Türkiye Ekonomisi Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Cumhuriyetin ilk yıllarında hayata geçirilen kamu girişimciliği faaliyetleri hangi sektörde yoğunlaşmıştır?


Tarım sektörü

Hizmet sektörü

Bankacılık sektörü

Sanayi sektörü

Hayvancılık sektörü


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan yabancı yatırımların ülke ekonomisine katkılarından biri değildir?


Sermaye girişi

Teknoloji getirmesi

İşletme bilgisi getirmesi

İstihdam artışı

Rekabetin önlenmesi


3.Soru

Türkiye tarihinde hangi hükümet döneminde “ithal ikamesi yerine” “ihracatı teşvik” politikaları uygulanmaya başlanmıştır? 


İsmet İnönü 
Recep Peker
Şükrü Saraçoğlu
Adnan Menderes
Fuat Köprülü 

4.Soru

Türkiye’de ulaştırma sektörü değerlendirildiğinde önemli ulaşım aracı payı aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? 


Karayolu 
Demiryolu 
Hava yolu 
Kanal taşımacılığı 
Deniz yolu taşımacılığı 

5.Soru

Karayolları Genel Müdürlüğü hangi yıl da kurulmuştur?


1940

1945

1950

1955

1960


6.Soru

Aşağıdaki dönemlerden hangisinde dış ticaret açığından olabildiğince kaçınılmış ve dış ticaret daha ziyade ikili anlaşmalar­la yürütülmüş bir yandan ikili anlaşmalara konu olan malların dış ticareti serbest bırakılırken, diğer yandan yurt içi üretimi yapılan malların ithalatı sınırlandırılmıştır?


1880-1913 dönemi

1923-32 dönemi

1933-45 dönemi

1946-62 dönemi

19663-79 dönemi


7.Soru

Türkiye’de ödemeler bilançosu istatistiklerini hangi kurum hazırlamaktadır?


Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Ticaret Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı


8.Soru

Türkiye’de ekonomiye müdahaleci bakış açısını tekrar gündeme getiren ve planlı kalkınma stratejisi temelinde sürdürülen dönem aşağıdakilerden hangisidir?


1923-1950
1951-1960
1961-1980
1981-1994
1994-2014

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de finansal yapı ve para politikası uygulamaları ile ilgili gelişmelerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda köklü değişikliklerin yapıldığı yıldır?


1980
1984
1989
1994
2001

10.Soru

Türkiye cumhuriyetinde 1980 yılına kadar olan sürede sanayileşme nasıl olmuştur?


İthal ikameci 
Dışa Dönük
İhracata yönelik
İhracat temelli
Otomotiv odaklı

11.Soru

İthal ikameci sanayileşmenin terk edilerek ihracata dayalı sanayileşmenin benimsenmesi hangi istikrar kararlarından sonra olmuştur? 


4 Ağustos 1958
10 Ağustos 1970 
24 Ocak 1980 
5 Nisan 1994 
14 Nisan 2001

12.Soru

Bir ülkenin ithal ettiği malları çok fazla fiziki değişikliğe uğratmadan başka ülkelere satması neyi ifade eder?


Yeniden İhracat
Yeniden İthalat
Yeniden Döviz Alımı
İthalat
İhracat

13.Soru

I.  Gelir yöntemi, II.  Harcama yöntemi,III.  Üretim YöntemiUlusal gelir istatistikleri yukarıda belirtilen seçeneklerden hangisi ile hesaplanır?


I-II-III
Yalnız II
II-III
I-III
I-II

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ulusal gelire katkı açısından bütün hizmet sektörleri arasında en hızlı gelişen alt sektördür?


Ticaret

Tarım

Ulaştırma

Haberleşme

İnşaat ve Müteahhitlik


15.Soru

Türk ekonomisinin hangi dönemini korumasız olarak dışa açık, fakir bir hammadde ekonomisi olarak tanımlanabilir?


1901-1905
1911-1915
1923-1929
1940-1950
1955-1965

16.Soru

İhracata dönük sanayi politikasına hangi dönemde geçilmiştir?


Devletçi Sanayi Dönemi
Liberal Dönem
Planlı Yatırım Dönemi
1980 Sonrası Dönem
1970 Sonrası Dönem

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarım sektöründe devlet müdahalesinin gerekçelerinden biri değildir?


Tarım doğa koşullarına fazlasıyla bağımlı olduğu için negatif arz şoklarına ziyadesiyle açıktır, o nedenle risk ve belirsizlik fazladır

Arazi yapısı genellikle çok parçalıdır ve dağınıktır, dolayısıyla üretimde ölçek dezavantajı vardır

Tarımsal ürünlerin arz ve talep esneklikleri genel olarak düşüktür

Tarıma dayalı sanayinin, tarımsal girdi ihtiyacını yurt içinden karşılamak

Tarımsal ürünlerin saklanması ve pazarlanması hem daha zor hem de daha maliyetlidir


18.Soru

Türkiye’de döviz kuru yükseldiğinde (TL’ye karşı yabancı paranın değeri arttığında, yani TL değer kaybettiğinde) ihracat ……. ve ithalat pahalılaşmakta; döviz kuru düştüğünde (TL’ye karşı yabancı paranın değeri düştüğünde, yani TL değerlendiğinde) ise ihracat …….. ve ithalat teşvik edilmektedir. Paragraftaki boşlukları aşağıdaki şıklardan en uygun olanı ile doldurunuz.


Artmakta-değişmemekte

Artmakta-düşmekte

Düşmekte-artmakta

Düşmekte-düşmekte

Artmakta-artmakta


19.Soru

Türkiye'de bulunan su kaynakları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangileri doğrudur?

I-Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili olmasına karşılık deniz ürünleri ve deniz taşımacılığından yeterince faydalanamamaktadır.

II-Nehirlerin düzensiz akışları ve eğimlerinin fazla olması gibi nedenlerle akarsularda taşımacılık yapılamamaktadır.

III-Akarsular kuvvetli eğimleri ve gömük yataklarıyla büyük bir hidroelektrik potansiyeline sahiptirler.

IV-Türkiye’nin sahip olduğu su kaynaklarının önemli bir kısmı buharlaşmayı ve yeraltı su kaynaklarını beslediği için kullanılamamaktadır.

V-Türkiye, kullanılabilir su açısından zengin bir ülkedir.


I-II-III-IV

I-II-III-V

II-III-IV-V

I-II-IV-V

I-II-III-IV-V


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk sosyal sigorta sisteminin yapısal sorunlarındandır?I.Kurumlar arası norm ve standard farklılıkları.II.Emeklilik yaşı ve erken emeklilik sorunu.III.Kayıtdışı istihdam ve kaçak sorunu.IV.Sağlık harcamalarındaki hızlı artışlar.V.Prim karşılığı olmayan ödemeler.


I ve V
I, II Ve III
IV ve V
III, IV ve V
I, II ve IV