Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kentleşmenin itici nedenleri arasında yer alır? 


Daha iyi sağlık olanaklarına sahip olma

Daha zengin kültürel ve sportif imkânlar

İyi eğitim fırsatlarına ulaşma

Daha fazla iş olanakları sağlaması

Yoksulluğu kıracak imkânlarda azalma


2.Soru

1924 yılına kadar süren 600 yıllık Osmanlı eğitim sisteminin genel özellikleri şu noktalarla karakterize edilebilir: Osmanlı İmparatorluğu’nun eğitim ve öğretim işlerinde bir birlik söz konusu değildir. Okullar ancak belirli tarihî zorunluklara cevap vermek üzere bir arada bulunmaktaydı. Hatta temsil ettikleri dünya görüşü yönünden birbirlerine karşıt olan kuruluşlar da söz konusuydu. 19. yüzyılın ortalarına kadarki eğitim sistemi bir dereceye kadar bütünlüklü bir yapıya sahipti. Bu karışıklık ve karşıtlık ne zaman başlamıştır?


1801

1824

1825

1826

1839


3.Soru

I. Uygur

II. Arap

III. Latin

IV. Göktürk

Türklerin kullandıkları alfabeler aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?


I-II-IV-III

I-IV-II-III

II-I-IV-III

IV-I-II-III

IV-II-I-III


4.Soru

İki kişiden oluşan en küçük gruba ne ad verilir?


Monogami

Triad

Diad

Ekip

Takım


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi erkeksi (eril) toplumlardaki temel değerlerden biridir?


İnsanlar arasında sıcak ilişkiler önemlidir

Yaşamak için çalışmak gerekir

Para ve benzeri şeyler önemlidir

Yöneticiler kurumda uzlaşma sağlamaya çalışırlar

Zayıflık sempati ile karşılanır


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iktidarın yönetme gücünün yönetilenlerce rızaya dayalı olarak kabul edilmesini ifade etmektedir?


İktidar

Devlet

Otorite

Meşruiyet

Otorite


7.Soru

Toplumun kişilerden beklediği davranışlar aşağıdakilerden hangisidir?


Kültür

Norm

Toplumsal statü

Toplumsal rol

Meslek


8.Soru

“Üreme ve toplumun üyelerinin bakımı için birincil sorumlulukları paylaşan, kan ve evlilik ya da anlaşmaya dayanan diğer ilişki ya da evlat edinme üzerinden birbirleriyle bağlantılanan insan kümesi” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Evlilik

Aile

Hane

Toplumsal yapı

Yuva


9.Soru

Toplumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi aktif unsurlar arasında yer almaz?


Aynı coğrafyada yaşama

Ortak yaşanan geçmiş

Duygu birlikteliği

Aitlik hissi

Vatandaşlık kazanma


10.Soru

Türkiye'de görücü usullü evlilik yaygındır. Türkiye’de en yaygın evlenme şekli hem dini hem de resmi nikahlı olmak tarzındadır. Türkiye'de 18 yaşından önce evlenen kadınların oranı erkeklerden daha fazladır.  Türkiye'de evlilik kurumuna ilişkin yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I, II ve III

I ve II

II ve III

I ve III

Yalnız III


11.Soru

Türkiye’de nüfusun büyük çoğunluğu (% 92,3) 2016 yılında il ve ilçe merkezlerinde ikamet etmektedir. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise sadece % 7,7’dir. Türkiye nüfusunun % 18,5’inin ikamet ettiği İstanbul en çok nüfusa sahip olan ildir. Aşağıdaki şehirlerden hangisi nüfus büyüklüğü bakımından beşinci sırada yer almaktadır?


İzmir

Ankara

Bursa

Antalya

Tunceli


12.Soru

I Normlar

II. Tarım

III. Uygarlıklar

IV. Dil

V. Semboller

Yukarıdaki ifadelerin hangileri kültürün öğeleridir?


I ve III

II ve III

III, IV ve V

III ve V

I, IV ve V


13.Soru

Kadınlık ve erkeklik özelliklerinin aile içinde anlamsal ve araçsal yönelim arasındaki farkta olduğunu ileri süren kimdir?


Sprey

Parsons

Ogburn

Murdock

Giddens


14.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Hofstede'in araştırmasında belirsizlikten kaçınmanın en yüksek düzeyde yaşandığı ülkeler sıralamasında yer almaz?  


Yunanistan

Portekiz

Guetamala

Uruguay

Singapur


15.Soru

I. Özgün Türk kültürü

II. Batı kültürü

III. Uzak Doğu kültürü

IV. Anadolu yerli kültürleri

V. İslam kültürü

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye kültürünü etkileyen kültürlerdir?


I, II, III ve V

I, II, IV ve V

II, IV ve V

I, II ve III

I, II, III ve IV


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gücü elinde bulunduranların, yönettikleri kesimler üzerinde yeri geldiğinde zor kullanarak istediklerini yaptırabilmesini ifade etmektedir?


Siyaset

İktidar

Devlet

Otorite

Monarşi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi boşanma eğilimini arttıran nedenlerden biri değildir?


Kentleşme

Endüstrileşme

Bireyselleşmenin azalması

Aile ve evlilik ilişkilerine yüklenen anlamın değişmesi

Boşanma ile ilgili hukuki sürecin kolaylaşması


18.Soru

Türkiye’de Aile Yapısı (1972) çalışmasıyla bu konuda Türkiye’de öncü çalışmalardan birini gerçekleştiren Serim Timur’un aileyi odağa alarak oluşturduğu aile yapısı sınıflamasında çekirdek haneli ailelerin yapısı nasıldır?


Erkek tarafından üç kuşak bir arada ve yaşça en büyük erkek aile reisi

Bir karıkoca, çocuk yok ya da evlenmemiş çocuklar 

Aralarında herhangi bir karıkoca olmaksızın bir arada yaşayan akrabalar

Birden çok karıkoca

Tek kişilik haneler


19.Soru

TÜİK verilerine göre, 2016 yılında ortalama ilk evlenme yaşı kadınlar için kaçtır?


24

25

26

27

28


20.Soru

  1. Karşılıklılık kavramı temel öneme sahiptir
  2. Blau ve Homans önde gelen araştırmacılardır
  3. İnsan davranışının karmaşıklığı ile ilgilenmemekle eleştirilir

Toplumsal yapıyı açıklamada yukarıda özellikleri sıralanan kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Çatışma Kuramı

Sosyal Alışveriş Kuramı

Yapısal Fonksiyonalist Kuram

Feminist Kuram

Evrimci Sentez Kuramı