Uluslararası İlişkilere Giriş Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası’nın 2016 verilerine göre Dünyanın en büyük 100 ekonomisi arasındaki 31 ülkeden biri değildir?


Endonezya

Portekiz

Türkiye

Çin

Yunanistan


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmede önemli tarihsel olaylar arasında yer alan Arap Baharı için söylenemez?


Arap Baharı olayları 2001 yılında Tunus’ta başlamıştır 

Arap Baharı, Ortadoğu ülkelerinde demokratikleşme talebi sonucunda ortaya çıkmış olan toplumsal harekete verilen genel isimdir

Arap Baharı olayları 2010 yılında Tunus’ta başlamıştır 

Arap Baharı, Tunusta bir kişinin işsizlik, yozlaşma ve yüksek enflasyon gibi sorunları protesto etmesi esnasında kendini ateşe vermesi sonucu başlamıştır

Tunusta'ki olaylı protestolar, bazı Arap ülkelerinin hükümetlerinin devrilmeleri ile sonuçlanmıştır


3.Soru

Başta bağımsız devletler olmak üzere, uluslararası toplum üyelerinin birbirleri ile olan ilişkilerinde uymak zorunda oldukları hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?


Dış politika
Uluslararası ekonomi
Uluslararası hukuk
Uluslararası ilişkiler
Uluslararası sistem

4.Soru

Küreselleşmenin yaygınlaşma ve derinleşme gibi özelliklerinin saniyeler içinde dünyaya yayılması hangisiyle açıklanır?


Yaygınlaşma
Derinleşme
Yakınlaşma
Hızlanma
Adaletsizlik

5.Soru

Güç kavramıyla ilgili aşağıdaki ibarelerden hangisi yanlıştır?  


Güç, bir aktörün diğer aktöre bir şey yaptırma kapasitesidir 
Güç sayesinde, bir aktör diğer aktörü yapacağı bir şeyden caydırabilir
Güç kullansa bile, bir aktör diğer aktöre kendi iradesi dışında bir şey yaptıramaz 
Askeri kapasite, sert gücün unsurudur  
Kültürel ve diplomatik ilişkiler, yumuşak gücün unsurlarıdır 

6.Soru

Modern ve ulus devlet temelli uluslararası ilişkilerin başlangıcı sayılan antlaşma hangisidir?


Vestfalya Antlaşması
Flandra Antlaşması
Hollanda Anlaşması
Cenevre Antlaşması
Virginia Antlaşması

7.Soru

Soğuk savaş, nasıl bir savaştır?


siyasi, ekonomik ve askeri
ekonomik, kültürel ve askeri
kültürel, ticari ve ideolojik
siyasi, askeri ve bölgesel
bölgesel, kültürel ve ticari

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diğerleriyle aynı kavramsal çerçevede açıklanamaz? 


El Kaide
Dünya Ticaret Merkezi 
Dünya Çalışma Örgütü
11 Eylül
Terörizm  

9.Soru

Sömürgecilik ne zaman ve nasıl başlamıştır?


16,yüzyılda, coğrafi keşiflerle başlamıştır.
15.yüzyılda, işgallerle başlamıştır.
18.yüzyılda, endüstri devrimiyle başlamıştır.
14.yüzyılda, savaşlarla başlamıştır.
15.yüzyılda, Rönesansla başlamıştır.

10.Soru

Uluslararası ilişkilerin arka planını oluşturan siyasal, ekonomik ve sosyal olayların bütünü aşağıdakilerden hangisini tanımlar?


Egemen Devletler Sistemi

Westphalia Sistemi

Uluslararası Sistem

Modern Devlet sistemi

BM Sistemi


11.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri uluslararası ilişkileri anlama ve açıklama sürecinde dikkate alınması gereken önemli noktalardandır? 

I. Hükümetlerin dış politikaları ile Uluslararası ilişkiler karıştırılmamalıdır.

II. Uluslararası ilişkiler, uluslararası ekonomi ve uluslararası hukuk alanlarını içermektedir.

III. Uluslararası ilişkiler “küreselleşme” kavramından etkilenmiştir.


Yalnız I 

Yalnız II 

I ve II 

I ve III 

I, II ve III 


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Batı Bloku’nu oluşturan ülkeler arasında yer almaz?


Kanada

Japonya

Macaristan

Avustralya

Yeni Zelanda


13.Soru

I. Uluslararası Para Fonu

II. Dünya Bankası

III. Birleşmiş Milletler
IV. Dünya Ticaret Örgütü

Yukarıdakilerden hangileri dünya ekonomisini düzenlemek amacıyla kurulan örgütlerdir?


I ve II

II ve III

III ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi idealizmin hareket ettiği temel noktalar arasında yer almaz?


Uluslararası ilişkiler çıkar temelinde olduğu kadar işbirliği temelinde de hareket edebilecek ilişkilerdir
Güç sadece askeri kapasiteyi içerir
Güvenlik devletin temel çıkarı olmakla birlikte, devletler işbirliği yoluyla da güvenliklerini güçlendirebilirler
Birbirlerine güvenmeyen ve şüpheyle yaklaşan devletler, uluslararası örgütlerin yarattığı platformlarda tartışarak birbirlerine güvenebilirler
Devletlerarası işbirliğinin simgesi olan uluslararası örgütler, devletler tarafından kurulsalar da tarihsel süreç içinde, yarattıkları değerler ve davranış biçimleriyle, devletleri etkileme olanağına sahiptirler.

15.Soru

Feodal bağlılıklardan merkezileşmiş siyasal üniteler olarak devletin egemenlik ilkesinin hakim olduğu bir uluslararası ilişkiler sistemine geçiş hangi antlaşmanın sonucu olmuştur?


Westphalia
Berlin
Viyana
Alsace Lorraine
Venedik

16.Soru

Devletlerin birbiri üzerinde kendi çıkarlarını koruma amacıyla, güç veya zor kullanmadan, kültür, eğitim, yatırım, dış politika ve siyasi değerleri ve kurumları kullanarak, diğerlerine istediğini yaptırabilme kapasitesi neyi ifade eder?


Sert Güç

Orta Güç

Büyük Güç

Yumuşak Güç

Gevşek Güç


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Ulus-devletin belirli bir toprak parçası üzerindeki egemenliğinin sorgulanmaya başlanması nedenlerinden birisi değildir?


Ulusal Ekonomi
Uluslararası kuruluşlar
Ulaşım ve iletişim
Küresel risk
Küresel adalet

18.Soru

Bağımsız devletler, uluslararası örgüt ve kuruluşlar arasındaki ekonomik ilişkiler ile ekonomik uygulamalar bütününe ne ad verilir?


Uluslararası ekonomi
Serbest ticaret anlaşması
Gümrük birliği
Damping
Merkantalizm 

19.Soru

Bugün ekonomik refah ile eğitim ve sağlık olanaklarının ülkeler ve insanlar arasında adil bir biçimde paylaştırılmadığı bir dünyada yaşamakta ve küresel ölçekte yaşanan bu sorun nasıl isimlendirilmektedir?


Küresel Kalkınma Sorunu

Küresel Isınma Sorunu

Küreselleşme Sorunu

Küresel Nüfus Sorunu

Küresel Adalet Sorunu


20.Soru

Varşova Paktı hangi yılda sona ermiştir?


1952
1955
1989
1991
1994