Uluslararası İlişkilere Giriş Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 18 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Az gelişmiş ülkelerdeki fakirliğin en önemli nedeninin sömürgecilik olduğunu ileri süren siyasal ekonomik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 


Liberalizm
Bağımlılık 
Ekonomik milliyetçilik
Merkantilizm
Realizm 

2.Soru

İlk AB başkanı hangi ülkedendir?


Yunanistan

Belçika

Romanya

Sırbistan

Türkiye


3.Soru

Liberal Bakış Açısının kökleri olarak Kabul edilen kitap ve yazarı, aşağıdaki hangi eşleşmede doğru verilmiştir?


David Ricardo - Siyasal İktisat ve Vergilendirme

Adam Smith -Milletlerin Zenginliği

Immanuel Wallerstein - Görünmez El

Jean Baptiste Colbert -Ekonomik Örgütlerin Rolleri

Frederich Engels - Piyasa,Devlet ve Toplum 


4.Soru

AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) hangi yılda kurulmuştur?


1970
1960
1959
1950
1969

5.Soru

Avrupa'da 1815 - 1914 döneminde büyük çapta ve etkileyici bir savaş olmaması nedeniyle ve aynı dönemde endüstri devriminin etkisiyle de öne çıkan unsur nedir?


Almanya, Avusturya ve Rusya İttifakı
Bismark'ın İttifak sistemi
Viyana Kongresi
Emperyalizm
Mutlakiyetcilik

6.Soru

Aşağıdakilerinden hangisi yalta konferansı sırasında dönemin 5 büyük ülkesi olarak kabul edilen kendilerine veto hakkı verilen ülkelerden biri değildir?


Fransa

Çin

ABD

SSCB

Almanya


7.Soru

“…ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet, ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her şahıs..” tanımlaması hangi kavram için kullanılmaktadır?


Mülteci

Kaçak

Sığınmacı

Muhacir

Göçmen


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi IBM’in çalışma alanlarından biri değildir?


Bilgisayar

Sunucu servisleri

Servis hizmetleri

Enerji

Yazılım


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, küreselleşme sürecinin önemli aktörlerinden ulus ötesi sermayeyi bir araya getiren “Çok Uluslu Şirketler”e örnek olarak verilemez?


Yeşil Barış

IBM

Facebook

Shell

Apple


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi BRIC ülkelerinden birisi değildir?


İran

Çin

Rusya

Brezilya

Hindistan


11.Soru

Hızla küreselleşen pazarda yer edinebilmiş, “internet devleri” diye de adlandırılan çok uluslu sermayeşirketlerine bir örnek GAFAM kısaltması ile toparlanan şirketlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu şirketlerden biri değildir?

 


Google

 

Amazon

 

Facebook

 

Twitter

 

Microsoft


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası politik ekonomiye bakış açılarından biridir?


Adams Bakış Açısı

Merkantilist Bakış Açısı

Pozitivist Bakış Açısı

Yorumcu Bakış Açısı

Bağımlı Bakış Açısı


13.Soru

Berlin Duvarı ne zaman yıkılmıştır?


3 Ekim 1990
9 Kasım 1989
7 Haziran 1999
28 Kasım 1995
20 Eylül 1985

14.Soru

Ulus devlet kavramının ilk adımları hangi ülkede atılmıştır?


İspanya

İtalya

İngiltere

Fransa

Rusya


15.Soru

Hangisi Birleşmiş Milletler örgütüne bağlı kuruluşlardan biri değildir?


FAO
IMF
ILO
WTO
NATO

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ekonomik Buhran’a neden olan unsurlardan değildir?


Devletlerin ekonomiye artan müdahaleleri

Serbest dış ticarette artan korumacı politikalar

Artan işsizlik oranları

Talep daralması

İthalat hem de ihracat rakamlarının yükselmesi


17.Soru

29 Aralık 1945’te kurulan, amacı uluslararası parasal işbirliğinin teşvik edilmesi, uluslararası ekonomide likidite sağlanması ve uluslararası ticaretin geliştirilmesi olan, üye ülkelerin ödemeler bilançosu açıklarını azaltmada onlara yardımcı olan,  bunun için gelirlerinden daha fazla giderleri olduğu için ödeme dengesi problemi yaşayan ülkelere, kredi yolunu açan uluslararası örgüte ne ad verilir?


NATO

Dünya Bankası  

İMF

Uluslararası Kalkınma Birliği

Birleşmiş Milletler


18.Soru

Avrupa insan hakları mahkemesi hangi tarihte nerede kurulmuştur?


Strazburg 1959

Paris 1959

Milano 1968

Londra 1955

Amsterdam 1961