Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bireyler için ev yaşamı, mesleki kariyer elde etme, bireysel hedefler ve özgürlükler arasında bir çatışmanın varlığına vurgu yapan Beck ve Beck’e göre çatışmalar arasında bireyleri bir arada tutan şey nedir?


Saygı

İletişim

Sevgi

Anlayış

Birlikte yaşama


2.Soru

Beşeri sermaye yatırımının temel unsurlarından biri olan eğitim harcamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Emeğin verimliliğini yükselten bir özelliğe sahiptir.

Üretimi ve kişi başına düşen geliri artıran harcamalardır.

Eğitim harcamalarına tahsis edilen kaynak oranında ekonomi gerileyecektir.

Sosyal sorunların ekonomik sorunlar kadar önem taşıdığı, hızlı nüfus artışına sahip ülkelerde, eğitim harcamaları üzerinde bir baskı vardır.

Nüfus artışı, bir yandan insan üzerine yapılan harcamaların ve bu çerçevede eğitim harcamalarının kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.


3.Soru

Toplumun yapısı ve temel değerlerinin korunması bakımından zorunlu sayılan, nispeten sürekli kurallar topluluğudur.

Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Toplumsal kurum

Toplumsal statü

Toplumsal rol

Toplumsal sınıf

Toplumsal grup


4.Soru

"Kişinin çevresini kültürel ve toplumsal olmak üzere iki farklı yapının oluşturduğunu" ileri süren yaklaşımın savunucusu aşağıdakilerden hangisidir?


Spencer

Ginsberg

Nadel

Merton

Gerth


5.Soru

Türkiye’de en fazla okunan sosyolog olma unvanını kime aittir?


Prens Sabahattin

Mübeccel Belik Kıray

Behice Boran

Ziya Gökalp

Nevzad Yalçıntaş


6.Soru

“Eğitim; toplumsal, ekonomik ve politik düzenin bir parçası olarak toplumda var olan eşitsizlikleri yeniden üreten ve meşrulaştıran bir kurumdur.”

Bu tanım aşağıdaki eğitim kuramlarından hangisini ifade eder?


İşlevselci Kuram

Marksist Çatışmacı Kuram

Tip Kuramı

Benzeşim Kuramı

Kaos Kuramı


7.Soru

Türkiye'nin aile yapısına ilişkin olarak aşağıdaklerden hangisi yanlıştır?


Türkiye’de geniş aile oranı kırsal alanlarda kentsel alanlara göre daha yüksektir. 

Ücretli iş bulma olanağının artmış olması Türkiye'de çekirdek ailenin baskın hale gelmesinde bir etkendir. 

Türkiye’de geçmişe oranla sayısal açıdan hane halkı büyüklüğü artmıştır. 

Türkiye'de çekirdek aileler daha yaygındır.

Kentsel alanlarda dağılmış aileler daha yaygındır.


8.Soru

"Kültürün bir bütün ya da bir sistem olduğu söylenir fakat sistemin tanımlanması oldukça zordur. Çünkü kültür bütünüyle maddi, gözlemlenebilir bir şey ya da olgu değildir. " ifadesi kültürün hangi özelliği ile ilgilidir?


Kültür bütünleştiricidir

Kültür bir soyutlamadır

Kültür, ihtiyaçları karşılayıcı ve doyum sağlayıcıdır

Kültür, ideal ya da idealleştirilmiş kurallar sistemidir

Kültür tarihidir ve süreklidir


9.Soru

  1. Türkiye'nin batısında boşanma hızı daha yüksektir.
  2. Türkiye'de en yaygın boşanma nedeni, sorumsuz ve ilgisiz davranmadır.
  3. Türkiye'de boşanma oranı azalma eğilimindedir.

Türkiye'de boşanma olgusuna ilişkin yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenemez?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve III


10.Soru

  1. Anne, baba ve çocukların yanında çok sayıda akrabanın bir arada yaşadığı aile yapısıdır.
  2. İki olgun bireyin cinsel ilişkilerinin toplum tarafından onaylanması ve kabullenilmesi sürecidir.
  3. Üreme ve toplumun üyelerinin bakımı için birincil sorumlulukları paylaşan, kan ve evlilik ya da anlaşmaya dayanan diğer ilişki ya da evlat edinme üzerinden birbirleriyle bağlantılanan insan kümesidir.

Yukarıda tanımları verilen kavramlar hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?


Aile-geniş aile-evlilik

Evlilik-aile-çekirdek aile

Aile-çekirdek aile-geniş aile

Geniş aile-evlilik-aile

Geniş aile-aile-evlilik


11.Soru

“Belli bir sınıfa özgü alışkanlıklar, davranış kalıpları ve zihniyet örüntülerini içeren o sınıfın bireylerinde görünen kültürel bir kalıptır” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Kültürel sermaye

Üst kültür

Habitus

Kültürel miras

Yetenek ideolojisi


12.Soru

Aşağıdaki tanım ve ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Bin kişi başına düşen ölüm sayısı kaba ölüm hızını ifade eder.

Net göç, bir ilin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki farktır. 

Ortalama yaşam süresi bir toplumdaki bireylerin ortalama olarak yaşayacakları süreyi, yaşı gösterir.

Kaba evlenme hızı, bir yıl içinde gerçekleşen tüm evlenmeler o yıl kayıtlara geçen toplam nüfusa bölünüp 1000 ile çarpılarak hesaplanır.

İlk evlenme yaşı ilk evlilikleri için biyolojik yaşı gelmiş bireyleri ifade eder. 


13.Soru

İş yerindeki sorumlulukları ve yükü karşısında, çocuklarına yeterli zamanı ayıramadığını düşünen çalışan bir annenin içinde bulunduğu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Rol çatışması

Statü çatışması

Norm çatışması

Toplumsal sınıf çatışması

Toplumsal yapı çatışması


14.Soru

Birden fazla evliliğin yasak olduğu 5237 Sayılı kanun aşağıdakilerden hangisidir?


Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu

Adlî Tıp Kanunu

Yargıtay Kanunu

Ceza Kanunu


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1945- 1972 yılları arasında Türk sosyoloji yazınında toplumsal yapı ile ilgili çalışma yapan sosyologlardan değildir?


Behice Boran

Mübeccel Belik Kıray

Ömer Bozkurt

Orhan Türkdoğan

Prens Sabahattin


16.Soru

1839’da Tanzimatla başlayan Avrupalılaşma hareketinden sonra kurulan ve yükseköğretim olarak hizmet veren Avrupa tipi laik okul aşağıdakilerden hangisidir?


Mekteb-î iptidaiye

Darülfünun

İdadiye

Rüştiye

Sultaniye


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çatışma kuramına getirilen eleştirilerden birisidir?


En büyük zayıflıklarından biri insan davranışlarının çoğunun alışveriş ile yönlendirildiği şeklindeki temel varsayımdır.

Toplumsal yapının belirleyici unsuru olarak alt yapıya (ekonomik ilişkileri) esas önemi vermesi, siyasal, hukuksal, felsefi, dinsel ve edebi alanları içine alan üst yapıyı ihmal etmesidir.

Soyut ve mükemmel bir sistem nosyonunu bile kabul etmekten çekinmesidir.

Her ne kadar toplumsal yapıyı biçimlendirmede, ideoloji ve bilginin geçmişte olduğundan daha fazla rol oynadığı gözlemlense de o böyle bir olasılığı fazla vurgulamama konusunda tedbirlidir.

Sosyolojinin “fazla sosyalleştirilmiş insan kavrayışına” ilişkin eleştiriler almış ve toplumsal çözümlemeye insanı geri getirmede uyarıcı olmuştur.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Kadın, Çocuk ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı” olarak hizmet vermektedir?


Alo 121

Alo 183

Alo 857

Alo 576

Alo 951


19.Soru

“………………………, insanları etkileyen gerçek ilişkiler bütünüdür. ………………………., toplumda sürekli ve örgütlü sosyal ilişkilerin bütünüdür.”

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki ikililerden hangisi getirilmelidir?


Toplumsal yapı-Statü

Toplum-Toplumsal yapı

Toplumsal yapı-Norm

Norm-Statü

Statü-Norm


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, “The Changing Family” isimli çalışmasında ailenin işlevlerini kaybettiğini belirterek, daha önce aile kurumu tarafından yerine getirilen bazı işlevlerin başka kurumlar tarafından ve daha çok da ticari amaçlarla gerçekleştirildiklerine vurgu yapmıştır?


Ogburn

Giddens

Merton

Murdock

Parsons