Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 18 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir grup ya da toplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları oyuna ne denir?


Toplumsal statü

Toplumsal rol

Toplumsal sınıf

Toplumsal grup

Toplumsal kurum


2.Soru

Türkiye’deki aile dönüşümünü “Çekirdek aileye geçişte temel etmen, ailedeki nüfus baskısı ile birlikte ebeveynlerin karar vericiliğinin nüfussal olay bağlamında değişmemesi, ailede yükselen rol çatışmaları sonucu evli oğlun aile mülkünden bağımsız “ücretli iş” bulma olanağını araması sonucu olmuştur.” diyerek açıklayan ve yapısalcı-işlevselci kurama itiraz eden araştırmacı kimdir?


M.Peker

İ. Yasa

M. Kıray

F.Özbay

Ö. Sayın


3.Soru

Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim tarihinde ikili yapıya son veren kanun aşağıdakilerden hangisidir?


Türk Medeni Kanunu

Türk Ceza Kanunu

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Kabotaj Kanunu

Soyadı Kanunu


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TÜİK verilerine göre boşanma nedenlerinden biri değildir?


Çocuk olmaması

Madde bağımlılığı

Bebek ölümü

Terk etme/terk edilme

Hırsızlık


5.Soru

Çatışmacı bakış açısına sahip araştırmacıların, hem bütünsel olarak toplum hem de aile düzeyinde uyum, düzen, denge ve istikrara vurgu yapması, aile içi çatışma ve gerginlikleri gözden kaçırmakla eleştirdiği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Çatışmacı yaklaşım

Evrim yaklaşımı

Etkileşimci yaklaşım

İşlevselci yaklaşım

Postmodern yaklaşım


6.Soru

“……………….. kurama göre eğitim, mevcut toplum değerlerinin korunması ve sürdürülmesini sağlayan bir toplumsal kurum iken …………………… kuramda eğitim; toplumsal, ekonomik ve politik düzenin bir parçası olarak toplumda var olan eşitsizlikleri yeniden üreten ve meşrulaştıran bir kurumdur.”

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi iki kuram gelmelidir?


İşlevselci-Marksist çatışmacı

Marksist çatışmacı-İşlevselci

Yapısalcı-İşlevselci

İşlevselci-Yapısalcı

Yapısalcı-Marksist çatışmacı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangileri Türkiye'de eğitim sisteminin sorunları arasındadır?

I. Fiziksel altyapı ve donanım

II. Okullaşma düzeyinin düşüklüğü

III. Eğitimde fırsat eşitsizliği

IV. Eğitim fakültelerinin sayıca az olması

V. Ders kitaplarının ezberci niteliği


I, II, III ve V

II, III ve IV

II, IV, V

III ve IV

III, IV ve V


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapının parçalarından biridir?toplumsal bağlılık

toplumsal aidiyet

toplumsal sınıf

toplumsal mutabakat

toplumsal kabul


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hofstede’nin 4 temel kültürel boyutuna daha sonra beşinci olarak eklenmiştir?


Bireycilik ve toplulukçuluk

Kadınsı ve erkeksi değerler

Güç mesafesi

Uzun erimli yönelme

Belirsizlikten kaçınma


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin toplumsal bir olgu olarak ele alındığı mekânlar olmaktan çıkartılıp, tek boyutlu yani sadece sermayenin “etkinlik/kârlılık” iş yaptığı “ekonomik mekânlar” hâline getirilme riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir?


Anaokulları

İlkokullar

Liseler

Üniversiteler

Ortaokullar


11.Soru

Bir kadının evlenmeden veya sürekli bir ilişkisi olmadan çocuk sahibi olmasını %80 gibi rekor bir oranla onaylayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Fransa

Hollanda

Polonya

İspanya

Lüksemburg


12.Soru

Bilginin piyasada alınıp satılan bir ticari meta hâline gelmesine sebep olan kavram aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Merkezileşme

Bürokratikleşme

Küreselleşme

Özelleştirme

Yerelleşme


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplumu uyum içinde bir organizma olarak gördüğünden, eğitimi de bu toplumsal uyumu ve düzeni devam ettirip pekiştirecek kuralların ve değerlerin aktarılmasının hayati bir öneme sahip olduğu bir süreç olarak görür?


İşlevselci Kuram

İşbirlikçi Kuram

Çatışmacı Kuram

İşbirlikçi Kuram

Sosyal Kuram


14.Soru

Bourdieu’ya göre orta sınıfların çocuklarının başarı oranları, işçi sınıfı çocuklarınkinden daha yüksektir. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebepleri arasında yer almaz?


Egemen kültürde toplumsallaşmışlardır.

Önceki beceriler ve önceki bilgi önemlidir.

İşçi sınıf kültürü, egemen kültüre daha yakındır.

Okul eğitiminin başarısı daha önceki yıllara bağlıdır.

Sınıfta aktarılan mesajları çözecek anahtara sahiptirler.


15.Soru

Aşağıdaki illerden hangisi ortaöğretimde en düşük okullaşma oranına sahip iller arasında değildir?


Ağrı

Muş

Şanlıurfa

Şırnak

Eskişehir


16.Soru

Osmanlı Devleti’nin ciddi anlamda eğitimle ilgilenmesi, eğitim üzerinde bir devlet politikası yürütmesi  Avrupa karşısında alınan savaş yenilgileri sonucunda gündeme gelmiştir. Bu yenilgiler sonucunda  “nizam-ı cedid” adıyla başlatılan reform hareketleri temelde askerî yenilenmeyi hedef almıştı. Bu nedenle “padişah talim ve eğitim alanındaki gereksinimini, yabancı subayları danışman ve eğitimci olarak davet etmek suretiyle karşılamaya çalıştı”. Bu padişah aşağıdakilerden hangisidir?


III. Selim

I. Murad

Abdülmecid

I. Abdülhamit

Kanuni Sultan Süleyman


17.Soru

2016 yılında İstatistiki Bölge birimleri sınıflamasına göre Kaba boşanma hızı hangi bölgede daha çoktur?


Akdeniz

Orta Anadolu

Ege

Güneydoğu Anadolu

Karadeniz


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk sosyoloji yazınında 1985 ve sonrasında toplumsal yapı üzerine çalışma yapan başlıca araştırmacılardan biridir?


Nihat Nirun

Behice Boran

Mübeccel B. Kıray

Korkut Boratav

Ömer Bozkurt