Türk Vergi Sistemi Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-a maddesine göre işlemleri vergiden istisna olan, ancak bu istisnadan vazgeçen basit usule tabi mükellefler için vergilendirme dönemi takvim yılının kaçar aylık dönemleridir?


Birer aylık

İkişer aylık

üçer aylık

altışar aylık 

On ikişer aylık


2.Soru

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Ortakların en az biri komandite olan ve en az beş kişiyle kurulması esasına bağlıdır.

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde “komandite” ve “komanditer” olmak üzere iki çeşit ortak bulunur.

Komandite ortakların sorumluluğu sınırsızdır.

Komanditer ortağın sorumluluğu sınırsızdır.

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde kurumlar vergisi, komandite ortağın kâr payı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanır.


3.Soru

Katma değer vergisi ilk olarak hangi ülkede uygulanmıştır?


Almanya

Arjantin

Fransa

Amerika Birleşik Devletleri

Danimarka


4.Soru

6802 sayılı Kanun’un 33. maddesinde banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı yüzde kaç olarak belirlenmiştir?


5

10

15

20

25


5.Soru

At yarışlarında şans oyunları vergisinin oranı kural olarak aşağıdakilerden hangisidir?


%3

%5

%7

%10

%15


6.Soru

I. Kanuni vergi mükellefi
II. Vergi sorumlusu
III. Vergi dairesi

KDV sorumluluğu ile ilgili olarak kanuni vergi mükellefi, vergi sorumlusu ve vergi dairesinin rolleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralamada verilmiştir?


I. Satıcıdır. Malı teslim eder veya hizmeti ifa eder.
II. Mal veya hizmeti alır. Kanunda belirtilen oranda vergiyi öder.
III. Alıcının tevkif etmiş olduğu vergiyi tahsil eder.

II. Mal veya hizmeti alır. Kanunda belirtilen oranda vergiyi öder.
I. Satıcıdır. Malı teslim eder veya hizmeti ifa eder.
III. Alıcının tevkif etmiş olduğu vergiyi tahsil eder.

II. Mal veya hizmeti alır. Kanunda belirtilen oranda vergiyi öder.
III. Alıcının tevkif etmiş olduğu vergiyi tahsil eder.
I. Satıcıdır. Malı teslim eder veya hizmeti ifa eder.

III. Alıcının tevkif etmiş olduğu vergiyi tahsil eder.
II. Mal veya hizmeti alır. Kanunda belirtilen oranda vergiyi öder.
I. Satıcıdır. Malı teslim eder veya hizmeti ifa eder.

III. Alıcının tevkif etmiş olduğu vergiyi tahsil eder.
I. Satıcıdır. Malı teslim eder veya hizmeti ifa eder.
II. Mal veya hizmeti alır. Kanunda belirtilen oranda vergiyi öder.


7.Soru

Dar mükellefler tarafından yapılan uluslararası yük ve yolcu taşımalarında matrahı, kişi ve ton başına kilometre itibarıyla yurt içi emsalleri dikkate alarak aşağıdakilerden hangisi belirler?


İthalat Genel Müdürlüğü

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü

İhracat Genel Müdürlüğü


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde veraset yoluyla intikalleri vergilendirmenin  yöntemlerinden birisi doğru olarak verilmiştir?


Tereke vergisi

Veraset vergisi

Veraset vergisi

Damga vergisi

Emlak vergisi


9.Soru

Ülkemizde katma değer vergisi hangi tarihten beri uygulanmaktadır?


1 Mayıs 1944

25 Eylül 1960

1 Ocak 1985

10 Mart 1990

12 Ağustos 1995


10.Soru

İlgili Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının yüzde kaçı, profesyonel spor dalları için kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazancından indirilebilecektir? 


%20

%25

%40

%50

%60


11.Soru

Kurumların, nakdi sermaye artışlarının  kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapabilmeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Ar-Ge ve Tasarım indirimi

Sponsorluk harcamaları ile bağış ve yardımlar

Girişim sermayesi fonu

Sermaye artırımında indirim

Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve ku- rumlara verilen hizmetler


12.Soru

1000 TL değerindeki elektronik eşyadan %18 oranında (1000*%18= 180 TL vergi) alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?


Spesifik matrah

Advalorem matrah

Spesifik vergi

Advalorem vergi

Spesifik + advalorem vergi


13.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Motorlu Taşıtlar Vergisinden muaftır?


Kamu kurumlarına ait taşıtlar

Şehit ve gazi çocuklarına ait taşıtlar

Diplomatlara ait taşıtlar

Engellilere ait taşıtlar

Türk Hava Kurumu’na ait taşıtlar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Katma Değer Vergisinin özellikleri doğru ifade edilmiştir?


Üretimden tüketime yaratılan katma değerden alınır.

Üretimden  yaratılan katma değerden alınır.

Üretici ve tüketici vergi ödemez.

Tüketime yaratılan katma değerden alınır.

Üretici ve tüketici ödediği vergiyi yansıtır.


15.Soru

Kurumlar vergisi ne zaman uygulamaya konulmuştur?


1950

1960

1970

1980

1990


16.Soru

''Gaiplik'' durumunda aşağıdakilerden hangisinde vergiyi doğuran olaydan söz edilir?


Emlak vergisi

Veraset ve İntikal vergisi

Gelir vergisi

Kurumlar vergisi

Katma Değer vergisi


17.Soru

"Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme sözleşme yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi halinde" Katma Değer Vergisi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Aradaki safhaların her biri ayrı bir teslimdir.

Sonuncu kişiye yapılan teslim sayılır.                                                                                                                                                           

İlk teslim KDV'ne  tabi tutulur.

Mal teslim eden ve teslim alan vergiye tabidir.

Sadece mal teslim eden vergiye tabi tutulur.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangileri harcamlar üzerinden alınan vergilere örnek olarak verilebilir?


Kurumlar vergisi

Veraset ve intikal vergisi

Motorlu taşıtlar vergisi

Emlak vergisi

Haberleşme vergisi


19.Soru

Basit usulde vergilendirilen mükellefler, faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile hasılatlarını gösteren belgeleri, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılı başından başlayarak kaç yıl süre ile ayrı ayrı dosyalarda saklamak zorundadırlar?


5

4

3

2

1


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir?


Kısmi Tevkifat

Gelir Tipi KDV

Tüketim Tipi KDV

Tam Tevkifat

Ücret tipi KDV