Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Belli bir öğretim düzeyinde okullara kayıtlı olan çocuk sayısının bu düzeydeki okul çağında olan toplam nüfusa bölünmesiyle elde edilen sonuç hangisidir?


Okur-yazar oranı

Eğitim seviyesi

Okullaşma oranı

Öğretmen istihdam seviyesi

Fırsat eşitliği


2.Soru

Ülkemizde Latin kökenli alfabe kaç yılında kabul edilmiştir?


1925

1926

1927

1928

1929


3.Soru

2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 65 yaş ve üzeri bireyler toplam nüfusun ne kadarını oluşturmaktadır?


% 3,1

% 5,2

% 8,3

% 10,4

% 15,5


4.Soru

Günümüzde köyde yaşayanların şehirlere göre orana kaçtır?


Günümüzde  köyde yaşayanların oranı % 7,7 dir.

Günümüzde  köyde yaşayanların oran% 7,9 dir.

Günümüzde  köyde yaşayanların oran% 8,7 dir.

Günümüzde  köyde yaşayanların oran% 22,7 dir. 

Günümüzde  köyde yaşayanların oran% 25 dir.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı açıklayan kuramlardan biri değildir?


Yapısalcılık

Sosyal alışveriş kuramı

Evrimci sentez

Sembolik etkileşim kuramı

Çatışma kuramı


6.Soru

Türklerin İslamiyetin ortaya çıktığı bölgelere doğru göç ederken karşılaştıkları ilk uygarlık hangisidir?


Araplar

Selçuklular

Hititler

Abbasiler

İranlılar


7.Soru

  1. Rıza,
  2. Gönüllülük,
  3. İktidar güç,
  4. Şiddet.

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri otoritenin dayandığı kavramlar arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

Hiçbiri

Hepsi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dağılmış aile tipinin alt sınıflaması kapsamına girmez? 


Tek kişilik 

Tek ebeveynli 

Diğer dağılmış 

Akraba olmayan 

Ataerkil geniş aile 


9.Soru

Karı- koca ve evlenmemiş çocuklardan meydana gelen en küçük toplumsal birime ne ad verilir?


Geniş aile

Çekirdek aile

Aile kurumu

Evlilik

Nişanlılık


10.Soru

Toplumun yapısı ve temel değerlerinin korunması bakımından zorunlu sayılan, nispeten sürekli kurallar topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?


Toplumsal grup

Toplumsal kurum

Toplumsal sınıf

Toplumsal ilişkiler ağı

Toplumsal rol


11.Soru

Toplumda yaşayan insanların bütün öğrendikleri ve paylaştıklarını kapsayan üst kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Kurum 

Kültür 

Yapı 

Ağ 

Sınıf 


12.Soru

Evlilik ile ilgili ceza hukuku düzenlemelerinden hangisi yanlıştır?


Yeni TCK ile evlilik içi cinsel saldırı suç sayılmaktadır.

Yeni TCK’da töre saikiyle adam öldürme indirim nedeni olmaktan çıkarılmış ve ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmiştir.

Türk Ceza Kanunu sadece resmi olarak evli olan bireyleri değil ayrıca aynı konutta yaşanan birlikteliklerde de kötü muamele ve şiddeti de cezalandırılmaktadır.

Resmi nikâh yapılmadan dini nikah yapılması ya da yaptırılması suç olmaktan çıkartılmıştır

Evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren belgeyi görmeden bir evlenme için dinsel
tören yapan kimse hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir.


13.Soru

Türk sosyolojisinde özel bir yeri olan “Ereğli: Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası” isimli eseriyle tanınan Türk sosyoloğu aşağıdakilerden hangisidir? 


Emre Kongar 

Behice Boran 

Mübeccel Kıray 

Mehmet Ecevit 

Ulus Baker 


14.Soru

Biyolojik ve toplumsal sistemler arasındaki özel farklılık ve benzerlikleri tartışan ve toplumu yaşayan bir organizma olarak değerlendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Auguste Comte

Robert K. Merton

Peter Blau

Herbert Spencer

Gerhard Lenski


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve öğretimin sonuçlarını ve süreçlerini geliştirmeye yönelik mevcut okulları iyileştirmek ve geliştirmek için gündeme gelen çalışmalardan biri değildir?


Okul merkezli yönetim

Öğrenen okul

Geleneksel yönetim

Okul geliştirme

Toplam kalite yönetimi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumlarında kentlerde karşılaşılan durumlar arasında yer alır?


Bireycilik

Güçlü aile bağları

İstihdam

Yüksek gelir

Denetimli uygun çalışma şartları


17.Soru

Sosyoloji alanında Türkiye’de yayımlanan ilk monografiyi 1942 yılında “Bazı Ankara Köyleri Üzerine Araştırma” isimli çalışmasıyla yapan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? 


Mübeccel Kıray 

Niyazi Berkes

Behice Boran 

Aytül Kasapoğlu 

Korkut Boratov 


18.Soru

Bireylerin ya da grupların eğitim başarısı ve sosyal statülerine ailenin geçmişinin ve eğitimin katkısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kalıtımsal dinamik

Sosyal dinamik

Kültürlenme

Kültürel sermaye

Sosyal genetik


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapının parçaları hakkında yanlış bir ifadedir?


Toplumsal yapı toplumdaki organize olmuş ilişkilerin bir bütünüdür

Toplumsal yapı, kültürün, sınıfsal durumun, statü, rol, grup ve kurumların birbirleriyle kurmuş oldukları ilişkiler sonucu ortaya çıkmaktadır

Toplumsal yapı, toplumlarda var olan toplumsal kesimler
ve kurumlar arasında bir ilişkiler bütününe işaret eder.

İlişkiler toplum üyelerinin davranışlarını
biçimlendirir

Toplumsal yapı her bir parçanın diğerinden bağımsız olarak yer aldığı tesadüfen biraraya gelmiş insanlardan oluşmuş bir şeydir


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hofstede'nin kültür araştırmasında Türk toplumu ile ilgili ulaştığı sonuçlardan biridir?


Güç mesafesi azdır.

Erkeksi değerler daha ön plandadır.

Bireyci eğilimler toplulukçu eğilimlere göre fazladır.

Belirsizlikten kaçınma oranı yüksektir.

Uzlaşmaz davranış özellikleri yüksektir.