Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasını, sürekliliğini ne sağlar?


Aile

Toplumsallaşma

Kitle iletim araçları

Okul

Devlet


2.Soru

Toplumsal, ekonomik ve politik yapının yeniden üretilmesinde ekonomik yeniden üretime, “kültürel yeniden üretim” kavramını ekleyen ve dolayısıyla “yeniden üretim kuramcıları” arasında değerlendirilen Bourdieu, yeniden üretim sürecini açıklamada hangi kavramları kullanır?


Habitus ve kültürel sermaye

Habitus ve işlevselcilik

Habitus ve fırsat eşitliği

İşlevselcilik ve kültürel sermaye

Fırsat eşitliği ve kültürel sermaye


3.Soru

Bir toplumda var olan kesimler birbirleriyle ilişkilerini ne üzerinden gerçekleştirir?


Bir toplumda var olan kesimler birbiri ile ilişkilerini siyaset üzerinden gerçekleştirir.

Bir toplumda var olan kesimler birbiri ile ilişkilerini din üzerinden gerçekleştirir.

Bir toplumda var olan kesimler birbiri ile ilişkilerini aile üzerinden gerçekleştirir.

Bir toplumda var olan kesimler birbiri ile ilişkilerini kurumlar üzerinde gerçekleştirir.

Bir toplumda var olan kesimler birbiri ile ilişkilerini okul üzerinden gerçekleştirir.


4.Soru

Türkiye’de en fazla okunan sosyolog olma unvanını elinde bulunduran düşünür aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Prens Sabahattin

Orhan Pamuk

Behice Boran

Ziya Gökalp

Mübeccel Belik Kıray


5.Soru

Kültürün antropolojide bugün de çoğunlukla benimsenen ilk tanımı olan “kültür ya da uygarlık, toplumun üyesi olarak, insan türünün öğrendiği, edindiği bilgi, sanat, gelenek-görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütündür.” Tanımını kim yapmıştır?


Wissler

Carr

Tylor

Linton

Benedict


6.Soru

Toplumsal yapı kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  1. İlk olarak Herbert Spencer tarafından kullanılmıştır
  2. Toplumda var olan örgütlü sosyal ilişkiler bütünüdür
  3. Değişen ve dönüşen toplumsal ilişkilere odaklanır


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

I, II ve III


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Köy Enstitülerinin kuruluş ve kapanış yıllarını kapsar?


1924 – 1950

1926 – 1945

1930 – 1938

1940 – 1954

1951– 1960


8.Soru

Dünya Değerler Araştırması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. İlk kez 1981 yılında yapılmıştır.

II. Araştırmaya en az bir kez katılan ülkelerin oranı dünya nüfusunun yaklaşık %90'ını oluşturmaktadır.

III. Araştırma kapsamında araştırılan başlıklardan biri mutluluk ve hayattan doyumla ilgilidir.

IV. Türkiye bu araştırmaya hiç katılmamıştır.

 


I ve II

I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV

II ve IV


9.Soru

Toplumu, çıkarlar açısından bölünmüş gruplardan ibaret eşitsiz bir yapıya sahip olduğu için; eğitim sistemini ise bu eşitsizliği sürdüren toplumsal kuralları ve ilişkiler setini öğreten ideolojik bir aygıt olduğu için eleştiren kuram aşağıdakilerden hangisidir?


İşlevselci kuram

Sosyal alışveriş kuramı

Evrimci sentez kuramı

Çatışmacı kuram

Yapısal fonksiyonalizm


10.Soru

  1. Ekonomik refaha sahip olma
  2. Kente yönelik ortak bir yaşam kültürünün olması
  3. Çoğunun herhangi bir mesleğinin olmaması
  4. Geniş aileyle birlikte var olmaya çalışma

Yukarıda verilenlerden hangileri sanayileşmenin ilk döneminde kente göç eden insanların ortak noktalarındandır?


I - II

III - IV

I - II - III - IV

I - II - III 

I - II - IV


11.Soru

Osmanlı imparatorluğumda,   şehirleri yönetimde yer alan Kalemiye ne anlama geilrdi?


Kalemiye, zanaat ve ticaretle uğraşan kişiledi.

Kalemiye, Padişah eşrafı ve sarayda görevli değişik mesleklere sahip çalışanlardan oluşan gruba denilirdi.

Kalemiye, medrese eğitiminden geçmiş yönetim, yargı ve öğretimle görevli kişilerdir.

Kalemiye, İmparatorluğun askerî kanadıdır.

Kalemiye,  idari görevleri gerçekleştiren memurlardır.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürün öğelerinden biri değildir?


Dil

Ekonomi

Normlar

Değerler

İnanç


13.Soru

Statü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Zamanla değişebilir

Birden fazla statüye sahip olunamaz

Kişinin toplumsal yapı içinde işgal ettiği konumdur

Bireyin toplumda kim olduğunu gösterir

Statülere ilişkin normlar bulunmaktadır


14.Soru

Fırsat eşitliği anlayışının dikkate alınmadığı toplumsal kökenlerde aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkilenmez?


Akademik başarı

Bireylerin fırsattan yararlanma becerisi

Toplumdaki tabakalaşma örüntüsü

Işçi sınıfındaki nüfus artışı

Ailenin sosyal, kültürel ve ekonomik sermayesi


15.Soru

Mektep-medrese şeklindeki ikili yapıya son veren Tevhid-i Tedrisat Kanunu hangi tarihte çıkarılmıştır?


22 Nisan 1925

17 Mayıs 1940

22 Mart 1926

3 Mart 1924

3 Mart 1936


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lenski'nin insanlık tarihi boyunca toplumsal yapının başlıca belirleyenlerini öne sürdüğü tanımlamaları arasında yer almaz?


İnsanların organik evrim süreciyle edindiği araçlar ve davranışsal eğilimler

Yavaş yavaş şekillendirdiği teknolojiler

Bir yandan üretimin yeni teknolojiler sonucu artmasının, bir yandan da gelir dağılımın işçi sınıfı yararına düzeltilmesi

İnsan etkinliği ve teknolojik gelişmesine çevresel engeller, özellikle diğer toplumlardan bilgi akışını engelleyen çevreler

Arazi kaynak tabanlarını koruma mücadelesi veren toplumlar arasındaki ölümcül yarış


17.Soru

Kişinin toplumsal yapı içinde işgal ettiği konuma ne ad verilir?


Toplumsal rol

Toplumsal grup

Toplumsal sınıf

Toplumsal kurum

Toplumsal statü


18.Soru

Seçimle başa gelen yöneticilerin, yönettikleri devlet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Monarşi

Mutlak Monarşi

Cumhuriyet

Sosyalist Cumhuriyet

Oligarşik Cumhuriyet


19.Soru

Tarihsel süreç açısından değerlendirildiğinde Türkiye’de kentli olmanın sosyo-psikolojik nedenleri nelerdir?


Köyde sağlık hizmetlerinin az olması insanları korkutmaktadır.

Kentlerde yeterinde eğlence yerlerinin olması bir nedendir.

Kentli olmak  demek  görgü kurallarını tam olarak bilmemesidir.

Köylerdeki eğitim seviyesinin düşük olmasıdır. 

Türkiye’de kentli olmak toplumsal tabakalaşmada daha üst bir statü simgesini temsil etmektedir.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çatışma yaklaşımı içinde en bilinen yaklaşımdır?


Lenski'nin yaklaşımı

Marx'ın yaklaşımı

Malinowski'nin yaklaşımı

Homans'ın yaklaşımı

Blau'nun yaklaşımı