Uluslararası Politika 1 Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Klasik Realizme göre,  barış ve istikrar için en uygun sistem aşağıdakilerden hangisidir?


Tek kutuplu sistem

İki kutuplu sistem

Üç kutuplu sistem

Çok kutuplu sistem

Güç denge sistemi


2.Soru

Klasik realistlere göre anarşi ne anlama gelmektedir?


Uluslararası sistemde kaos yaşanması
Uluslararası sistemde belirli bir düzenin olmaması
Uluslararası sistemde devletlerin üzerinde bir otoritenin olmaması
Devletler arasında politik ve hukuki eşitsizliğin varlığı
Devletler arasında terör eylemlerinin artması

3.Soru

Latin Amerikadaki kolonilerini kaybeden Avrupanın büyük güçleri 1840-1860 arası dönemde kayıplarını hangi bölgeyi sömürgeleştirerek kapattılar.


Orta Amerika
Uzakdoğu
Kuzey Amerika
Avustralya
Ortadoğu

4.Soru

Westphalia Antlaşması hangi savaştan sonra imzalanmıştır?


Yüz Yıl Savaşları  
 I. Dünya Savaşı   
 Otuz Yıl Savaşları   
II. Dünya Savaşı 
Kırım Savaşı 

5.Soru

Klasik Liberal teoride birey siyasi hayatta önceliğe sahiptir. Devlet ise, bireylerin özgürce yaşayabilecekleri istikrarlı siyasi, ekonomik ve
sosyal bir ortam yaratmakla yükümlüdür. Bu konuya vurgu yapan en önemli düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Immanuel Kant

Adam Smith

David Ricardo

John Locke

Hugo Grotius


6.Soru

Realizm ve İdealizme göre uluslararası politikanın yegâne aktörü aşağıdakilerden hangisidir?


Uluslararası örgütler

Devlet 

Bireyler

Çokuluslu Şirketler

Baskı grupları


7.Soru

Aşağıdaki ulusal kurtuluş hareketleri ve terör örgütleri hakkında söylenenlerden hangisi doğrudur?


Ulusal kurtuluş hareketlerinin tüm eylemleri meşrudur.

Ulusal kurtuluş hareketleri hukuki nitelik kazanmış bir statü değildir.

Ulusal kurtuluş hareketi sömürgecilik kavramı ile ilgilidir.

Terör örgütlerinin yaptığı eylemler ulusal kurtuluş hareketlerinin eylemleri ile benzerlik göstermez.

Terör saldırıları sadece fiziksel olarak yapılır.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  diplomatların akredite oldukları devletlerde yargı bağışıklığına sahip olmaları gerektiğini öne sürmüştür?


Niccolo Machiavelli

Friedrich von Hayek

Hugo Grotius 

Abraham de Wicquefort

François de Callieres


9.Soru

Sosyal İnşacılara göre sisteme hakim olan fikirler ve normlar ışığında iş birliği ve dostluğun hakim olduğu kültür türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kantiyen kültür

Popüler kültür

Lockeyan kültür

Maddi kültür

Hobezyen kültür


10.Soru

Realistlere göre uluslararası politikada bir devletin kazancının otomatik olarak diğer devletin kaybı olması olgusu nasıl nitelendirilir?


Çok değişkenli oyun
Tek değişkenli oyun
Savaş ilanı
Sıfır toplamlı oyun
Sonuçsuz oyun

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir güç kaynağı değildir?


Gayrisafi Milli Hâsıla
Askeri güç
Nüfus
Toprak
Coğrafya

12.Soru

ABD’nin Japon limanlarını ticarete açma baskısı da bu ülkede iki yüzyılı aşkın bir süredir devam eden hangi Şogunluğu’nun yıkılmasına neden olmuştur?


Tiluniwa

Takinaka

Tolunya

Tokugawa

Tiginava


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi klasik realistlerin bir devletin uzun dönemde gücünü artırmak için kullanabileceği öğeler olarak tanımladığı güç kaynaklarından biri değildir?


Coğrafya
Gayri safi milli hâsıla
Askeri güç
Nüfus
Doğal kaynaklar

14.Soru

Uluslararası sistemde iki güçlü devlet ve o iki devletin çevresinde kümelenmiş değişik güç düzeylerinde devletlerin bulunduğu sisteme ne ad verilir?


Tek Kutuplu Sistem

Gevşek Çift Kutuplu Sistem

Sıkı Çift Kutuplu Sistem

Yeni Dünya Sistemi

Güç Dengesi Sistemi


15.Soru

"Devletler güvenlik ikileminin ortaya çıkmasını önlemek ve daha güvenli bir ortam yaratmak için daha ılımlı politikalar izlemelidir" görüşünü savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Savunmacı realizm
Neoklasik realizm
Klasik realizm
Saldırgan realizm
Yenilenmiş realizm

16.Soru

Klasik Liberal teorinin çıkış noktası nedir?


Daha modern bir dünya inşası.

Birey ve bireyin özgürleşmesi.

Ekonominin güçlendirilmesi.

Demokrasinin getirilmesi.

Herkes için eşitlik anlayışı.


17.Soru

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi "insan insanın kurdudur" sözüyle devlet öncesi doğa durumunu bir savaş durumu olarak tasvir etmiştir?


John Locke

Niccolo Machiavelli

Jean Jacques Rousseau

René Descartes

Thomas Hobbes


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası politikada realist düşüncenin tartışıldığı klasik eserlerden biri değildir?


Kanunların Ruhu
Leviathan
Peloponnesian Savaşı
Prens
Savaş Sanatı

19.Soru

Devlet Üzerine Altı Kitap isimli eserinde egemenlik kavramını ilk kez tanımlayan siyaset filozofu aşağıdakilerden hangisidir?


Hugo Grotius

Thomas Hobbes

John Locke

 Max Weber

Jean Bodin


20.Soru

Sınırları belirlenmiş bir ülke üzerinde, yerleşik bir insan topluluğunun egemenlik yetkisine sahip bir iktidar tarafından yönetilmesi ile ortaya çıkan politik kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Millet
Devlet
Klan
Sendika
Cemiyet