

Tarih yazarken, rakamla yazılıyorsa gün, ay ve yıl arasına konur.

Saat yazımında saat ile dakika arasına konur.

Matematikte çarpma işareti olarak kullanılır.

Cümlede kelime öbeklerini belirginleştirmek için kullanılır.


19.Soru

9- Aşağıdakilerden hangisi okuma sırasında kullanılan stratejilerdendir?


Okuma deneyimini genişletmek
Metinde yer alan bilgilerle önceden sahip olunan bilgileri birleştirmek
Metnin daha derin analizini yapmak
Metinden yapılan çıkarımların birleştirilmesini sağlamak
Yönlendirme ve sorular yoluyla metinle etkileşimi sağlamak

20.Soru

Yazarın gözlem ve bilgiye dayalı olarak, gezip gördüğü yerleri çeşitli yönleriyle özenli bir anlatımla yansıttığı yazıya ne denir?


Gezi yazısı
deneme
makale
eleştiri
tez