Uluslararası Ticarette Vergilendirme Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çok uluslu şirketler, global düzeyde faaliyet gösteren grup şirketleri oluşturmaktadırlar. Bu grup şirketleri kendi aralarında mal alım satımı yaparken malların fiyatlarını emsaline göre çok düşük veya yüksek belirlemektedirler. Bu durum ne olarak adlandırılmaktadır?


Transfer harcaması

Vergi harcaması

Vergi kredisi

Vergi yansıması

Transfer fiyatlaması


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülke geçişlerinde alınan vergilerdir?


Gümrük V. - KDV- Özel Tüketim V.

Gümrük V. – Gelir V. – Kurumlar V.

KDV - Kurumlar V. – Gelir V.

KDV – Kurumlar V. – Özel Tüketim V.

Özel Tüketm V. – Gelir V.- Gümrük V.


3.Soru

Konşimentolarda Damga vergisi oran ve miktarı ne kadardır?


15,80 TL

9,30 TL

60,50 TL

0,60 TL

7.00 TL


4.Soru

Gümrük Kanunu hangi sayılı kanundur?


4728

3075

4458

3065

4760


5.Soru

Aşağıdaki tanımda boşluğa gelmesi gereken kavram hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Uluslararası ticari faaliyetlerin yasallık denetim faaliyetini gerçekleştiren idari yapılanmalara “………………….. ………………………….” denir.


Gümrük işlemleri

Gümrük yükümlüsü

Gümrük vergisi

Gümrük idaresi

Gümrük işlemleri


6.Soru

Katma Değer Vergisi Kanunu hangi sayılı kanundur?


4760

3065

4728

4458

3085


7.Soru

İthal edilen malın gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf veya müstesna olması halinde KDV matrahı aşağıdakilerden hangisidir?


Malın gümrükçe tespit edilecek değeri

İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan değeri

Mal bedeli

Sigorta ve navlun bedelleri dâhil (CIF) değeri

Navlun bedeli


8.Soru

Uluslararası ticaret üzerinde çifte vergilemenin önlenmesi ve fiyatların, maliyet artı kâr formülasyonuna dayanan, piyasa fiyatı düzeyinde oluşmasına katkı sağlamak amacıyla uluslararası ticarette aşağıdaki ilkelerden hangisi uygulanır?


İkametgâh

Varış

Kaynak

Menşe

Mülkilik


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi verginin kurucu unsurları olarak da ifade edilen sistematik yapı içinde yer almaz?


Verginin konusu

Verginin mükellefi

Vergiyi doğuran olay

Verginin kaçırılması

Verginin oranı


10.Soru

Uluslararası ticarette yaygın olarak hangi vergileme ilkesi kullanılmaktadır?


Varış ilkesi

Kaynak ilkesi

İkametgah ilkesi

Menşe ilkesi

Evrensellik ilkesi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde diğer vergi kanunlarında yer alan muafiyet ve istisnalar KDVK 'da açıkça aksine bir hüküm bulunmadıkça KDV'den de muaf olduğu veya olacağı anlamına gelmez?


Resmi kişi

Kamu İktisadi Kuruluşları

Özel kişi

Tam mükellef

Dar mükellef


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gümrük vergisi yanında ek mali yükümlülüklerin getirilmesinin gerekçelerinden birisi değildir?


Ticaret politikası önlemlerine yaptırım gücü kazandırma isteği

Uluslararası ticareti düzenleyen antlaşmalar

Kurumların üye ülkelerin vergilendirme yetkisini sınırlandırıcı kurallarından kurtulmak

İç ve dış piyasalar arasında haksız rekabete neden olmamak

Uluslararası ticari faaliyetler üzerinden kamu geliri sağlamak


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Kanununda yer alan ve Katma Değer Vergisi'ne tabi olmayacak ithalat kalemlerinden değildir?


Değeri 100 Avro'yu geçmeyen eşya

Savunma ve güvenlik yönü ağırlıklara ilişkin istisna

Özel üretilmiş araçlar ve yedek parçaları

Cumhurbaşkanının zat ve ikametgahı için gelen eşya

Kullanılmış ev eşyası


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir eşyanın tek ve maktu vergiye konu edilebilmesi için gerekli şartlardan birisi değildir?


Ticari nitelikten uzak, şahsi veya hediyelik eşya olması

Gümrük kıymeti 450 Avro’yu aşan (15 yaş altı için 150 Avro) yolcu beraberinde getirilen eşya olması

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi

Gümrük kapılarında standart depo fazlası olarak tespit edilen petrol ürünü olması

Gümrük kıymeti gönderim başına toplam 75 Avro’yu aşan posta veya kargo yoluyla gönderilen eşya olması


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ithalattan önce bankalara yatırılması gereken bir vergi ya da mali yüktür?


Telafi edici vergi

Çevre katkı payı

Ek mali yükümlülük

Tütün fonu

Toplu konut fonu


16.Soru

Belli bir bölgede yapılan yatırımlardan ve bu yatırımların getirisinden belli
bir süre için verginin kaldırılması veya daha düşük vergi oranlarının uygulanmasını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?


Vergi yansıması

Vergi tatili

Vergi arbitrajı

Vergi yerleşmesi

Vergi kredisi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde en yaygın kullanılan gümrük vergisi çeşididir?


İhracatta alınan gümrük vergisi

İthalatta alınan gümrük vergisi

İmalatta alınan gümrük vergis

Transit işlemleri gümrük vergisi

Tüketimden alınan gümrük vergisi


18.Soru

Gümrük vergilerinin ödenmesinden sorumlu olan ve uluslararası ticarete konu eşyayı (temsil hakkı kullanmadan) gümrük idaresiyle muhatap kılan gümrük beyannamesini imzalayarak gümrük idaresine veren kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Gümrük yetkilisi

Gümrük memuru

Gümrük yükümlüsü

Gümrük müşaviri

Eşya taşıyıcısı


19.Soru

İhracat işlemlerinin gümrük vergisinde, sözlü beyana tabi eşya için aşağıdakilerden hangisi vergiyi doğuran olaydır?


Tahakkuk belgesinin yükümlü tarafından imzalanması

Eşyaya ait belgelerin idarece kabul edilmesi

Gümrük beyannamesinin tescil tarihi

Eşyaya ait faturanın tescili

Faturanın kayıt işleminin yapılması


20.Soru

Aşağıdaki uluslararası ticaretten alınan ek mali yükümlülüklerden hangisi ithalattan önce bankalara yatırılmaktadır?


Çevre Katkı Payı

Tütün Fonu

Damga Vergisi

Katma Değer Vergisi

Gümrük Vergisi