Türkiye Ekonomisi Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Nüfus artışı aşağıdaki makroekonomik değişkenlerden hangisini etkilememektedir?


Sermaye birikimi
İstihdam 
İşsizlik
Milli gelir 
Para arzı 

2.Soru

Türkiye’de işsizlik oranı 2012 verilerine göre yaklaşık ne kadardır? 


%8
%11
%15
%18
%20

3.Soru

1927 nüfus sayımına göre Türkiye’de okur-yazar oranı kaçtır? 


%10.6
%11.50
%13.0
%14.60
%18.10

4.Soru

Türkiye'de yoksulluk oranlarının en fazla olduğu bölge aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Doğu Marmara

Doğu Karadeniz

Batı Marmara

Antalya

İç Batı Anadolu


5.Soru

Dünya bankasına göre yoksulluk sınırı en az gelişmiş ülkeler için kişi başına günde kaç Amerikan dolarıdır?


1
2
4
6
8

6.Soru

Türkiye’de idari açıdan kaç il bulunmaktadır? 


81
90
68
71
77

7.Soru

Geniş anlamda kamu kesimi aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?


Mahalli idareler
Fonlar
Kamu bütçesi
Döner sermaye
Sosyal güvenlik kuruluşları

8.Soru

Türkiye’de vergi gelirlerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Kamu gelirlerinin GSYH’ya oranı %22-23 aralığında devam etmektedir.
Gelirler içerisinde verginin payı yıllar itibariyle azalmaktadır.
Gelirler içinde vergi harici gelirlerin payı giderek artmaktadır.
Mal ve hizmetlerden alınan vergiler giderek azalmaktadır.
Servet vergileri giderek azalmaktadır.

9.Soru

Türkiye ekonomisinin ilk sanayileşme dönemi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Planlı kalkınma dönemine kadar olan dönem içerisinde 1930-1939
Planlı kalkınma dönemi
Dışa açılma ve ihracata dayalı büyüme dönemi
İthal ikâme stratejisinin olduğu dönem 
Devletçilik yılları 

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi demografik yatırımlardan biri değildir?


TOKİ konutları
Hastane inşaatları
Aş evleri
Eğitim kurumları
Silah üretimi

11.Soru

Gelir eşitsizliği göstergelerinden Dünya Bankasının derlediği Gini katsayısı verilerine göre; 0,55’in üzerinde Gini katsayısı değeri olan ülkelerden biri değildir?


Güney Afrika

Botsvana

Namibya

Zambiya

Çekya


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üye ülkelerin tarım politikalarını siyasal ve ekonomik anlamda bütünleştirmeyi hedefleyen Avrupa Birliği (AB) Ortak Tarım Politikasının (OTP) temel ilkelerinden Ortak Mali Sorumluluk İlkesinin anlamıdır?


Bu ilke öncelikle AB’ye üye ülkelerin tarım ürünlerinin tüketileceğini ve söz konusu yerli ürünlerin ithalata karşı korunacağını ifade etmektedir.

Bu ilke, AB’ye üye ülkeler arasında tarım ürünlerinin serbest dolaşımının önündeki tüm engellerin kaldırılacağını ifade etmektedir

Bu ilke OTP'ye ilişkin tüm harcamaların üye ülkeler tarafından ortaklaşa karşılanacağını ifade etmektedir

AB’ye üye ülkeler arasında tarım ürünlerinin piyasa koşulları içerisinde alınıp satılabileceği tek bir pazarın oluşturulmasını ifade etmektedir

Bu ilke, tarımsal ürünlerin AB üyeleri dışındaki ülkelerin ithalatına karşı korunacağını ifade etmektedir


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarımsal istihdamda sıkça görülen işsizlik türüdür?


Gizli işsizlik
Yapısal işsizlik
Doğal işsizlik
Friksiyonel işsizlik
Konjonktürel işsizlik

14.Soru

Aşağıda Sosyal Güvenliğin Kapsamı ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?

I-Sosyal güvenliğin temeli, bireylerin yaşamlarında karşılaşabilecekleri muhtemel risklere karşı önceden tedbir almalarına dayanır.

II-Sosyal güvenliğin kapsamında kısa ve uzun vadeli ekonomik ve sosyal risklere karşı sigorta oluşturulması ve belirlenen hak sahiplerine aylık bağlanması ya da diğer ödemelerin yapılması yer almaktadır.

III-Geniş anlamda sosyal güvenlik kapsamına sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar da girmektedir.

IV-Sosyal güvenlik kavramı her ne kadar sosyal yardım ve sosyal hizmetleri de içeren geniş bir anlama sahip olsa da sosyal güvenlik sistemleri ağırlıklı olarak sosyal sigortalar temelinde oluşmuştur.


I-II-III

I-II-IV

II-III-IV

I-III-IV

I-II-III-IV


15.Soru

Türkiye’de üretilen kamu mal ve hizmetlerinin dağılımı, kamu bütçesi içindeki aldığı paylara göre verilmektedir. 2010-2018 döneminde fonksiyonel sınıflandırmaya göre kamu harcamalarının merkezi yönetim bütçesindeki payı bakımından bütçeden en yüksek payı aşağıdaki harcama kalemlerinden hangisi almıştır?


Sağlık Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

Savunma  Hizmetleri

Genel Kamu Hizmetleri

Çevre Koruma Hizmetleri


16.Soru

Bir sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir finansman yapısına sahip olması için aktüeryal dengenin .................... (1 emekli başına düşen çalışan kişi sayısı) olması gerekmektedir. 

 

Yukarıda cümle aşağıdakilerden hangisi ile doğru bir şekilde tanımlanır? 


15 

12

En az 4

En çok 6 

En az 10 


17.Soru

Nüfusun işgücü olan kısmının kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusa (15 ve üstü yaş grubuna) oranına ne ad verilmektedir?


İşgücüne katılma oranı

Bağımlılık oranı

İstihdam oranı

İşsizlik oranı

Aktif nüfus oranı


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 2001 yılında 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile birlikte 2001-2023 dönemini kapsayan Uzun Vadeli Stratejisi'nde belirlenen hedeflerinden biri değildir?


2001-2023 döneminde yıllık ortalama büyüme hızının %7 dolayında olması

Büyümenin yaklaşık %30'unun toplam faktör verimliliğinden kaynaklanması

1998 yılında 3.200 dolar olan kişi başı gelirin 2023 yılında AB ülkeleri düzeyine yaklaşması

Dönem sonunda ulaşacağı 1,9 trilyon civarında hasıla ile dünyanın ilk on ekonomisi arasına girmesi

İthal ikameci sanayileşme stratejisinden vazgeçilmesi


19.Soru

Türkiye’de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne aşağıdaki yıllardan hangisinde geçilmiştir? 


1998
2006 
2000
2001
2009

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni mali yapıda öne çıkan unsurlardan biri değildir?


Mali saydamlık
Hesap verilebilirlik
Kamu kaynaklarının kullanımında etkinlik
Ekonomiklik
Hızlılık