Uluslararası Politika 1 Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletin temel unsurlarındandır?


Yargı bağışıklığı 
İnsan topluluğu
Baskı grupları 
Çıkar grupları 
Güç öğeleri 

2.Soru

Bir devletin dış politikasını oluştururken ve uygularken geçtiği aşamaların tümünü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Dış politika süreci

Dış politika

Uluslararası politika

Uluslararası ilişkiler

Uluslararası sistem


3.Soru

I- Diplomasi

II- Propaganda

III- Ekonomik ödüller ve yaptırımlar

IV- Gizli eylemler ve silahlı müdahale

V- Karteller

Yukarıdakilerden hangisi/leri devletlerin dış politika araçlarındandır?


Yalnızca I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


4.Soru

Misyon şefi görev yapacağı devlete gitmeden önce, gidilecek devlete bu kişinin adı bildirilir. O devletten gelen olumlu yanıta verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


diplomatik ayrıcalık

agreman

kordiplomatik

kançılarya

nuncio


5.Soru

Klasik Realizme göre güvenliğin referans nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?


Birey

Toplum

Kanun

Teamül

Devlet


6.Soru

Zirve diplomasisinde genel olarak alınacak kararlarda hangi tür karar alma mekanizması uygulanmaktadır?


Salt çoğunluk

1/2 çoğunluk

2/3 çoğunluk

Oy birliği

Oy çokluğu


7.Soru

M.Ö. 127-M.S. 180 arasında isyanların bastırılıp, uzun bir barış dönemine girilmesini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Pax Romana

Via  Egnatia

West Egnatia

East Egnatia

North Egnatia


8.Soru

Millet ve milliyetçilik ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Millet; kan bağı, dil ortaklığı, dindaşlık gibi ortaklıklara sahip halk ya da etnik gruplardır.

Milleti diğer insan gruplarından ayıran unsur onun modernliğidir

Bir milletin var olan devletinin bekasına yönelik tutumu yahut bir devlete sahip olma iradesini oluşturan bilinci milliyetçilik olarak tanımlanır

Milliyetçilik düşüncesi Fransız Devrimi ile modern Fransa'nın doğumunu hazırlamıştır

Millet bir devlete sahip olan ya da sahip olmak için çaba gösteren insan topluluğudur


9.Soru

Tarafların anlaşma hükümlerine sadık kalmaları gerektiği ilkesine ne ad verilir?


Müzakere

Balyos

Maslahatgüzar

Diplomasi

Pacta sund servanda


10.Soru

Uygun davranışın, herkes için refahı ve mutluluğu arttıran davranış olduğunu savunan felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?


Neoliberal Kurumsalcılık 

Karşılıklı Bağımlılık

İdealizm

Stoacılık

Faydacılık


11.Soru

Kendi kaynakları ile yetinen ve diğer ülkelere bağımlılığını en aza indirmeye çalışan bir devletin hangi ekonomik stratejiyi benimsediği söylenebilir?


Otarşi

Korumacılık

Serbest ticaret

Ekonomik koalisyonlar

Bölgesel serbest ticaret anlaşmaları


12.Soru

Savaş konusunda yapılan akademik çalışmalar için ilk örnek kitap aşağıdakilerden hangisidir?


Savaş Sanatı

Dövüş Sanatı

Konuşma Sanatı

İletişim Sanatı

Yazma Sanatı


13.Soru

Savaş zamanında çatışmalara taraf olmama yanında, barış zamanında da ittifak antlaşmalarına katılmama yükümlülüğü altında olan devletlerin hukuki statüsü aşağıdakilerden hangisidir?


Tarafsız

Sürekli tarafsız

Bağlantısız

Yalnızcı

Kendi kendine yeter


14.Soru

Devletlerin, sanayileşme öncesi çağlarda, ekonomik çıkarlarını korumak ve refahlarını arttırmak amacıyla başvurdukları strateji aşağıdakilerden hangisidir?


korumacılık

otarşi

serbest ticaret

kartel

ekonomik koalisyon


15.Soru

Diplomasi kelimesinin kökeni hangi dilden gelmiştir?


Farsça

Yunanca

Sümerce

Hititçe

Arapça


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik ödüller ve yaptırımlar kapsamındaki dış politika araçları arasında yer almamaktadır?


Propaganda

Kotalar

Boykot

Ambargo

Kara Liste


17.Soru

1947 yılında Bretton Woods kurumu olarak oluşturulan ve liberal uluslararası ticaret rejiminin yerleştirilmesi
sorumluluğunu üstlenen rejime ne ad verilmiştir?


NATO

UNESCO

GATT

OECD

UN


18.Soru

Devletlerin bir ülkeden aldıkları mallar üzerine koydukları vergilere ne ad verilir?


Kota

Tarife

Kredi

Ambargo

Boykot


19.Soru

-Bireylerin toplumdaki rolleri genelde o bireylerin sahip olduğu cinsiyete göre belirlenmektedir.

-Cinsiyete dayalı ayrımcılık erkeklerin en tepede olduğu hiyerarşik yapıları ortaya çıkarmıştır.

- Kadınlar da uluslararası politikada erkekler kadar etkilidir ancak bu etki resmi kanallardan çok, gayriresmi ve devletdışı kanallar aracılığı ile gerçekleşmektedir.

Yukarıdaki ifadeler aşağıdaki yaklaşımlarından hangisini işaret etmektedir?


Eleştirel

Marksist

Liberal

İnşacı

Feminist


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasında yer almaz? 


İngiltere

Almanya

ABD

Fransa

Çin