Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Milli eğitim sistemi örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluşur

Okul öncesi eğitim yaygın eğitim kapsamına girer

Yaygın eğitim okul çatısı altında verilir

Halk eğitimi örgün eğitim kapsamındadır

Yükseköğretim yaygın eğitim kapsamındadır


2.Soru

Toplumsal yapı kavramı ilk kez kim tarafından kullanılmıştır?


Herbert Spencer

Radcliffe-Brown

Robert K. Merton

Auguste Comte

Bronislaw Malinowski


3.Soru

Kendi döngüsünü oluşturabilecek köy okulları yaratmak ve öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulan Köy Enstitüleri hangi tarihte kurulmuştur?


3 Mart 1924

22 Nisan 1925

17 Mayıs 1940

21 Mart 1946

27 Mayıs 1961


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işlevselci yaklaşıma göre eğitim kurumunun işlevini açıklamaz?


Toplumsal sürekliliğin sağlanması

Bireylere fırsat eşitliği sağlanmaması

Toplumun istediği insan tipinin yetiştirilmesi

Bireysel yetenek ve potansiyelin geliştirilmesi

Bireyin toplumsal bir yapıştırıcı işlevini üstlenmesi


5.Soru

Türkiye‘nin eğitim sistemi, merkeziyetçi, bürokratik ve toplumun gereksinimlerini karşılamaktan uzaktadır. Bunun yanı sıra sistemin pek çok sorunu bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri değildir?


Fiziksel altyapı

Derslik ve öğretmen eksiği

Fırsat eşitsizliği

Donanım

Okullardaki üniforma zorunluluğu


6.Soru

Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu)boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir. Gebelik süresine bakılmaksızın, bebeğin doğduğu andan itibaren en az birkaç dakika yaşadığı, ağlama, nefes alma ve hareket etme gibi hayat belirtilerigösterdiği doğumdur. Doğurganlıkla ilgili yukarıda tanımları verilen kavramlar hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?


Toplam doğurganlık hızı-normal doğum-kaba doğum hızı

Toplam doğurganlık hızı-canlı doğum-kaba doğum hızı

Canlı doğum-kaba doğum hızı-toplam doğum hızı

Kaba doğum hızı-toplam doğurganlık hızı-normal doğum

Kaba doğum hızı-toplam doğurganlık hızı-canlı doğum


7.Soru

Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta yaşayan, temel ihtiyaçlarını birlikte karşılayan, hane halkı hizmet ve yönetimine iştirak eden bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluğa ne ad verilir?


Hane halkı

Aile

Çekirdek aile

Ataerkil geniş aile

Çözülmüş aile


8.Soru

Türkiye Aile Yapısı Araştırması’na göre aşağıdakilerden hangisi “dağılmış” aile sınıflamasına ait değildir?


Tek kişilik

Tek ebeveynli

Diğer dağılmış

Geçici geniş

Akraba olmayan


9.Soru

Eğitim kurumunun işlevinin, toplumsal sürekliliğin sağlanması için gerekli norm ve değerlerin aktarılması olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


İşlevselci yaklaşım

Çatışmacı yaklaşım

Yeniden üretim yaklaşımı

İktisadi yaklaşım

Metodolojik yaklaşım


10.Soru

Kültürü “toplumdaki geçmiş davranışların biriktirilerek aktarılan sonuçları” olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Linton

Wissler

Benedict

Carr

Malinowski


11.Soru

Belli bir toplumun alt-kültürlerinden, ya da farklı toplumlardan kopup gelen birey ve grupların buluşması ve bir etkileşim süresi sonunda, asıl kültür ve alt-kültürlerde bulunmayan yepyeni bir bileşime varılması, ulaşılması tanımı aşağıdaki kültürel süreçlerden hangisine aittir?


Kültürleşme

Kültürel yozlaşma

Kültürel özümseme

Kültürlenme

Kültürel yayılma


12.Soru

En az bir kez boşanmış bireylerin boşanma nedenleri incelendiğinde; Türkiye genelinde en fazla boşanma nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


Sorumsuz ve ilgisiz davranma

Dayak/kötü muamele

Evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama

Eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması

Eşin ailesinin aile içi ilişkilere karışması


13.Soru

Marx, kapitalizmin gelişmesiyle birlikte top­lumda hangi  sınıfların  merkezî önem kazanacağını belirtmiştir?


Tarim ve işçi sınıfı

Proleterya ve burjuvazi sınıfı

Askeri sınıf ve işveren sınıfı

Asiller ve askerler

Askerler ve soylular


14.Soru

Çeşitli toplumların yapısını, toplumsal olayları, toplumsal gelişmeleri, toplumsal ilişkileri ortaya koymaya ve bu konularda yasalara ulaşmaya çalışan sosyolojinin en temel kavramlarından biri olan toplumsal yapı kavramı ilk kez hangi düşünür tarafından kullanılmıştır? 


Herbert Spencer

Karl Marx 

Max Weber 

Peter Blau 

Robert Merton 


15.Soru

Türkiye’de en fazla okunan sosyolog olma unvanını elinde bulunduran kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Behice Boran

Mübeccel Belik Kıray

Ziya Gökalp

Tahir Çağatay

Ömer Bozkurt


16.Soru

2016 verilerine göre boşanmalar, evliliğin en çok hangi sürecinde gerçekleşmektedir?


1-5 yıl

6-10 yıl

11-15 yıl

16-20 yıl

21-25


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı kişiler arası tüm ilişkiler olarak gören araştırmacılardır?


Radcliffe-Brown

Gerth-Mills

Ginsberg-Nadel

Spencer-Merton

Durkheim-Dahrendorf


18.Soru

“Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar” isimli eserinde 90’lı yıllarda Türkiye’nin toplumsal yapısına ilişkin göstergeleri sayısal olarak belirlemiş ve toplumsal yapının temel özelliklerini incelemiş araştırmacı kimdir?


Şerif Mardin

Nur Serter

Beylü Dikeçligil

Mehmet Ecevit

Birsen Gökçe


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kadınsı (dişil) toplumlardaki temel değerlerden biridir?


Para ve benzeri şeyler önemlidir

Çatışmaların çözümlenmesinde uzlaşma ve pazarlık önde gelir

Bireylerin güçlü ve gösterişli olması beklenir

Güç, sempati ile karşılanır

Çatışmaların çözümlenmesinde karşı tarafı yenme önde gelir


20.Soru

Değerlere yönelik rasyonel eylem nedir?


Eylemin arkasında o toplumda hâkim olan gelenekler rol oynar.

Bir kişinin bütün süreçleri öngörüp, planlayarak bir eylemde bulunmasıdır.

Bir kişinin bütün süreçleri öngörüp, göz ardı edip planlamadan  bir eylemde bulunmasıdır.

Anlık ve kısa süreli duygulara dayalı olarak hareket edilmesidir.

Kişinin sonucunu öngördüğü bir eylemi din, inanç, ahlâk vb. değerlerden dolayı bilerek yapmasıdır.