Uluslararası Ticarette Vergilendirme Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Uluslararası çifte vergilendirmede; vergilendirme yetkisi, bir devletin
kendi tabiiyetindeki gerçek ve tüzel kişiler üzerindeki egemenlik
gücünden doğmaktadır. Aşağıdakilerden hangi ilke kapsamına girmektedir?


Mülkilik ilkesi

Şahsilik ilkesi

Çifte vergilendirme ilkesi

Yatay vergilendirme ilkesi

Dikey vergilendirme ilkesi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreç içerisinde dünya genelinde dış ticaretteki artışın en önemli nedenlerinden biri değildir?


Ülkeler arasında malların maliyet farklılıkları sonucunda fiyatlarındaki farklılaşmalar

Ülkeler içindeki üretimlerin yetersiz olması

Otarşi; kendi kendine yeterlilik

Pazarlama stratejileri sonucunda mallardaki farklılaşmalar

Kalite ve ürün yeniliği nedeniyle mallardaki farklılaşmalar


3.Soru

Vergilendirme açısından Katma Değer Vergisi'ne tabi işlem için aşağıdakilerden hangisi tek ve geçerli şarttır?


İşlemin Türkiye'de yapılmış  olması

İşlemin yurt dışında yapılmış olması

İşlemi yapanın yabancı olması

İşlem yapanın kanuni merkezinin yurt dışında olması

Tüzel kişi olma


4.Soru

Bir ülkeye ithal edilen ya da ülkeden ihraç edilen malların ülkeye giriş ya da çıkışında alınacak vergi oranını gösteren cetvel aşağıdakilerden hangisidir?


Miktar kısıtlamaları

Gümrük tarifeleri

Gümrük tarifeleri dışındaki araçlar

Tarife benzeri faktörler

Görünmez engeller


5.Soru

Temyiz yolunda, Danıştay dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri nihai kararlarla vergi mahkemelerinin kurul hâlinde baktıkları davalarda verdikleri nihai kararlara karşı kaç gün içinde, Danıştay’a başvurulabilir.


30 gün

15 gün

45 gün

7 gün

60 gün


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası vergi uyuşmazlıklarında yargısal çözüm yolları kapsamında olağanüstü kanun yollarından biridir?


Kararın düzeltilmesi

Temyiz

İtiraz

Bireysel başvuru

Uzlaşma


7.Soru

Türkiye’de gelir üzerinden alınan vergilerde uluslararası çifte
vergilendirmenin önlenmesi için iç mevzuatta hangi sistem
benimsenmiştir.


Mahsup

Tediye

Tahsil

Matrah

Vergi usul


8.Soru

Türkiye’de uygulanan çifte vergilendirmeyi önleme yöntemleriyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?


Vergi Usul Kanunu’nda yer alan mükerrer vergileme müessesesi tek taraflı düzenlemedir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanun’unda tam mükelleflerin yurt dışında ödedikleri vergilerin Türkiye’de mahsup edilmesi benimsenmiştir.

Türkiye’de mukim kişilerin ve merkezi Türkiye’de bulunan kurumların yurt dışındaki faaliyetlerinden dolayı “kaynak ülkelerde” elde ettikleri kazançlar vergi dışı bırakılmıştır.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanun’unda şahsilik ilkesine göre vergilendirme yapılmış olmaktadır.

Türkiye, çifte vergilendirmeyi önleme antlaşması modeli olarak OECD sistemini benimsemiştir.


9.Soru

Türkiye en son 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren çifte vergilendirmeyi önleme antlaşmasını hangi ülke ile yapmıştır?


Kosova

İsveç

Pakistan

Avusturya

Ürdün


10.Soru

Eşya üzerinden alınan, tahakkuku tahsiline bağlı olan vergi türü hangisidir?


Gümrük vergisi

Katma Değer Vergisi

Özel tüketim vergisi

Telafi edici vergi

Dampinge karşı vergi


11.Soru

Gümrük vergisi uyuşmazlıklarının sebepleri ve ortaya çıkışına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


Gümrük vergisi uyuşmazlığının ortaya çıkabilmesi için, mükellefin vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi gerekir.

Gümrük uyuşmazlıkları eşya gümrük denetimine girmeden ortaya çıkmaktadır.

Gerek ithalat ve ihracat işlemleri sırasında gümrük idaresince yapılan denetimlerde, gerek ithalat sonrasında yapılan sonradan kontrol denetimleri veya idarece yapılan ertelenmiş kontrollerde para cezası verilebilir.

Muafiyet hükümlerine uyulması mükellefler ile gümrük idaresi arasında ihtilafa düşülen konulardan biridir. 

Faturalardaki iskontolar gümrük idaresi ile mükellef arasında ihtilaf doğurmaz.


12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi serbest bölgelerin olumsuz etkilerinden birisidir?


Serbest bölgeler ithalatın daha yüksek düzeylere ulaşmasını teşvik edebilir.

Transit ticaret oluşturabilir.

Yabancı sermaye ve teknoloji transferi sağlanabilir

Döviz gelirlerini artırarak ödemeler dengesini iyileştirebilir

Yeni istihdam alanları yaratılabilir


13.Soru

Yargısal çözüm yollarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?


Vergi kaynaklı uyuşmazlıklar bakımından vergi mahkemelerinde dava açılamaz.

Vergi yargısı üç dereceli bir yapıda oluşturulmuştur

Gümrük vergileri bakımından davalı, esas olarak (gerçek ve tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan) vergi mükellefi ve kendisine vergi cezası
kesilenlerdir.

Vergi mahkemeleri idari yargı içinde teşkilatlanmış vergi uyuşmazlıklarıyla görevli özel görevli mahkemelerdir.

Vergi mahkemeleri, vergi yargısında görevli ikinci derece mahkemeleridir ve uyuşmazlıklar kural olarak öncelikle ilk derecede çözülemezse bu mahkemelerde çözümlenir.


14.Soru

Bir konunun tarafları arasında maddi ve manevi çıkar çatışması olarak ortaya çıkması şeklinde tanımlanan kavram hangisidir?


Uyuşmazlık

Mali Uyuşmazlık

Vergi Uyuşmazlığı 

Gümrük vergisi uyuşmazlığı

Uzlaşma


15.Soru

İdare ile mükellefler arasında ortaya çıkan vergi ve ceza uyuşmazlıklarının yargı yoluna başvurulmadan, görüşme yoluyla çözümlenmesini öngören idari çözüm müessesine ne denir?


Pişmanlık

Uzlaşma

İtiraz

Vergi davası

Peşin ödeme indirimi


16.Soru

Uluslar arası çifte vergilendirmede; vergilendirme yetkisi, bir
devletin kendi toprakları üzerindeki egemenlik gücünden
doğar tanımı aşağıdaki ilkelerden hangisinin kapsamına girer? 


Mülkilik ilkesi

Şahsilik ilkesi

Yatay çifte vergilendirme ilkesi

Dikey çifte vergilendirme ilkesi

çifte vergilendirme ilkesi


17.Soru

I. Mülkilik ilkesinde vergilendirme yetkisi, bir devletin kendi toprakları üzerindeki egemenlik gücünden doğar.

II. Şahsilik ilkesine göre vergilendirme yetkisi, bir devletin kendi tabiiyetindeki sadece gerçek kişiler üzerinden egemenlik gücünden doğar.

III. Dolaylı veriler için kaynak ve varış ülkesi ilkeleri uygulanır.

Yukarıda uluslararası çifte vergilendirme ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

I, II ve III

Yalnız I

I ve III


18.Soru

Mükellef veya diğer ilgililerle gümrük idaresi arasında çıkan uyuşmazlığın yargı yoluna başvurmaksızın ve idare ile kişiler arasında bazen pazarlık ve bazen de otomatik mekanizmalar aracılığıyla çözümüne hizmet eden müessese hangisidir?


Peşin ödeme indirimi

Uzlaşma

İdari çözüm yolları

Pişmanlık

İtiraz


19.Soru

Uzlaşma kapsamında Katma Değer Vergisine ilişkin ceza hangi kanun ile düzenlenmiştir?


4458 sayılı Kanun’un 234. maddesi

4458 sayılı Kanun’un 236. maddesi

6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 16. maddesi

25/10/1984 tarihli ve 3065sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 51. maddesi

2.2.1984 tarih ve 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesine Hakkında Kanunun 4. maddesi


20.Soru

23 ülkenin bir araya gelerek “Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)” hangi yılda  imzalanmıştır?


1948

1947

1937

1957

1950