Türk Vergi Sistemi Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gerçek usulde hasılat olarak kabul edilen gelirlerden biri değildir?


Evvelki yıllardan devredilenler de dahil olmak üzere istihsal olunan, satın alınan veya sair suretlerle elde edilen her türlü zirai mahsullerin satış bedelleri.

Gider yazılan değerlerin satılması halinde bun- ların satış bedelleri.

Mahsullerin idrakinden evvel veya sonra hasara uğramalarından dolayı alınan sigorta tazminatları.

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde Vergi Usul Kanunu’nun 328. maddesine göre hesaplanan hasılat.

Satılmak üzere satın alınan hayvanların, zirai mahsullerin ve diğer maddelerin bedelleri.


2.Soru

Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen mükellefler, ne zamana kadar gelir vergisi beyannamesini vermek zorundadırlar?


Vergilendirme dönemini izleyen yılın üçüncü ayının 25. günü akşamına kadar

Vergilendirme dönemini izleyen yılın üçüncü ayının 20. günü akşamına kadar

Vergilendirme dönemini izleyen yılın üçüncü ayının 15. günü akşamına kadar

Vergilendirme dönemini izleyen yılın üçüncü ayının 10. günü akşamına kadar

Vergilendirme dönemini izleyen yılın üçüncü ayının 5. günü akşamına kadar


3.Soru

Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen mükellefler, vergilendirme dönemini izleyen yılın üçüncü ayının kaçıncı günü akşamına kadar elektronik ortamda gelir vergisi beyannamesini vermek, beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiyi Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödemek zorundadır?


23

24

25

26

27


4.Soru

GVK’nın 70. maddesine göre mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar ne iradı olarak kabul edilmektedir?


Gayrimenkul sermaye iradı

Menkul sermaye iradı

Diğer iratlar

Serbest meslek kazancı iradı

Telif kazançları iradı


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek sahiplerinin gelir vergisinden muaf tutan dört şarttan birisi değildir?


Çalışılan yere mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren alametleri asmamak

Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel iş yerleri açmamak

Mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmamak

Mesleki faaliyette bulunduğunu insanlara söylemek

Mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere kaydolmamak


6.Soru

Bankaların yatırımcılara sabit getirili bir menkul kıymet satması ve sonrasında satın alması üzerinden ilerleyen süreç aşağıdakilerden hangisidir?


Repo

Faiz

Mevduat

Devlet tahvili

İştirak hissesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, GVK’nın mükerrer 80. maddesine göre aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan
kazançlar arasında yer alır?


Yabancı hisse senedi alım satım kazançları,

Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

Eurobondların (yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerin) alım satım gelirleri,

Yabancı devlet tahvili alım satım kazançları,

Gayrimenkullerin ve hakların iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar,


8.Soru

Ülkemizde harcamalar üzerinden alınan vergiler konusunda reform niteliğindeki KDV kanunu hangi yılda çıkarılmıştır?  


1926

1957

1964

1978

1984


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunun da sayılan yedi gelir unsurunun dört kategorisinden biri değildir?


Girişimci giderleri

Teşebbüs gelirleri (ticari ve zirai kazanç)

Emek gelirleri (ücret (bağımlı emek) ve (bağımsız emek) serbest meslek kazancı

Nev-i şahsına münhasır gelirler (diğer kazanç ve iratlar)

Servet gelirleri (menkul ve gayrimenkul sermaye iradı)


10.Soru

Seçeneklerden hangisi bir iktisadi kıymet için amortisman ayırabilmenin
şartlarından biridir? 


İşletmenin pasiflerinde kayıtlı olması

Değer kaybına maruz kalması

İşletmede en az altı aydır kullanılıyor olması

Değerinin öz sermayenin en az %20'si kadar olması

İşletmede kullanılan demirbaşların tümü


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mükelleflere uygulanan sosyal amaçlı vergi indirimlerinin en yüksek orana sahip olanıdır?


Kamu kurumlarına, vakıflara yapılan bağış ve yardımlar

Eğitim ve sağlık harcamaları

Sponsorluk

Engellilik indirimi

İkinci emeklilik için ödenen katkı payları


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu'nun 86. maddesinde yer alan ve yıllık beyanname verilmeyen dört gelirden birisi değildir?


Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar

Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısımları

Engelli çalışanların sigorta primlerinin geri ödemeleri

Tek işverenden sağlanan ücret gelirleri

Emekli, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan
bazı ödemeler


13.Soru

I. Tacirler

II. Serbest meslek erbabı

III. Çiftçiler

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri, faaliyetlerinden kazanç elde etmeseler bile yıllık beyanname vermek zorundadır?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

I, II ve III


14.Soru

Aşağıda verilen kazançlardan hangisi için izleyen yılın Mart ayında beyanname verilmesi gereklidir?


Eurobondların alım satım gelirleri.

Yabancı hisse senedi alım satım kazançları.

Gayrimenkullerin ve hakların iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

Yabancı devlet tahvili alım satım kazançlar.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançlar


15.Soru

Bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan mal­ların alış bedelleri arasındaki müspet farka ne denir?

 


 

Kazanç vergi tarhı

 

Basit usulde ticari kazanç

 

Ticari kazanç

 

Vergi usul hükmü

 

Vergisel avantaj


16.Soru

İşletme defterinin sağ tarafında yer alan hasılat ile sol tarafında yer alan gider arasındaki müspet farka verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Ticari kazanç

Zirai kazanç

Gerçek kazanç

Tüzel kazanç

Nihai kazanç


17.Soru

I. Ticari kazançlar

II. Gerçek usulde tespit edilen zirai kazançlar 

III. vergi kesintisine tabi tutulmamış gayrimenkul sermaye iratları

Yukarıdakilerden hangileri dar mükelleflerin yıllık beyanname ile bildirmek zorunda oldukları gelirler arasında yer alır? 


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar arasında yer almaz?


Stopaja tabi işlemi olmayan serbest meslek çalışanı

Kamu idare ve müesseseleri,

İktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar,

Ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, yatırım fonu yönetenler,

Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler,


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel ve özel şartları taşısalar bile basit usulden yararlanamayan kimselerden değildir?


İkrazat (borç verme)işleriyle uğraşanlar

Sarraflar

Taksiciler

Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğra­şanlar,

Maden işletmeleri


20.Soru

Uluslararası piyasada işlem gören, yabancı para cinsinden uzun vadeli yatırım aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Kripto para

Döviz

Eurobond

Parite

Borsa