Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 15 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kayıt dışı ekonomi niçin  1950’li yıllardan itibaren  göç nedeniyle artmıştır?


1950’li yıllardan itibaren göç edenlerin önemli bir bölümü.  resmi işlerde,  sigortalı olarak çalışabilecek beceriye sahip vasfa sahip olmamalarıdır.

O yıllarda çalışmak için baş vurulacak bir kurum yoktu.

Çocuk işçi oldukları için kayıt altına alınamazlardı.

Nüfus artışı, iç göçler ve çarpık kentleşme.

Gelir dağılımında ki adaletsizlik ve yoksulluk.


2.Soru

  1. Toplumsal ve kültürel değişim
  2. Toplumsal yatay hareketlilik
  3. Sosyal gerilimler

Yukarıda coğrafi hareketlilik ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?


I

I - III

I - II - III

I - II

II - III


3.Soru

İki olgun bireyin cinsel ilişkilerinin toplum tarafından onaylanması ve kabullenilmesi sürecine ne ad verilir?


Evlilik

Aile

Nişanlılık

Sözlülük

Tanışma


4.Soru

Homans’ın psikoloji içinde toplumsal yapıyı açıklarken önermelerinden yararlandığı kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?


Pavlov

Skinner

Bandura

Weber

Freud


5.Soru

Okullara kayıtlı çocuk sayısının, okul çağında olan toplam nüfusa bölünmesiyle aşağıdakilerden hangisi elde edilir?


MEB bütçesinin GSMH içerisindeki oranı

Eğitime katılım oranı

Okullaşma oranı

Okuryazar oranı

MEB bütçesinin konsolide bütçe içerisindeki oranı


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eğitime yapılan kamu harcamaları açısından eğitime en az kamu kaynağı ayıran OECD ülkesidir?


Afganistan

Arabistan

İngiltere

Çin

Türkiye


7.Soru

“Kaba doğum hızı, ……….. nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Kaba ölüm hızı ise ….…… kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eder.”

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki ikililerden hangisi gelmelidir?


100-100

100-1000

1000-100

10-1000

1000-1000


8.Soru

Amaçlarımızı ve davranışlarımızı belirlemede bize neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söyleyen standartlar aşağıdakilerden hangisidir?


Normlar

Değerler

İnançlar

Gelenekler

Semboller


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anlam ifade etmekten daha çok, anlam yaratma kapasitesi sağlar?


Normlar

Dil

İnançlar

Değerler

Semboller


10.Soru

Eğitim sürecinin ürünü olan kültür aşağıdakilerden hangisidir?


Bilim alanındaki kültür

Estetik alandaki kültür

Beşeri alandaki kültür

Maddi alandaki kültür

Biyolojik alandaki kültür


11.Soru

Toplumsal onuru temsil eden ve toplumsal tabakalaşmada çok önemli yere sahip olan aşağıdakilerden hangisidir?


Sınıf

Statü

Bir örgüte üye olma

Meslek

Ekonomi


12.Soru

Belli bir sınıfa özgü alışkanlıklar, davranış kalıpları ve zihniyet örüntülerini içeren, o sınıfın bireylerinde görünen bir kültürel bir kalıba karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Norm

Stereotip

Habitus

İnanç

Değer


13.Soru

Eğitimde uzun vadeli planların eksikliği ve istikrar sorununun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Fırsat eşitsizliği

Öğretmen yetiştirme ve istihdam sorunu

Alt yapı sorunu

Sınav sistemine endeksli öğretim

Eğitimde siyaset üstü düzenleyici bir kurumun olmaması eğitimde uzun vadeli planların eksikliği ve istikrar sorununun en önemli sebebidir


14.Soru

  1. Karma ekonomilerde devlet ekonomide aktif olarak yer alır. Üretici olarak sistemin içindedir.
  2. Karma ekonomilerde özel mülkiyet söz konusudur.
  3. Karma ekonomilerde belirleyici olan güç devlettir.
  4. Karma ekonomilerde devlet, ekonomik ilişkilerin yönünü belirler, rehberlik eder.

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri karma  ekonominin sahip olduğu özellikler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

II ve III

Hiçbiri

Hepsi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı açıklayan kuramlardan biridir?


Tip kuramı

Nesne ilişkileri kuramı

Kaos kuramı

Çatışma kuramı

Benzeşim kuramı