Türkiye Ekonomisi Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kamunun toplam nakdi harcamamaları ile toplam nakdi gelirleri arasındaki fark olarak tanımlanan temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?                     


Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (KKBG)
Safi Milli Hasıla (SMH)
Milli Gelir (MG)
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH)
Cari Açık (CA)

2.Soru

Tanımı “Emekli ve muhtaçlara yapılan ödemeler ile tarım kesimine yönelik destekleme alım ödemeleri, öğrencilere yapılan aktarımlar gibi olan harcamaları ifade eder.” olan terim aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


Kamu Açığı

Cari harcamalar

Transfer harcamaları

Yarı Kamusal Mal / Hizmet

Tam Kamusal Mal / Hizmet


3.Soru

Kamu ekonomisi açısından aşağıdaki seçeneklerde verilen kavramlardan hangisi vergi dışı gelirler kapsamında değerlendirilmez? 


Teşebbüs gelirleri 
Mülkiyet gelirleri
Faiz
Ceza gelirleri 
Veraset ve intikalden doğan gelirler

4.Soru

Türkiye ekonomisinde nehir taşımacılığından faydalanılamamasının temel nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 


Akarsuların düzensiz akışlı olması 
Akarsuların denize dökülmemesi 
Kuraklık 
Yetersiz devlet desteği 
Kârlı yatırım alanı olmaması 

5.Soru

I-Belirli bir yılı baz almak II-Deflatör yöntemi III-Ortalama döviz kuru yöntemiYukarıda belirtilen yöntemlerden hangisi veya hangileri uluslararası karşılaştırmalar yapılırken kişi başına milli gelirin büyüklüğünün fiyat artışından arındırılmasında kullanılır?


Hepsi
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletin harcamaları, gelirleri ve borçları ile ilgili uygulamaların nedenleri, sonuçları ve et­kilerini inceler?


Kamu ekonomisi

Kamu açıkları

Hizmetler ekonomisi

Kamusal mallar

Özel sektör


7.Soru

Türkiye’de tahılların ve diğer bitkisel ürünlerin ekilen alan ve üretim bakımından dağılımına bakıldığında; en fazla ekili alanı bulunan bitkisel ürünlerin buğday, arpa, mısır, çavdar ve çeltik gibi bitki türlerini bünyesinde barındıran tahıllar olduğu (%73,6) anlaşılmaktadır. Bu bağlamda toplam tahıl üretiminin yaklaşık %60’nı aşağıdaki ürünlerden hangisi oluşturmaktadır?


Arpa

Mısır

Çeltik

Çavdar

Buğday


8.Soru

Türkiye’nin dünya ekonomisindeki yeri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Türkiye’nin insani gelişmişlik sıralamasındaki yeri, GSYH sıralaması ile doğru orantılıdır. 

2017 yılında GSYH büyüklüğü açısından Türkiye dünyanın 18’inci büyük ekonomisidir. 

2017 yılında Türkiye en az kırılgan ekonomiler arasında ilk sıralardadır. 

Türkiye’nin tasarruf eğilimi gelişmiş ülkelerdeki oranlardan daha yüksektir. 

2003’ten sonra Türkiye’de kamu kesimi tasarruf eğilimi azalmaktadır.


9.Soru

Bazı bireylerin, toplumun ortalama refah düzeyinin belli bir oranının altında olması durumuna verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Mutlak yoksulluk

Açlık sınırı

Yoksulluk sınırı

Göreli (nispi) yoksulluk

Gelir eşitsizliği


10.Soru

İnsani gelişme endeksine göre Türkiye aşağıdaki sınıflardan hangisine dahildir?


Çok yüksek insani gelişme
Yüksek insani gelişme
Orta insani gelişme
Düşük insani gelişme
Çok düşük insani gelişme

11.Soru

Türkiye’nin sebze üretiminde rekabet gücü yüksek olan ürünleri aşağıdakilerden hangisidir?


Domates-Karpuz
Elma- yerfıstığı
Kahve- fındık
Salatalık-Enginar
Patlıcan-Yerelması

12.Soru

1923-1950 döneminde Türkiye’de ülke çapında kalkınmaya ağırlık verildiği görülmektedir. Bunun sebebi ise ülkenin tamamının kalkınma açısından yetersiz, diğer bir ifadeyle az gelişmiş olmasıdır. Devlet, kamu yatırımlarını her ne kadar ülke geneline yaymak istemişse de dağıtımda ülkenin doğu kesimi yeterli payı alamamıştır. 1960 sonrasındaki bölgesel kalkınma politikasının amacı bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik (kalkınmışlık veya kalkınma da diyebiliriz) farklarını azaltarak ekonomik kalkınmayı hızlandırma şeklinde ifade edilebilir. Bölgesel kalkınmada Devlet Planlama Teşkilatı’na (DPT) önemli görevler verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi DPT’nin görevleri arasında değildir?


Bölgesel politikanın oluşturulması
Bölgesel politikanın koordinasyonu
Bölgesel politikanın değerlendirilmesi
Bölgesel politikanın izlenmesi
Bölgesel aktörlere önem verilmesi

13.Soru

Türkiye’de bitkisel tarım üretiminde en büyük paya sahip olan tahıl ürünü aşağıdakilerden hangisidir?


Arpa

Buğday

Çavdar

Çeltik

Mısır


14.Soru

Kamu gelirlerinin GSYH içindeki payı bakımından dünyadaki en yüksek ve en düşük ülkeler hangileridir?


İngiltere - Hindistan
ABD - Yunanistan
Türkiye - Brezilya
İngiltere - Yunanistan
ABD - Hindistan

15.Soru

Türkiye’de 2012 yılında özelleştirme gelirlerindeki en yüksek payı aşağıdakilerden hangisi almaktadır?


Yarım kalmış tesis satışı
Bedelli devirler
İMKB’de satış
Blok satış 
Halka arz

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1963 yılında uygulanmaya başlanan beş yıllık kalkınma planları ile kamunun uygulamaya çalıştığı stratejidir?


Ticarette adaleti sağlama

İthal ikameci sanayileşme

Eğitimin kalitesini arttırma

Yurt içi üreticiyi koruma

Tarımda sübvansiyon uygulamasını kısıtlama


17.Soru

Aşağıdaki sektörlerden hangisi ülkemizde GSYH’dan en yüksek payı almaktadır?


Hizmetler
Sanayi
Tarım
İmalat Sanayi
Otomotiv Sanayi

18.Soru

TÜİK (2017) verilerine göre; hanehalkı tipine göre yoksulluk oranının en düşük olduğu grup aşağıdakilerden hangisidir?


İki yetişkinli; yetişkinlerin ikisi de 65 yaşın altında

İki yetişkinli; yetişkinlerden en az biri 65 yaş üstü

Tek yetişkinli, en az bir bağımlı çocuğu olan

İki yetişkinli, iki bağımlı çocuğu olan

İki yetişkinli, üç ve daha fazla bağımlı çocuğu olan


19.Soru

Kamu, ihtiyacı olan kaynakları ya borçlanma ya da vergi gelirleri yoluyla elde edecektir. Türkiye’de özellikle yüksek enflasyonist dönemde kamunun daha rahat borçlanması için yüksek tutulan reel faiz oranlarını da göz önünde bulundurarak aşağıdakilerden hangisi kamu finansmanında verginin yerine iç borçlanmanın tercih edilmesinin sonuçlarından değildir?


Belirli kesimlere kaynak transferi sağlanması
Kamuya borç verenlerin zenginleşmesi
Kamuya borç vermeyenlerin fakirleşmesi
Özel sektörün yatırım yapmaya devam etmesi
Özel sektörün risksiz ve yüksek getiri sağlamaya yönelmesi

20.Soru

Demografik yatırımlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangileri doğrudur?

I-Eğitim, sağlık, beslenme, barınma (konut) gibi alanlar için yapılan harcamalardır.

II-Demografik yatırımlar özellikle hızlı nüfus artışı ile birlikte ekonomideki sınırlı kaynakları emer. Böylece daha hızlı kalkınma için gerekli yatırımlara ayrılan kaynaklar azalır.

III-Hızlı nüfus artışı, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, sınırlı kaynakların önemli bir kısmı demografik yatırımlar için harcanması demektir.

IV-Ekonomik kalkınmanın başarılması ve sürdürülebilmesi için de demografik yatırımlardan uzak durulması gerekir.


I-II

I-II-III

II-III-IV

I-III-IV

I-II-III-IV