Uluslararası Politika 1 Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ulusal güvenlik sorunlarına yönelik teorik yaklaşımlardan hangisi, kendine yardım ilkesi gereği, her devletin kendi güvenlik ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilecek kadar güçlü olması gerektiğini savunur?


Realist Güvenlik Anlayışı

Liberal Güvenlik Anlayışı

Güvenlik Topluluğu

Kopenhag Ekolü ve Güvenlik

Sosyal İnşacı Güvenlik Yaklaşımı


2.Soru

İngiltere’de Cromwell Dönemi aşağıdaki hangi tarihleri kapsamaktadır?


1640 - 1651
1618 - 1638
1920 - 1926
1724 - 1734
1636 - 1655

3.Soru

Bir devletin güvenliğini sağlamak için geliştirdiği tüm askeri önlemlerin diğer devletlerin de tehdit algılarında değişiklikler yaratacağını ileri süren teori hangisidir?


Bağımlılık teorisi

Güvensizlik teorisi

Güvenlik ikilemi

Sosyal inşacı güvenlik yaklaşımı

Oyun teorisi


4.Soru

İttifaklarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


Üye ülkelerin güvenliğini arttırırlar.

Saldırganları caydırma işlevi görürler.

Bir saldırı anında üyelerin savunma güçlerini arttırırlar.

Üye devletin düşmanı ile o ülkenin üye olduğu ittifak arasında iş birliği sağlarlar.

Düşmanın yalnızlaştırılması amacına hizmet ederler.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi her devletin diğer devletlerin güvenliği için aktif rol oynayacağı bir küresel güvenlik sistemini ifade eder?


Ulusal güvenlik

insan güvenliği

Kolektif güvenlik

Toplumsal güvenlik

Bölgesel Güvenlik


6.Soru

Otuz Yıl Savaşlarını sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


Sevr

Bucaş

Villa cousti

Westphalia

Nöyyi


7.Soru

NATO’nun 24 Mart 1999 tarihinde, Sırpların Kosovalı Arnavutlara karşı girişmifl olduğu şiddet eylemlerini durdurmak amacıyla Sırbistan’a karşı başlatmış olduğu hava saldırısı, uluslararası sistemde hangi duruma örnek teşkil etmektedir?


Otoritenin örgütlenmesi

Açlıkla mücadele

Güç ilişkileri

Askeri blokların ayrışması

Soğuk savaş


8.Soru

Bir sistemin en önemli özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Düzenlilik - Tahmin edilebilirlik

Karmaşa - Belirsizlik

Anlamlılık - İktidar alanı

Çok boyutluluk - İndirgenemezlik

Şüphecilik - Karar verilemezlik


9.Soru

Diplomasinin evrimi açısından özel bir öneme sahip olan  ilk barış antlaşması hangisidir? 


Versay barış antlaşması

Saint-Germain antlaşması

Trianon antlaşması

Kadeş antlaşması 

Brest-Litovsk antlaşması


10.Soru

İkinci dünya savaşından sonra Soğuk Savaş olarak adlandırılan ve ekonomik ve siyasi çekişmeyi tanımlayan çekişmenin tarafları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?


Almanya - Rusya

Fransa - Rusya

Sovyetler Birliği - İngiltere

Sovyetler Birliği- ABD

japonya- ABD


11.Soru

Bir tehdidin daha ortaya çıkmadan yok edilmesine yönelik olarak başlatılan savaşa ne ad verilir?


Soğuk savaş

Önleyici savaş

Nükleer savaş

Güç gösterisi

Güç yoğunluğu


12.Soru

Devlet ve hükümet başkanlıkları düzeyinde gerçekleşen çok taraflı diplomasiye ne ad verilir?


İkili diplomasi

zirve  diplomasisi

Parlamenter diplomasi

Çok taraflı diplomasi

Üçüncü taraf diplomasi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ahde vefa, diğer bir deyişle tarafların anlaşma hükümlerine sadık kalmaları gerektiği ilkesidir?


Pacta sund servanda

Primus inter pares

Casus belli

Legate ve nuntius

Ad hoc elçilik


14.Soru

“ikiye katlamak” anlamındaki “diploma” sözcüğü hangi dilden türetilmiştir?


Almanca 

Yunanca

İngilizce

Fransızca

Rusça


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  günümüz sisteminin oluşumuna katkıda bulunan uygarlıklardan değildir? 


Antik Yunan

Emperyal Çin

Roma imparatorluğu

Orta Çağ Avrupası

Asya


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletlerin dış politikalarını etkileyen sistemik faktörler arasında yer almaktadır?


Medya

Ulusal özellikler

Baskı grupları

Ülkenin sahip olduğu siyasi sistem

Uluslararası ekonomik sistemin yapısı


17.Soru

Bağdat Paktı hangi yıl kurulmuştur?


1957

1950

1949

1955

1951


18.Soru

Hindistandaki İngiliz egemenlğini sonlandırmak amacıyla Mahatma Gandhi tarafından geliştirilen protesto yöntemine ne ad verilmektedir?


Yıldırım Savaşı

Soğuk Savaş

Sivil İtaatsizlik

Siber Savaş

Sınırlı Savaş


19.Soru

Siyasi liderlerin bilişsel durumları, inançları, ideolojileri, değerleri ve kişilik özellikleri gibi faktörler dış politikayı etkileyen hangi faktör kapsamına girmektedir?


Sistem düzeyleri

Bireysel

Devlet/toplum

Coğrafi ve Topografik 

Sistemik


20.Soru

İlk olarak iki siyasal topluluk arasında haber taşıyan ulaklar kimlerdir?


Diplomatlar

Milletvekilleri

Hakimler

Savcılar

Avukatlar