Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik sermaye ile ilgilidir?


Dil

Eğitim

İletişim

Sosyal bağlar

Maddi kaynaklar


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Murdock’a göre ailenin dört temel işlevinden biri değildir?


Cinsellik

Üreme

Eğitim

Ekonomik dayanışma

Sosyalleşme


3.Soru

Türkiye'de toplumsal yapı üzerine yapılan ilk çalışmalar kimler tarafından gerçekleştirilmiştir?


Ziya Gökalp-Behice Boran

Ziya Gökalp-Nihat Nirun

Ziya Gökalp-Niyazi Berkes

Ziya Gökalp-Prens Sabahattin

Ziya Gökalp-İbrahim Yasa


4.Soru

Kentli olmak toplumsal tabakalaşmada daha üst bir statü simgesini temsil etmesi göç için hangi tip nedendir?


Dış neden

İç neden

Sosyo-psikolojik neden

İtici neden

İletici neden


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nde bugün kullanılmakta olan alfabeye gelinceye kadar Türkler’in kullandığı alfabelerden biri değildir?


Yunan

Görtürk

Latin

Arap

Uygur


6.Soru

Aşağıdakilerden hangileri toplumsal yapının parçaları arasında yer alır?

 1. Toplumsal statü
 2. Toplumsal ağ
 3. Kültür
 4. Toplumsal rol


I ve II

I ve III

II, III ve IV

III ve IV

I, II, III ve IV


7.Soru

Karı-Koca ve evlenmemiş çocuklardan meydana gelen aile tanımlaması aşağıdakilerden hangisidir?


Çekirdek aile

Geniş aile

Birleşik aile

Dar aile

Karmaşık aile


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  eğitimin bugünkü sorunlarının yapısal nedenlerinden en önemlisidir?


Maddi yetersizlikler

Politik karışıklıklar

Sosyal yetersizlikler

Eğitimde düzenleyici bir siyaset üstü bir kurumun olmaması

Eğitimde düzenleyici bir uluslararası kurumun olmaması


9.Soru

 

- Türklerin kullandığı ikinci alfabedir.

- 3'ü ünlü 15 ünsüz olmak üzere 18 harften oluşmaktadır.

-Bu alfabe ile yazılmış en eski metinler 9. yüzyıl sonlarına aittir.

Yukarıda özellikleri verilen alfabe aşağıdakilerden hangisidir?


Uygur alfabesi

Göktürk alfabesi

Arap alfabesi

Latin alfabesi

Kiril alfabesi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir?


Toplam doğurganlık hızı

Normal doğum hızı

Sağlıklı doğum hızı

Kırsal doğurganlık hızı

Kaba doğum hızı


11.Soru

"Kişilerin ve şirketlerin mülkiyet edinme, satma ve bunları devretme haklarının yasal güvence altında olmasıdır." tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?


Piyasa ekonomisi

Özel mülkiyet

Takas ekonomisi

Girişim özgürlüğü

Serbest Fiyat Politikası


12.Soru

Toplumsal yapıyı açıklamada toplumdaki bütünleşme, değerler, normlar, durağanlık, düzen ve konsensus üzerine odaklanan ve T. Parsons ve R. K. Merton’ın başlıca temsilcisi olduğu kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal Alışveriş Kuramı

Yapısal Fonksiyonalizm

Çatışma Kuramı

Evrimci Sentez Kuramı

Yapısal İnşacı Kuram


13.Soru

Hane halkıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Hane halkı bireyleri arasında akrabalık ilişkisi olmak zorundadır

Hane halkı aynı konutta yaşarlar

Hane halkı temel ihtiyaçlarını birlikte karşılar

Hane halkı bir veya birden fazla kişi olabilir

Hane halkı bireyleri, hane halkı hizmet ve yönetimine iştirak ederler


14.Soru

Sınıfsal konumuna bakılmaksızın, herkesin yetenek ve becerileri ölçüsünde yarışabileceğini öngören liberal ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Eğitim hakkı

Yetenek ideolojisi

İşlevselci yaklaşım

Habitus

Fırsat eşitliği


15.Soru

2016 yılında yıllık nüfus artış hızı ne kadardır? 


%7,7

%11,3

%13,5

%14,1

%18,5


16.Soru

Kente göçün en önemli aktörü aşağıdakilerden hangisidir?


İmparatorlukların yıkılması

Sağlık sistemindeki gelişmeler

Kitle iletişim araçları

Sanayileşme

Nüfus artışı


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültür sözcüğünün kullanım alanlarından biri değildir?


Bilimsel alanda

Günlük dilde ve beşeri alanda

Ekonomik alanda

Estetik alanında

Teknolojik ve biyolojik alanda


18.Soru

"Çekirdek aileye geçişte temel etmenin, ailedeki nüfus baskısı ile birlikte ebeveynlerin karar vericiliğinin nüfussal olay bağlamında değişmemesi, ailede yükselen rol çatışmaları sonucu evli oğlun aile mülkünden bağımsız “ücretli iş” bulma olanağını araması sonucu olmuştur." diyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?


F. Özbay

S. Timur

M. Peker

E. Özkalp

Ö. Sayın


19.Soru

 1. Türkiye’de 2 çocuk sahibi olma normunun yerleşmesi sürecinde 1 veya 2 çocuklu çekirdek ailelerin yaygınlığı artarken; 3 ve daha fazla çocuklu ailelerin yaygınlığı azalmıştır.
 2. Türkiye'de nüfusun büyük bir çoğunluğunun yaşadığı kentlerde tek kişilik ya da tek ebeveynli aileler bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
 3. Türkiye'de dağılmış ailelerin yaygınlığı ciddi biçimde artmıştır.

Türkiye'de aile yapısının gösterdiği değişime ilişkin olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnız II


20.Soru

 1. CHP’nin en temel politikalarından birisini devletçilik oluşturdu. Dönemin devlet zihniyeti, ekonomik kalkınma ve modernleşmenin devlet eliyle gerçekleştirilebileceği düşüncesindeydi.
 2. Güçlü bir özel sektör yoktu. Özel sektörün elindeki sermaye birikimi yetersizdi. Bu bağlamda özel sektörün, o dönem için güçlü bir belirleyiciliği söz konusu değildi.
 3. Bankacılık ve finans sistemi de güçlü değildi. Yani güçlü bir özel sektörün belirleyiciliğini oluşturacak kurumsal alt yapı zayıftı.
 4. Ekonomik açısından çok kötü bir görüntü söz konusuydu. Devlet, kendi belirleyiciliğinde bir ekonomik kalkınmayla, kaynakların verimsiz alana yönelmesini engellemek istiyordu.

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri 1923-1950 döneminde devletin ağırlıkta olduğu ekonomi politikalarının izlenmesinin nedenleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

II ve IV

Hiçbiri

Hepsi